Издавачка делатност

Архив Војводине развија своју издавачку делатност од 1954, у едицији Посебна издања, а од 1978. године и у едицији Научноинформативна средства о архивској грађи. Архив објављује и каталоге тематских архивских изложби докумената, као и зборнике стручних и научних радова са стручних скупова свих типова, које Архив организује, али и друга издања у сарадњи и саиздаваштву са установама културе, просвете и науке из земље и иностранства. Архив Војводине је 2004, обновио рад Друштва архивских радника Војводине (ДАРВ) и од тада подстиче и доприноси стручном развоју ДАРВ-е, посебно његове издавачке делатности и часописа Архивски анали. Од 2006, Архив публикује и електронска издања, а 2018, започео је објављивање часописа Археон. Током 2019. године, Архив је установио још једну едицију – Студије и огледи, и проширио своју издавачку делатност специфичним формама публиковања, који су регистровани код Националног ISSN центра Србије.

Научноинформативна средства о архивској грађи

 1. Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, том 1, Нови Сад 1999.
 2. Гросингер, Тадија: Земаљска управа за Српско Војводство и Тамишки Банат, Aналитички инвентар, II/1–14, Сремски Карловци–Нови Сад 1983–1996.
 3. Гросингер, Тадија, Бранковић, Данијела: Земаљска управа за Српско Војводство и Тамишки Банат. Aналитички инвентар, II/15, Нови Сад 1998.
 4. Бранковић, Данијела: Земаљска управа за Српско Војводство и Тамишки Банат. Aналитички инвентар, II/16, Нови Сад 2000.
 5. Валрабенштајн, Јован: Илирска дворска канцеларија – Беч. Aналитички инвентар, X/1–3, Нови Сад 1996–1997; и Е-издање, X/1–3, Нови Сад 2006.
 6. Дистриктски врховни комесаријат за Бачку, Торонтал и Вршац – Сомбор. Аналитички инвентар, IX/1–3, Нови Сад 1993–1996.
 7. Валрабенштајн, Јован: Комесаријат за Средњу и Доњу Бачку – Сомбор. Аналитички инвентар, XI/1–2, Нови Сад 1997–1998.
 8. Бранковић, Данијела: Комесаријат за Средњу и Доњу Бачку – Сомбор. Аналитички инвентар, XI/3–4, Нови Сад 2003.
 9. Радовановић, Слободан: Комесаријат за Горњу Бачку – Баја. Аналитички инвентар, XII, Нови Сад 1998.
 10. Валрабенштајн, Јован: Илирска дворска комисија, депутација – Беч. Aналитички инвентар, XIII/1, Нови Сад 2000.
 11. Валрабенштајн, Јован, Караба, Јован: Илирска дворска комисија, депутација – Беч. Аналитички инвентар, XIII/2, Нови Сад 2010.
 12. Matković, Lajčo: Bačko-bodroška županija – Sombor. Analitički inventar, VIII/1, Sremski Karlovci, 1987.
 13. Матковић, Лајчо: Бачко-бодрошка жупанија – Сомбор. Каталог одабраних садржаја докумената, друго, прерађено издање. Приредио Слободан Радовановић, VIII/ 1, Нови Сад 1999.
 14. Jakovljević, Milan, Matković, Lajčo: Bačko-bodroška županija – Sombor. Katalog regesta, VIII/ 2, Novi Sad 1991.
 15. Matković, Lajčo: Bačko-bodroška županija – Sombor. Katalog odabranih regesta, VIII/ 3–5, Novi Sad 1992; 1993, 1994.
 16. Матковић, Лајчо, Гросингер Тадија: Бачко-бодрошка жупанија – Сомбор. Каталог одабраних садржаја докумената, VIII/6–7, Нови Сад 1995; 1996.
 17. Матковић, Лајчо: Бачко-бодрошка жупанија – Сомбор. Каталог одабраних садржаја докумената, VIII/ 8–9, Нови Сад 1997–1998.
 18. Јакшић, Дејан: Бачко-бодрошка жупанија – Сомбор. Каталог одабраних садржаја докумената, VIII/10, Нови Сад 2005.
 19. Тодоровић, М. Владислав: Тамишка жупанија (1779–1849). Аналитички инвентар, XIV/1 (1731–1782), Нови Сад 2005.
 20. Крејић, М. Митар: Тамишка жупанија (1779–1849). Каталог одабраних садржаја докумената, XIV/2 (1782–1784), Нови Сад  2008.
 21. Јакшић, Дејан: Торонталска жупанија. Каталог одабраних садржаја докумената, XV/1, Нови Сад 2008.
 22. Трбојевић, Олгица: Торонталска жупанија. Каталог одабраних садржаја докумената, XV/2, Нови Сад 2011.
 23. Стевановић, Зоран: Комисије Српског Војводства и Тамишког Баната. Каталог одабраних садржаја докумената, XVI/1, Нови Сад 2011.
 24. Предојевић, Ненад: Историско друштво у Новом Саду (1927–1941) 1861–1941. Аналитички инвентар (1927–1941), Нови Сад 2012.
 25. Бранковић, Данијела: Слободни војни комунитет Петроварадин (1702–1918) – Петроварадински провизорат и Слободна стрељачка компанија (1702–1787). Каталог одабраних садржаја докумената, Нови Сад 2013.
 26. Јакшић, Дејан: Бачко-бодрошка жупанија (1688–1849). Каталог одабраних садржаја докумената, VIII/11 (1806–1809); Нови Сад 2014.
 27. Заповедништво утврђеног места Петроварадин – Нови Сад (1914–1915). Службена преписка, XVIII, група аутора; Нови Сад 2014.
 28. Авакумовић, Загорка: Тамишка жупанија (1779–1849). Каталог одабраних садржаја докумената, XIV/ 3 (1785–1790), Нови Сад 2015.
 29. Мезеи, Жужана: Министарство вера и просвете Краљевине Угарске (1867–1918); Magyar Királyi Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium (1867–1918). Аналитички инвентар / Analitikus leltár, XIX/1, Нови Сад 2016.
 30. Предојевић, Ненад: Друштво за Српско народно позориште – Нови Сад (1861–1941). Аналитички инвентар, XX/1, Нови Сад, 2016.
 31. Трбојевић, Олгица: Торонталска жупанија (1791–1849). Каталог одабраних садржаја докумената (1791–1795), XV/3; Нови Сад 2017.
 32. Бубњевић, Љиљана: Петроварадински војни суд (1914–1917). Аналитички инвентар, XXI, Нови Сад 2017.
 33. Мезеи, Жужана: Министарство вера и просвете Краљевине Угарске (1867–1918) / Magyar Királyi Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium (1867–1918). Аналитички инвентар / Аnalitikus leltár, двојезично, XIX/2, Е-издање, Нови Сад 2019.
 34. Стевановић, Зоран: Комисије Српског Војводства и Тамишког Баната (1851–1861). Мешовита земаљска комисија за Српско Војводство и Тамишки Банат – Темишвар (1854–1861), 1854–1861. Президијални списи. Аналитички инвентар (1856–1861), XVI/2, Е-издање, Нови Сад 2019.
 35. Предојевић, Ненад: Друштво за Српско народно позориште (1861–1941), приредио Дејан Јакшић. Аналитички инвентар, XX/2, Е-издање, Нови Сад 2018; XX/3, Е-издање, Нови Сад 2020.
 36. Данијела Бранковић, Слободни војни комунитет Петроварадин (1702–1918). Каталог одабраних садржаја докумената (1788–1791), XVII/2, Е-издање, Нови Сад 2020.
 37. Трбојевић, Олгица, Торонталска жупанија (1731–1849). Каталог одабраних садржаја докумената (1796–1800), XV/4, електронско издање, Нови Сад 2020.
 38. Авакумовић, Загорка: Тамишка жупанија (1731–1849). Каталог одабраних садржаја докумената (1791–1795), XIV/4, електронско издање, Нови Сад 2021.
 39. Предојевић, Ненад: Друштво за Српско народно позориште (1861–1941), приредио Дејан Јакшић. Аналитички инвентар, XX/4, е-издање, Нови Сад 2021.
 40. Предојевић, Ненад: Бачка епархија, приредио Дејан Јакшић. Аналитички инвентар, е-издање, Нови Сад 2021.

