Јавне набавке – Добра 2015

ЈН 04/15
Предмет јавне набавке, добра: набавка добара – набавка софтвера

Опис јавне набавке Позив за подношење понудe Конкурсна документација Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о обустави поступка
Редни број набавке: ЈН 04/15
Предмет јавне набавке, добра: Набавка добара – набавка софтвера

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Рок за подношење понуда: 13.07.2015. до 10:00
Отварање понуда: 13.07.2015. у 10:30

Питања и одговори
Scroll to Top