АРХЕОН бр. 4


 
АРХЕОН ЧАСОПИС АРХИВА ВОЈВОДИНЕЧАСОПИС АРХИВА ВОЈВОДИНЕ
 Год. 4, бр. 4
 2021 Нови Сад

 

Комплетно издање можете прелистати на следећем линку.

Цитати из часописа:

Зоран Стевановић
Архив Војводине (Нови Сад)
Србија

ПАМЋЕЊЕ ДИГИТАЛНЕ БУДУЋНОСТИ

СРПСКЕ ПРИВИЛЕГИЈЕ – ПРОЈЕКАТ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

Сажетак: Овај прегледни рад обухвата смернице за вођење пројекта Српске привилегије, тј. план истраживања и снимања архивске грађе, које архивисти Архива Војводине обављају у установама културе и заштите у земљи и иностранству. Посебан осврт у овом раду стављамо на услове, проблеме, потешкоће и препреке у вези са скенирањем и дигитализацијом архивске грађе. У пројекту Српске привилегије, истражујемо, снимамо и дигитализујемо привилегијална документа, која су владари Краљевине Угарске и Хабзбуршке монархије, од средњег века до 1848. године, (из)давали српском народу, односно подручјима, територијима, градовима и местима где су Срби живели и где је њихово присуство било значајно са различитих аспеката. Основни циљ пројекта је објављивање штампане публикације са свеобухватним прегледом српских привилегија, у којој ће бити публиковани снимци изворних привилегијалних документа, уз архивске описе садржаја докумената. Стога су веома битни начин, услови и квалитет снимања и дигитализовања архивске грађе, што је од установе до установе, у земљи и иностранству, различито.

*** *** ***  *** *** ***

Др Мирослав Филиповић
Музеј жртава геноцида (Београд)
Србија

СРПСКО ПИТАЊЕ НА ХРВАТСКОМ САБОРУ ОД 1865. ДО 1867. ГОДИНЕ

Сажетак: У тексту се говори о борби српских политичких представника на Хрватском сабору, који је заседао од 1865. до 1867. године. Кључна питања око којих је било речи на овом сабору, а тичу се српског народа, било је признавање Срба као посебног народа на простору Троједне краљевине, равноправна употреба ћирилице и латинице и остала питања српске црквено- школске аутономије на овом простору. У раду је коришћена грађа Хрватског државног архива у Загребу (Ф. Записници Сабора 1865–1866), али и монографске публикације, чланци и периодика која се односи на овај период.

*** *** ***  *** *** ***

Душко Пантелић
Историјски архив Града Новог Сада
Србија

НАРОДНО ЗДРАВЉЕ У ДОКУМЕНТИМА ОКРУЖНОГ НАРОДНОГ ОДБОРА НОВИ САД (1945–1946)

Сажетак: У раду је дат кратак преглед административно-територијалне поделе на подручју Војводине у првим годинама после Другог светског рата. Приказан је историјат краткотрајног Окружног народног одбора Нови Сад, његове територије, унутрашње организације и надлежности, као и историјат и структура архивског фонда који садржи документа настала радом овог административног органа. Највећи део рада представља избор аналитичких описа архивских документата у вези са здравством, социјалним и здравственим установама, медицинским особљем, болестима и другим темама у вези са здравственом заштитом.

*** *** ***  *** *** ***

Мр Вишња Николић
Архив Војводине (Нови Сад)
Србија

КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА ТАБЛОА СА ПОРТРЕТНИМ ФОТОГРАФИЈАМА ЧЛАНОВА ПЕТРОВАРАДИНСКОГ ГРАДСКОГ ЗАСТУПСТВА 1872–1874.

Сажетак: У раду је приказано извођење конзерваторско-рестаураторских радова на таблоу са портретима чланова Петроварадинског градског заступства 1872–1874, фотографа Јохана Рехницера, који је као поклон предат на чување Архиву Војводине. Физичко стање таблоа указивало је на неопходност извођења конзерваторско-рестаураторских радова ради санације постојећих оштећења и очувања од даљег пропадања. Својства материјала утицала су на избор метода којима су санирана оштећења, и постигнута жељена естетска побољшања стања предмета.

Scroll to Top