Посебна издања

 1. Станојев, Богдан: Прилози библиографији монографских публикација о војвођанским насељима, Нови Сад 1996.
 2. Полит-Десанчић, Михајло, Како је то било у нас Срба у буни 1848/49, приредио академик Славко Гавриловић, Нови Сад 1996.
 3. Вулетић, Душан: Судбина културне баштине Срема у току Другог светског рата, Нови Сад 1997.
 4. Андрић, Љубисав: Посвета Петру Момировићу, Нови Сад 1997.
 5. Јовановић, Вера: Павле Паја Радовановић (1923–1981), Нови Сад 1997.
 6. Михајловић, Кирил: Кратак опис свете и најславније царске лавре Хиландара, Нови Сад 1998.
 7. Крестић, Василије: Леци на српском језику 1848/49, Нови Сад 1998.
 8. Шафарик, Павел Јозеф: О пореклу Словена, Нови Сад 1999.
 9. Српски покрет у Револуцији 1848/49. Зборник са научног скупа, Нови Сад 2000.
 10. Радосављевић, Вера; Петровић Радмила: Конзервација и рестаурација архивске и библиотечке грађе и музејских предмета од текстила и коже, Београд – Нови Сад 2000.
 11. Иванишевић, Петар: Доживљаји и успомене, Београд – Нови Сад 2001.
 12. Зборник радова са научног скупа – Јован Рајић, историчар, песник, и црквени великодостојник, Београд–Нови Сад 2002.
 13. Архиви у Војводини, Е-издање, Нови Сад 2003.
 14. Вељановић, Зоран: Др Јован Пачу, Нови Сад 2003.
 15. Привреда Војводине 1918–1945, Е-издање, Нови Сад 2006.
 16. Цигларство и црепарство, Е-издање, Нови Сад 2008.
 17. У огледалу времена – српско грађанско друштво на размеђи векова кроз Збирку др Јована Милекића, Е-издање, Нови Сад 2015
 18. Сеги, Ласло: Студенти са данашње територије Војводине на европским универзитетима 1338–1919, Нови Сад 2010.
 19. Урошевић, Данило: Срби у логорима Мађарске. У Барчу и Шарвару 1941–1945, издање и на мађарском језику Szerbekabarcsi éssárváriinternálótáborban: 1941–1945, Нови Сад 2016.
 20. Стевановић, Зоран; Башић, Весна: Пут документа. Методе и резултати истраживања времена настанка најстаријих архивских докумената у Архиву Војводине, Нови Сад 2016.
 21. Червињски, Маћеј: Култура, дискурс, знак, превела с пољског Ивана Ђокић Саундерсон, Е-издање, Нови Сад 2018.
 22. Записници привремених органа власти у Новом Саду 1918–1919, приредила Љиљана Дожић, Нови Сад 2018.
 23. Долд, Даглас Мериведер: Авантура на Бaлкану 1915, двојезично, приредила Љиљана Дожић, превела с енглеског Ивана Ђокић Саундерсон, Нови Сад 2018.
 24. Збирка литографија Франца Гераша „Аустријска војска (1620–1854) двојезично, приредила Љиљана Бубњевић, Нови Сад 2018; и Е-издање, Нови Сад 2019.
 25. Авакумовић, Загорка, Јакшић, Дејан: Збирка повеља и диплома Архива Војводине, Нови Сад 2018.
 26. Тодоровић, Д. Драган: Доградња Старог здања за време Дунавске бановине (1929–1941). Избор из докумената, Аранђеловац–Нови Сад 2019.
 27. Pisarri, Milovan: Sul fronte balcanico: guerra e crimini contro la popolazione civile in Serbia tra il 1914 e il 1918, Novi Sad 2019.
 28. Станојевић, Павле: Столеће заборава, друго издање, Нови Сад 2019.
 29. Гудовац 1941. Пут злочина, приредио Небојша Кузмановић, двојезично, Нови Сад–Загреб 2019.
 30. International Scientific Conference Proceedings Serbian–American relations (2019 Belgrade), Novi Sad–Belgrade 2019.
 31. Споменица присаједињења 1918–2018. Круна вековне борбе за ослобођење и уједињење, Нови Сад 2019.
 32. Будаћ, Љубица: Даје се на знање – јављено! Добошарска служба у Војводини, Нови Сад 2019.
 33. Ivetić, Jovana: Le relazioni diplomatiche tra Serbia e Italia dal Congresso di Berlino all’annessione della Bosnia e Erzegovina (1878–1908), Novi Sad 2019.
 34. Тодоровић, Владимир, Бурсаћ, Александар, Ђурђев, Петар: Депортација бачких Јевреја 1944. године, Нови Сад 2019.
 35. Константиновић, Стеван: Огледи и студије, Нови Сад 2019.
