Јавне набавке – Услуге 2014

ЈН 09/14
Предмет јавне набавке, услуга: набавка услуга: Услуга израде пројектно техничке документације са предмером и прорачуном реконструкције и инсталација (електричних и термотехничких) у објекту Архива Војводине у Новом Саду, Дунавска 35

Опис јавне набавке Позив за подношење понуде Конкурсна документација Обавештење о обустави поступка
Редни број набавке: ЈН 09/14
Предмет јавне набавке, услуга: набавка услуга: Услуга израде пројектно техничке документације са предмером и прорачуном реконструкције и инсталација (електричних и термотехничких) у објекту Архива Војводине у Новом Саду, Дунавска 35
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Рок за подношење понуда: 15.12.2014. до 1000
Отварање понуда: 15.12.2014. у 1030
Scroll to Top