Прописи и стандарди

Устав Републике Србије

Закон о утврђивању одређених надлежности АП Војводине

ПРОПИСИ, РЕШЕЊА И ПРАВИЛНИЦИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА АРХИВЕ И ЗАШТИТУ КУЛТУРНИХ ДОБАРА

Закон о култури

Закон о културним добрима

Закон о архивској грађи и архивској делатности

Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине

Уредба о јединственим техничко-технолошким захтевима и процедурама за чување и заштиту архивске грађе и документарног материјала у електронском облику

Одлука о утврђивању функције матичне установе Архива Војводине у Новом Саду у области заштите архивске грађе и регистратурског материјала

Правилник о ближим мерама заштите архивске грађе
Правилник о условима и начину ревизије архивских фондова и збирки у архивима
Правилник о обрасцу и начину коришћења службене легитимације овлашћеног лица за вршење стручног надзорау заштити архивске грађе и документарног материјала ван архива
Правилник о начину вођења евиденције регистратурског материјала који ужива претходну заштиту

Правилник о ближим условима за почетак рада и обављање делатности установа заштите културних добара

Правилник о регистрима архивске грађе

Решење о утврђивању територије архива

Правилник о ближим условима и начину стицања виших стручних звања у архивској делатности

Правилник о програму стручног испита у делатности заштите културних добара и начину његовог полагања

Правилник о ближим условима за дигитализацију

Правилник о ближим условима за обезбеђење одговарајућег простора и опреме за смештај и заштиту архивске грађе и документарног материјала код ствараоца и имаоца архивске грађе и документарног материјала

Правилник о обрасцу архивске књиге

Програм стручне обуке волонтера у Архиву Србије

Етички кодекс архивиста

Смернице за дигитализацију културног наслеђа у Републици Србији

СТАНДАРДИ ЗА ОПИС АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И АРХИВСКИ НОРМАТИВНИ ЗАПИС СТВАРАОЦА И ИМАОЦА

Општи међународни стандард за опис архивске грађе: ISAD(G)

Mеђународни стандард архивског нормативног записа за правна, физичка лица и породице: ISAAR(CPF)

Међународни стандард за описивање установа које чувају архивску грађу: ISDIAH
Међународни стандард за описивање функција: ISDF
Електронска документа — приручник за архивисте

ИНФОРМАТОР

Информатор о раду Архива Војводине
Статут
Одлука о изменама и допунама Статута – 1. 10. 2021.
Одлука о измени Статута – 10. 12. 2021.
Одлука о измени Статута – 14. 3. 2022.

ОСТАЛО

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица
Scroll to Top