 36. Сања Гавриловић, У незаборав прошлости. Личности из области културе и уметности од друге половине XIX до прве половине XX века у архивској Збирци др Јована Милекића, Архив Војводине – ДАРВ, Нови Сад 2020.
 37. Ласло Сеги, Студенти са данашње територије АП Војводине на универзитетима и високим школама Краљевине Угарске 1736–1850, двојезично, Архив Војводине – ДАРВ, Нови Сад 2020.
 38. Кузмановић, Небојша, Нађмеђер – епопеја српског страдања, Нови Сад 2020.
 39. Ненин, Миливој: Стењак Црњанског, Нови Сад 2020.
 40. Јакшић, Дејан: Матица племства Бачко-бодрошке жупаније, 1798–1838, Нови Сад 2020.
 41. Јовичин, М. Мирослав: Јелини старог Новог Сада као део грчке дијаспоре, Нови Сад 2020.
 42. Сремац, Радован: Јеврејске породице у Земуну и околини /JEWISH FAMILIES IN ZEMUN AND THE SURROUNDINGS, двојезично, Нови Сад 2020.
 43. Буловић, Иринеј, и Селимир Радуловић: Свети Сава споменица, Архив Војводине – Православна реч, Нови Сад 2020.
 44. Сремац, Радован: Русинске породице у селима општине Шид, Нови Сад – Шид 2020.
 45. Саопштења о злочинима окупатора и њихових помагача у Војводини 1941–1944, књ. 1, Бачка и Барања, фототипско издање, Архив Војводине – ИК Прометеј, Нови Сад 2020.
 46. Саопштења о злочинима окупатора и њихових помагача у Војводини 1941–1944, књ. 2, Срем, свеска 1, фототипско издање, Архив Војводине – ИК Прометеј, Нови Сад 2020.
 47. Петровић, Небојша: Архипелаг мржње, Архив Војводине – ЈП Службени гласник, Нови Сад 2020.
 48. Марковић, Жељко: Мистерија о пазовачким бициклисткињама. Новинске приче из живота сремских Словака, Нови Сад 2020.
 49. Марковић, Саша: Национално без одијума, Архив Војводине – Педагошки факултет у Сомбору, Нови Сад 2020.
 50. Марковић, Саша: Од присаједињења до прекрајања – Војводина у Краљевини СХС / Југославији 1918–1941, Нови Сад 2020.
 51. Сремац, Радован: Јевреји централне Бачке током прве половине 19. века, Нови Сад 2020.
 52. Изабрана дела Благоја Баковића, седам томова, Архив Војводине – ИП Православна реч, Нови Сад 2020.
 53. Алексић, Снежана: Југоисточни Срем средином 20. века, Архив Војводине – ИК Прометеј, Нови Сад 2020.
 54. Кузмановић, Небојша: Мученици из Чуруга. Чурушка рација – јануар 1942. године, Нови Сад 2021.
 55. Мемоари др Живка Продановића – између истине и контроверзе, прир. Сања Гавриловић, Нови Сад 2021.
 56. Будаћ, Љубица: Др Димитрије Кириловић. Архивист, библиотекар и научни радник. Живот у служби заштите културне баштине Војводине, Нови Сад 2021.
 57. Иветић, Јована: Српско-италијански односи у дипломатским односима од 1878. до 1908.
 58. Обшуст, Кристијан: Култура сећања на простору Новог Сада и Петроварадина, Нови Сад 2021.
 59. Аранитовић, Добрило: Биобиблиографија др Бошка Бојовића, Нови Сад 2021.
 60. Бојовић, Бошко: Академије, Нови Сад 2021.
 61. Марковић, Жељко: Чекајући воз из Винковаца. Континент Срем, Нови Сад 2021.
 62. Флере, Сергеј, Пантић, Драгомир, и Драган Коковић: Мале верске заједнице, Нови Сад 2021.
 63. Ђурић, Новица: Тајна Христове честице (роман).
 64. Гламочанин, Радомир: Јаук и ехо јаука српског народа у НДХ 1941–1945, Нови Сад 2021.
 65. Јовановић, Саша: Приче са 5. континента (саиздаваштво са Еколошким удружењем грађана Зелено питање), 2021.
 66. Томић, Дејан: Апотеоза Њ. В. Краљу Петру I Карађорђевићу, Архив Војводине, Прометеј, Књижевна задруга Српског народног вијећа, Задужбина краља Петра I Карађорђевића, Нови Сад – Подгорица – Опленац, Топола 2021.
 67. Шокловачки, Радован: Мокрински родослови II (саиздаваштво са Банатским културним центром, Ново Милошево), 2021.
 68. Лопандић, Душко: Речи су сенке дела. Изасланици, државници, мислиоци у дипломатији. Од Никола Макијавелија до Вудроа Вилсона развој дипломатије и међународних веза од 15. до 20. века (саиздаваштво са „Мали Немо”, Панчево), 2021.
