Доградња Старог здања за време Дунавске бановине (1929–1941)

Јавне набавке – Услуге 2019

ЈН 01/19
Предмет јавне набавке, услуге: Oсигурање имовине, возила и лица – МАЛА ВРЕДНОСТ

Опис јавне набавке Позив за подношење понуде Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору
Редни број набавке: ЈН МВ 1.2.1/2019
Предмет јавне набавке, услуге: Oсигурање имовине, возила и лица – МАЛА ВРЕДНОСТ – ЈН МВ 1.2.1/2019

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Рок за подношење понуда:
19.04.2019. до 10:00 часова
Отварање понуда:
19.04.2019 у 11:00 часова

Scroll to Top