Прописи и стандарди


ПРОПИСИ, РЕШЕЊА И ПРАВИЛНИЦИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА АРХИВЕ И ЗАШТИТУ КУЛТУРНИХ ДОБАРА

 1. Закон о култури
 2. Закон о културним добрима
 3. Закон о архивској грађи и архивској делатности
 4. Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине
 5. Закон о културном наслеђу
 6. Уредба о јединственим техничко-технолошким захтевима и процедурама за чување и заштиту архивске грађе и документарног материјала у електронском облику
 7. Одлука о утврђивању функције матичне установе Архива Војводине у Новом Саду у области заштите архивске грађе и регистратурског материјала
 8. Правилник о ближим мерама заштите архивске грађе
 9. Правилник о условима и начину ревизије архивских фондова и збирки у архивима
 10. Правилник о обрасцу и начину коришћења службене легитимације овлашћеног лица за вршење стручног надзорау заштити архивске грађе и документарног материјала ван архива
 11. Правилник о начину вођења евиденције регистратурског материјала који ужива претходну заштиту
 12. Правилник о ближим условима за почетак рада и обављање делатности установа заштите културних добара
 13. Правилник о регистрима архивске грађе
 14. Решење о утврђивању територије архива
 15. Правилник о ближим условима и начину стицања виших стручних звања у архивској делатности
 16. Правилник о програму стручног испита у делатности заштите културних добара и начину његовог полагања
 17. Правилник о ближим условима за дигитализацију
 18. Правилник о ближим условима за обезбеђење одговарајућег простора и опреме за смештај и заштиту архивске грађе и документарног материјала код ствараоца и имаоца архивске грађе и документарног материјала
 19. Правилник о обрасцу архивске књиге
 20. Програм стручне обуке волонтера у Архиву Србије
 21. Етички кодекс архивиста
 22. Смернице за дигитализацију културног наслеђа у Републици Србији


СТАНДАРДИ ЗА ОПИС АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И АРХИВСКИ НОРМАТИВНИ ЗАПИС СТВАРАОЦА И ИМАОЦА

 1. Општи међународни стандард за опис архивске грађе: ISAD(G)
 2. Mеђународни стандард архивског нормативног записа за правна, физичка лица и породице: ISAAR(CPF)
 3. Међународни стандард за описивање установа које чувају архивску грађу: ISDIAH
 4. Међународни стандард за описивање функција: ISDF
 5. Електронска документа — приручник за архивисте


ИНФОРМАТОР

 1. Информатор о раду Архива Војводине
 2. Статут
 3. Одлука о изменама и допунама Статута – 1. 10. 2021.
 4. Одлука о измени Статута – 10. 12. 2021.
 5. Одлука о измени Статута – 14. 3. 2022.


ОСТАЛО

 1. Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица
 2. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Архиву Војводине
Scroll to Top