 69. Berger, Tamara: RECEPTIONS OF ANCIENT EGYPT: A CASE STUDY COLLECTION (електронско издање), 2021.
 70. Страјнић, Никола: Метаноички знакови (есеји), Нови Сад 2021.
 71. Шовљаков, Мара: Колонизација Срба из Босне и Херцеговине у јужну Бачку после Првог и Другог светског рата. Упоредна анализа (у саиздаваштву са Удружењем архивских радника Републике Српске и Архивом Републике Српске), Бањалука – Нови Сад 2021.
 72. DEPORTATION OF THE JEWS OF BAČKA IN 1944, Edited by Aleksandar Bursać, Vladimir Todorović, Petar Đurđev (саиздаваштво са Bar-Ilan University. The Sal Van Gelder Center for holocaust Research & Instruction), Novi Sad – Ramat Gan (на енглеском), 2021.
 73. The Holocaust, European Values and Local History. Local Archives in the European Historical and Cultural Mosaic, на енглеском, папирно и електронско издање (у саиздаваштву са Terraforming-ом), 2021.
 74. Књижевни југ, фототипско издање, (сарадња са Културним центром „Милош Црњански”) Нови Сад 2021.
 75. Пизари, Милован: На Балканском фронтуРат и злочини против цивилног становништва у Србији од 1914. до 1918. (у саиздаваштву са ИК Прометеј), 2021.
 76. Сремац, Радован: Становништво Моловина до 1930. године, Нови Сад 2021.
 77. Војновић, Драгољуб: Убити им није било ништа. Трагом злочина над Србима у Вуковару, Нови Сад 2021.
 78. Марковић, Саша: Фрагменти о српском свету (у саиздаваштву са Педагошким факултетом Универзитета у Новом Саду), 2021.
 79. Giovani Ermete Gaeta / Ђовани Ермете Гаета: Canzone serba / Српска песма, Нови Сад 2021.
 80. Babiak, Ján: TELOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL V PETROVCI – V KRÁĽOVSTVE JUHOSLÁVIE (19291941)
 81. Ђилас, Гордана: Библиографија Пере Зубца 1962–2020 (у саиздаваштву са Матицом српском), 2021.
 82. Гавриловић, Славко: Срби у Хабзбуршкој монархији 1792–1849. (у саиздаваштву са ИК Прометеј), 2021.
 83. Жртве у Срему 1941–1945, приредили А. Бурсаћ, И. Мергеш, И. Петровић, два тома, Нови Сад 2021.
 84. Адамовић, Саша: Ефекат Трамп, Нови Сад 2021.
 85. Вуковић Бирчанин, Момчило: Краљ Петар Други Карађорђевић, приредио Жељко Марковић (у саиздаваштву са: историјским архивима УжицеКраљевоАрхивом Српске православне цркве, Архивом Републике Српске и Удружењем архивских радника Републике Српске), 2021.
 86. Вуксановић, Миро: Сабрана дела [Књ. 1–9] (у саиздаваштву са Лагуном)
 87. Крестић, Василије: Изабрана дела [Књ. 1–15] (у саиздаваштву са Православном речи)
 88. Екмечић, Милорад: Сабрана дела [Књ. 1–15] (у саиздаваштву са Православном речи)
 89. Медаковић, Дејан: Изабрана дела, [Књ. 1–10] (у саиздаваштву са ИК Прометеј)
 90. Матицки, Миодраг: Пијанино старог Београда (у саиздаваштву са „Мали Немо”, Панчево), 2021.
 91. Шовљаков, Мара: Глад у Босни и Херцеговини и смештање 10.000 деце у Карловачку митрополију (у саиздаваштву са Архивом Републике Српске, Удружењем архивских радника Републике Српске и Историјским архивом Ужице), 2021.
 92. Радуловић, Селимир: Седам малих дрхтаја – изабране и нове песме (у саиздаваштву са Књижевном заједницом „Шид”), 2021.
 93. Алексић, Мирослав: Траварев наследник (у саиздаваштву са Књижевном заједницом „Шид”), 2021.
 94. Bubnjević, Ljiljana, and Dragana Radojičić: A Mosaic of Archival Closeness – Anthropology of memories from the Pannonian to the Adriatic Sea, MONOGRAPHIC EDITION Мetroon, Volume 5, Arhiv Vojvodine – THE INSTITUTE OF ETHNOGRAPHY SASA, Novi Sad – Belgrade 2022.
 95. Radojičić, Dragana, and Ivana Bašić: Maps and Memories, Нови Сад, 2022.
 96. Николић, Дионисије Дејан: Четири огледа о хришћанском либерализму, Архив Војводине – Институт за европске студије, Нови Сад – Београд 2022.
 97. Алексић, Снежана: Купиново у изворима и грађи, Архив Војводине, Нови Сад 2022.
