Пријава кандидата за полагање стручног испита

У складу са одредбама члана 2 Одлуке о утврђивању функције матичне установе Архива Војводине у Новом Саду у области заштите архивске грађе и регистратурског материјала ( „Сл. лист АП Војводине“, бр. 11/2003 ) и на основу члана 67. став 2 Закона о културним добрима ( „Службени гласник РС“, број 71/94 ) и Правилника о програму стручног испита у делатности заштите културних добара и начину његовог полагања  („Службени гласник РС“, број 11/96, 15/96) пријаве кандидата за полагање стручног испита могу се доставити до 10.03.2013. године.

Уз пријаву, сваки кандидат је дужан да достави:

1. Оверен препис дипломе о степену стручне спреме;

2. Потврду установе у којој је кандидат запослен о дужини стручног оспособљавања у складу са Програмом стручне обуке приправника  архивисте (у: Архивски преглед, 1–4,1996–1997).

На основу броја пријављених кандидата, биће утврђен  распоред предавања и полагања стручног испита. Висина накнаде трошкова за полагање стручног архивистичког испита, такође у зависности од броја пријављених кандидата, биће утврђен накнадно. Накнада трошкова полагања стручног архивистичког испита мора бити уплаћена најкасније пре почетка испита.

Руководилац Матичне службе

Милена Поповић Субић

 

 

Прилог:

  1. Пријава

У складу са одредбама члана 2 Одлуке о утврђивању функције матичне установе Архива Војводине у Новом Саду у области заштите архивске грађе и регистратурског материјала ( „Сл. лист АП Војводине“, бр. 11/2003 ) и на основу члана 67. став 2 Закона о културним добрима ( „Службени гласник РС“, број 71/94 ) и Правилника о програму стручног испита у делатности заштите културних добара и начину његовог полагања  („Службени гласник РС“, број 11/96, 15/96) пријаве кандидата за полагање стручног испита могу се доставити до 10.03.2013. године.

Уз пријаву, сваки кандидат је дужан да достави:

Scroll to Top