Јавне набавке – Добра 2015

ЈН 05/15
Предмет јавне набавке, добра: набавка канцеларијске опреме-намештаја (испорука и монтажа)

Опис јавне набавке Позив за подношење понудe Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештењо о закљученом уговору
Редни број набавке: ЈН 05/15
Предмет јавне набавке, добра: набавка канцеларијске опреме-намештаја (испорука и монтажа)

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Рок за подношење понуда: 23.11.2015. до 10:00
Отварање понуда: 23.11.2015. у 10:30

Scroll to Top