 98. Јачов, Марко: Списи тајног ватиканског архива XVI–XVIII века, Архив Војводине – Српска академија наука и уметности – Одељење историјских наука, Нови Сад – Београд 2022.
 99. Јачов, Марко: Списи конгрегације за пропаганду вере у Риму о Србима : 1622–1644, Том 1, Архив Војводине – Српска академија наука и уметности – Одељење историјских наука, Нови Сад – Београд 2022.
 100. Стојановић, Милан: Историја српско-руских политичких односа од 18. века до данас, Архив Војводине, Нови Сад 2022.
 101. Сремац, Радован: Крсне славе у Срему, Архив Војводине, Нови Сад 2022.
 102. Гајић, Александар: Крст и круг, Архив Војводине – Институт за европске студије, Нови Сад – Београд 2022.
 103. Војновић, Драгољуб: Две приче – Ратовања и потуцања Лазарева; Живот и крај Влајка Прокина, Архив Војводине – Службени гласник, Нови Сад – Београд 2022.
 104. Алексић, Снежана: Историјски срез Земун, Архив Војводине, Нови Сад 2022.
 105. Ђилас, Гордана: Библиографија Небојше Кузмановића: поводом 60 година живота и 35 година рада у култури: 1962-1986-2021, Архив Војводине, Нови Сад 2022.
 106. Ђилас, Гордана: Срце мале птице, Архив Војводине, Нови Сад 2022.
 107. Јовић, Саво: Рађање оца, Архив Војводине, Нови Сад 2022.
 108. Крамер, Ненси: Повлачењем до победе, Архив Војводине, Нови Сад 2022.
 109. Силађи, Мариа, Антал, Силард, Драганић, Аница: Железничка станица Нови Сад, Архив Војводине, Нови Сад 2022.
 110. Шкиљан, Филип: Покатоличавање Срба. (Прекрштавања на подручју Загребачке надбискупије између 1941. и 1945), Прва књига А–Г, Архив Војводине – Српско народно вијеће – Архив Срба у Хрватској – Архив Републике Српске, Нови Сад – Загреб – Бања Лука 2022.
 111. Шкиљан, Филип: Покатоличавање Срба. (Прекрштавања на подручју Загребачке надбискупије између 1941. и 1945), Друга књига Д–М, Архив Војводине – Српско народно вијеће – Архив Срба у Хрватској – Архив Републике Српске, Нови Сад – Загреб – Бања Лука 2022.
 112. Шкиљан, Филип: Покатоличавање Срба. (Прекрштавања на подручју Загребачке надбискупије између 1941. и 1945), Трећа књига Н–Ш, Архив Војводине – Српско народно вијеће – Архив Срба у Хрватској – Архив Републике Српске, Нови Сад – Загреб – Бања Лука 2022.
 113. Љубичић, Александар: Култура сећања: страдања у селима Лијевчанског Поткозарја 1941–1945. Доња Јурковица и Средња Јурковица, Архив Војводине, Нови Сад 2022.
 114. Шкултети, Јозеф, Мазар, Јозеф: Александар Дупчек из перспективе светских политичара и личности, Архив Војводине, Друштво словачких великана, Нови Сад 2022.
 115. Изабрана дела Василија Крестића (суиздаваштво са ИК „Православна реч” – 15 томова)
 116. Сабрана дела Милорада Екмечића (суиздаваштво са ИК „Православна реч” – 15 томова)
 117. Сабрана дела Дејана Медаковића (суиздаваштво са ИК „Прометеј” – 10 томова)
 118. Стево Лапчевић, Орао међу соколима! Нови Сад 2022.
 119. Жарко Димић, Прилози за историју Сремских Карловаца, Нови Сад 2022.
 120. Зденка Валент Белић, Слика Срба у словачкој књижевности, Нови Сад 2022.
 121. Драгана Радојичић и Ивана Башић, Мапе и сећања, Нови Сад 2022.
 122. Љиљана Бубњевић и Драгана Радојичић, Мозаик архивске блискости, Нови Сад 2022.
 123. Janko Ramač, Daniela Marčoková, KANONICKÉ VIZITÁCIE SLOVENSKÝCH VOJVODINSKÝCH EVANJELICKÝCH A. V. CIRKEVNÝCH ZBOROV V ROKOCH 1835 A 1836, Нови Сад 2022.
 124. Жарко Бошњаковић, РЕЧНИК МАКЕДОНСКИХ ГЛАГОЛА, Нови Сад 2022.
 125. Александар Животић, ПУТ У МЕТОХИЈУ, Нови Сад 2022.
 126. Milka Kajganić, MALI UNPROFORac, Нови Сад 2022.
 127. Olga Andraši, JOURNEYMAN JOURNALS OF JEWS (брошура), Нови Сад 2022.
 128. Радован Сремац, Од Јагњећег руна до Бакље: Породица Лампел – Лапид (брошура), Нови Сад 2022.
 129. Јован Удицки, СПОМЕНИЦА ЖРТАВА ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ, Нови Сад 2022.
 130. Mišel Kolon, LAŽLJIVI POKER. Velike sile, Jugoslavija i budući ratovi, Нови Сад 2022.
 131. Борис Стојковски, Ивана Чанчар, Култ Светог Бенедикта код православних хришћана у средњем веку, Нови Сад 2022.
 132. Радован Поповић, Шик као Попа, Нови Сад, 2022.
 133. Борис Стојковски, Римокатолички култови српских средњовековних светитеља, Нови Сад 2023.
 134. Emil Krsteski, TRI DANA U PARIZU i druge priče, Нови Сад 2023.
 135. Милош М. Дамјановић, ДР НЕХЕМИЈЕ ШЕНФАЈН (1886–1942) БИОГРАФИЈА ШВАЈЦАРЦА У ЈУГОСЛАВИЈИ, Нови Сад 2023.
 136. Andreas Rot, JOHAN ALBREHT FON RAJSVIC (1899–1962), Od nelagodnog stručnjaka za jugoistočnu Evropu do zaštitnika spomenika, Нови Сад 2023.
 137. Влатко Р. Петровић, ЕНЦИКЛОПЕДИЈСКИ ГЕОГРАФСКИ ЛЕКСИКОН ВОЈВОДИНЕ (АВ, Прометеј), Нови Сад 2023.
 138. Матија Бећковић, Ћераћемо се још / Кад будем млађи (АВ, Књижевна заједница Шид), Нови Сад 2023.
 139. Кристијан Обшуст, Визуре: Избор научно-популарних чланака, критика и стручних есеја, Нови Сад 2023.
 140. Милан Живановић, Свако осваја свој Арарат 2 (АВ, Банатски културни центар, Ново Милошево), Нови Сад 2023.
 141. Др Мила Михајловић, ПОВЕСТ СРБА НА АПЕНИНСКОМ ПОЛУОСТРВУ (АВ, Oltre il mare), Нови Сад 2023.
 142. Саво Б. Јовић, РАЂАЊЕ ОЦА 2, Друго издање, Нови Сад 2023.
 143. Жељко Марковић, Човек који је припитомио ласту, Нови Сад 2023.
 144. Жељко Марковић, Киша која је изазвала пожар, Нови Сад 2023.
 145. Валентина И. Чизмар, КЈЕРКЕГОРОВА И НИЧЕОВА ИРАЦИОНАЛИСТИЧКА АНТРОПОЛОГИЈА (АВ, Мали Немо, Панчево), Нови Сад 2023.
 146. Aleksandar Bursać, Zločiny proti Slovákom, Александар Бурсаћ. ЗЛОЧИНИ ПОЧИЊЕНИ НАД СЛОВАЦИМА, Нови Сад, 2023.
 147. Љубиша Деспотовић, ОДБРАНА СРБИЈЕ, Нови Сад 2023.
 148. Мирослав Перишић, Од Стаљина ка Сартру: Формирање југословенске интилигенције на европским универзитетима 1945-1958; (АВ, Историјски институт за савремену историју, Београд), Нови Сад 2023.
 149. Душан Познановић, ЉУДЕВИТ ВЕСЛАЈ, ЈЕДНА ЛИЧНА И ПОРОДИЧНА ДРАМА, Нови Сад 2023.
 150. Владо Матијевић, ЗНАМ ДА ПОСТОЈЕ ЉУДИ (Приче), Нови Сад 2023.
 151. Сабрана дела Мира Вуксановића, Друго коло у 11 томова (Даноноћник 1, Даноноћник 2, Клесан камен 1, Клесан камен 2, Клесан камен 3, Клесан камен 4), Нови Сад 2023.
 152. Селимир Радуловић, ИЗАБРАНА ДЕЛА, I–VII, , Нови Сад 2023.
 153. Жарко Пецић, ЗБОГОМ КРАЈИНО, Нови Сад, 2023.
 154. Ján Babiak, FRAGMENTY Z DEJÍN MATICE SLOVENSKEJ V JUHOSLÁVII – I. (1861 – 1929), Novi Sad, 2023.
 155. Vatroslav Jagić, JIHOSLOVANÉ, JUGOSLOVENI, Novi Sad, 2023.
 156. Зоран Аврамовић, СРПСКЕ МУКЕ СА ПОЛИТИКОМ, Нови Сад, 2023.
 157. Mарта Иштван, Oвде почивају у вечном миру Гробља у Кикинди Том 1. Нови Сад, 2023. / István Márta, Itt nyugszanak örök békében Nagykikindai temetők 1. Kötet, Újvidék, 2023.
 158. Монах Теодосије, Додир, Београд, Нови Сад 2023
 159. Стево М. Лапчевић, НОВИ ЧОВЕК У СТАРОМ СВЕТУ, Нови Сад, 2023.
 160. Бојан Б. Димитријевић, „Војска брза као вјетар“ ВОЈСКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У РАТУ 1992–1995. Нови Сад, 2023.
 161. Наташа Станковић Симић, ПРИШТИНА МОЈ ГРАД, Нови Сад, 2023.
 162. Радован Сремац, Crimes of the Ustashe : Viktor Tomić’s action in Srem in 1942, Нови Сад, 2023.
 163. Вељко Ђурић Мишина, Блажо Ђуровић, ДОСИЈЕ ШТЕДИМЛИЈА, Нови Сад, 2023.
 164. Херман Вендел, БИЗМАРК И СРБИЈА ТОКОМ 1866. ГОДИНЕ, Нови Сад, 2023.
 165. Миливоје Иванишевић, ХРОНИКА НАШЕГ ГРОБЉА, Нови Сад, 2023.
 166. Стево М. Лапчевић, MУЧЕНИЦИ И ЈАМАРИ, Нови Сад, 2023.
 167. Растислав Стојсављевић, ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА, Нови Сад, 2023.
 168. Nebojša Kuzmanović, ROMANTIZMUS V SRBSKO-SLOVENSKÝCH LITERÁRNYCH STYKOCH, Druhé vydanie, Novi Sad, 2023.

Каталози

Тематских изложби архивских докумената, библиотечког, музејског и уметничког материјала

 1. Занатске исправе XVIII и XIX века у Војводини, приредио Павле Станојевић, Нови Сад–Панчево 1993.
 2. Никола Пашић – трагом докумената, изложба Архива Србије, Нови Сад, 1996.
 3. Риста Ј. Одавић (1870–1932), изложба Архива Србије, Нови Сад 1997.
 4. Тамбурашки оркестри и тамбураши на старим разгледницама (из приватне збирке мр Бошка Брзића), приредили Павле Станојевић, Весна Башић, Нови Сад 2000.
 5. На олтару отаџбине – Јован Дучић, приредила Весна Башић (поводом преноса земних остатака у Требиње), Нови Сад 2001.
 6. Ношње европских народа на старим разгледницама (приредила Весна Башић), Нови Сад 2001.
 7. Србски споменици – цртежи и литографије Анастаса Јовановића, изложба Историјског музеја Србије, Нови Сад 2002.
 8. Нова Србија и Славеносрбија у Руском царству половином XVIII века (изложба поводом обележавања 250-годишњице сеобе Срба у Руско царство); приредили: Алексије Рачуница и Весна Башић, Нови Сад 2003.
 9. Историско друштво у Новом Саду, поводом 76-годишњице оснивања Друштва, приредио Мита Секулић, Нови Сад 2003.
 10. Дани европске културне баштине – Воде Војводине. Из историје уређења вода, Нови Сад 2004.
 11. Одјеци Првог српског устанка у документима архива Војводине, приредила Весна Башић, Нови Сад 2004.
 12. Кроз фондове и збирке Архива Војводине, стална поставка архивских докумената, група аутора, Нови Сад 2005.
 13. Привреда Војводине 1918–1945. Кроз одабрану архивску грађу, приредила Љиљана Дожић, Нови Сад 2006; друго издање, 2010.
 14. Изградња Банске палате у Новом Саду, приредила Љиљана Дожић, Нови Сад 2010.
 15. Свет пословног рекламирања између два светска рата, приредила Љиљана Дожић, Нови Сад 2010.
 16. Архив Војводине 19262011. кроз одабрану архивску грађу, приредили Леонила Павловић и Владимир Иванишевић, Нови Сад 2011.
 17. Пловидба Дунавом и његовим притокама у XVIII и XIX веку, приредили Владимир Иванишевић и Милена Поповић Субић, Нови Сад 2013.
 18. Празници и култура сећања, приредиле Драгана Ћираковић Продановић, Ивана Петровић, Јелена Субић, Нови Сад 2013.
 19. У огледалу времена – српско грађанско друштво на размеђи векова кроз Збирку др Јована Милекића, приредиле Сања Гавриловић, Љубица Будаћ, Леонила Павловић, Нови Сад 2012; друго издање 2015.
 20. Војводство Србија и Тамишки Банат (1849–1861). Поводом 165 година од оснивања Војводства Србије и Тамишког Баната, приредио Зоран Стевановић, Нови Сад 2014; друго издање 2015.
 21. Србија у очима италијанске дипломатије 1878–1908, двојезично, приредила Јована Иветић, Нови Сад 2019.
 22. Банска палата. Приче иза приче, приредила Љиљана Дожић, Нови Сад 2019.
 23. Даје се на знање – јављено! Добошарска служба у Војводини, приредила Љубица Будаћ, Нови Сад 2019.
 24. Мученици чурушки – отргнути од заборава, приредили Владан Симић, Љиљана Дожић и Небојша Кузмановић, Нови Сад 2021.
 25. Путевима предака. Каталог слика (саиздаваштво са Удружењем српски крајеви).
 26. Миграције народа на подручју Бачке и Баната у 18. и 19. веку – кроз одабране документе Бачко-бодрошке, Тамишке и Торонталске жупаније, четворојезично, приредили мр Дејан Јакшић, Загорка Авакумовић, Олгица Трбојевић и Љиљана Бубњевић, Нови Сад 2022.
 27. Нова Србија и Славеносрбија у Руском царству половином 18. века, друго интерно издање, Нови Сад 2022.
 28. Силађи, Мариа, Антал, Силард, Драганић, Аница, Ђурђев, Петар, Нешков Репић, Ивана: Железница – темељ развоја и напретка Новог Сада, Нови Сад 2022.
 29. Силађи, Мариа, Краљеви цемента, Нови Сад, 2022.
 30. Усташки злочини у Срему 1942. године – Акција Виктора Томића, допуњено интерно издање, Нови Сад 2022.
 31. Милосављевић, Бојан, Мириманов, Александра: ReWomen – Европско женско сећање, Нови Сад 2022.
 32. „Уточиште” у равници. Грци у АПВ 1945–1949. Кроз архивску грађу, Нови Сад, 2023.
 33. Данијела Бранковић, Печати из фондова Архива Војводине: Градови, трговишта и села на територији Бачке у XIX веку, Нови Сад 2023.
 34. Владимир Иванишевић, Архивска мрежа у Аутономној Покрајини Војводини, Нови Сад, 2023.


Студије и огледи

 1. Обшуст, Кристијан, Кузмановић Небојша: Колективни идентитети Словака у Србији: значај словачких културних и просветних институција и конфесионалног идентитета за конструисање и рефлексије националног идентитета Словака у Србији (тројезично: српски, словачки, енглески), Нови Сад 2019.
 2. Обшуст, Кристијан: Огледи о грчкој класичној старини и словенству: утицај перцепције о грчкој класичној старини на формирање европских нација и конструисање словенства, Нови Сад 2019.
 3. Обшуст, Кристијан, Кузмановић Небојша: Колективни идентитети Словака у Србији: значај словачких културних и просветних институција и конфесионалног идентитета за конструисање и рефлексије националног идентитета Словака у Србији (тројезично: српски, словачки, енглески), дуго издање, Нови Сад 2020.
 4. Dušan, Miletić: EUROPE ACCORDING TO ENGLISH WIKIPEDIA: OPEN-SOURCING THE DISCOURSE ON EUROPE, Е-издање, Нови Сад 2020.
 5. Berger, Tamara: RECEPTIONS OF ANCIENT EGYPT: A CASE STUDY COLLECTION (електронско издање).


Стручна издања: Друштва архивских радника Војводине (ДАРВ) и Архива Војводине

(стручна литература, упутства, смернице, прописи, стандарди)

 1. ISAD(G) – Општи међународни стандард за опис архивске грађе. Друго издање, превод, Нови Сад: ДАРВ 2006.
 2. ISAAR(CPF) – Међународни стандард архивског нормативног записа правна, физичка лица и породице. Друго издање, превод, Нови Сад: ДАРВ 2006.
 3. ISDIAH – Међународни стандард за описивање установа које чувају архивску грађу. Прво издање, превод, Нови Сад: ДАРВ 2010.
 4. ISDF – Међународни стандард за описивање функција. Прво издање, превод, Нови Сад: ДАРВ 2011.
 5. Електронска документа. Приручник за архивисте, ICA Студија 16, превод, Нови Сад: ДАРВ 2013.
 6. Аутентичност електронских докумената (ICA Студија 13-1), превод МАС-ове студије, Нови Сад: Архив Војводине 2020.
 7. Аутентичност електронских докумената (ICA Студија 13-2), превод МАС-ове студије, Нови Сад: Архив Војводине 2020.
 8. Смернице за пројекте дигитализације. За збирке и грађу у јавној својининарочито ону коју чувају библиотеке и архиви, превод МАС-ове студије, Нови Сад 2020.
 9. Принципи доступности архивске грађе, превод МАС-овог документа, Нови Сад 2020.
 10. Принципи доступности архивске грађе. Техничке смернице за управљање архивском грађом ограничене доступности, превод МАС-овог документа, Нови Сад 2020.
 11. Смернице за излагање архивске грађе, издање МАСовог Комитета за заштиту архивске грађе у умереним климатским условима, превод МАС-ове студије.
 12. Годишњи извештај Међународног архивског савета за 2021. годину.
 13. Архивски анали, бр. 12, часопис Друштва архивских радника Војводине, Нови Сад 2022.
 14. Илдико Мергеш, ПРИРУЧНИК ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ, Нови Сад 2023.
 15. Водич за управљање електронским документима са архивске перспективе (ICA Студија 8) Прво издање, Нови Сад 2023.


Зборници  

 1. Архив, медији и култура сећања (29–30. октобар 2014), Нови Сад 2015.
 2. Учешће добровољаца и улога цивилног становништва у Првом светском рату (29–30. октобар 2015), Нови Сад 2016.
 3. Елите у Великом рату (27–28. октобар 2016), Нови Сад 2017.
 4. Усташка зверства. Зборник докумената (1941–1942), приредио Милан Кољанин,  Нови Сад: Архив Војводине – Издавачка установа Епархије бачке Беседа; Бањалука: Архив Републике Српске, 2020.
 5. Пропаганда и јавни наративи у социјалистичкој Југославији (саиздаваштво са Етнографским институтом САНУ), Нови Сад – Београд 2021. Приредили: др Бојана Богдановић и Кристијан Обшуст
 6. Синагоге и јеврејско наслеђе у Југоисточној Европи (двојезично), зборник радова (у саиздаваштву са Природно-математичким факултетом, УНС).
 7. Интеграцијска и дезинтеграцијска улога медија, зборник радова (саиздаваштво са Друштвом новинара Војводине), Нови Сад 2021.
 8. Хоризонти будућности: антрополошки и други научни приступи, (саиздаваштво са Етнографским институтом САНУ), Нови Сад-Београд, 2023. Приредили: др Бојана Богдановић и Кристијан Обшуст


Годишњак Архива Војводине

 1. Археон – Часопис Архива Војводине, Год. 1, бр. 1. 2018.
 2. Археон – Часопис Архива Војводине, Год. 2, бр. 2. 2019.
 3. Археон – Часопис Архива Војводине, Год. 3, бр. 3. 2020.
 4. Археон – Часопис Архива Војводине, Год. 4, бр. 4. 2021.
 5. Археон – Часопис Архива Војводине, Год. 5, бр. 5. 2022.


Онлајн континуирани електронски извори

 1. Култура сећања Новог Сада – Интегративни извор од посебног значаја за Војводину, ISSN (Online) 2620-200X.
 2. Архивум – Портал Архива Војводине, ISSN (Online) 2683-440.
 3. Платформа УГРОЖЕНА БАШТИНА, ISSN (ONLINE) 2737-9396.

Тематске платформе Архива Војводине

 1. Платформа ЖРТВЕ У СРЕМУ (1941-1945)
 2. Платформа УСТАШКА ЗВЕРСТВА
 3. Платформа ЗЛОЧИНИ НАД СЛОВАЦИМА У ТОКУ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА
 4. Платформа КОНФЕИЈЕ У РЕГИОНУ У ПЕРИОДУ ОД 1756. ДО 1895. ГОДИНЕ – Презентација црквених матичних књига
Scroll to Top