• Arhiv Vojvodine
 • Arhiv Vojvodine

Издавачка делатност

Архив Војводине развија своју издавачку делатност од 1954. године. У едицији Научноинформативна средства о архивској грађи, прва књига је објављена 1978. Од тада, ова едиција се допуњује новим издањима. У склопу издавачке делатности Архива, постоји и едиција Посебна издања а од 2019. године и едиција Библиотека Студије и огледи. Поред побликација које се објављују у наведеним едицијама, Архив Војводине публикује и каталоге  докумената архивских изложби, зборнике стручних и научних радова са међународних конференција, саветовања или стручних скупова које Архив организује, као и друге монографске  публикације. Од 2006. године, Архив публикује електронска издања, док је крајем 2018. године започео са објављивањем периодичних публикација. Током 2019. године, Архив Војводине је проширио своју издавачку делатност специфичном формом издања (тематских сајтова, интернет платформи и портала), који су регистровани од стране Националног ИССН центра Србије.

БИБЛИОГРАФИЈА ИЗДАЊА АРХИВА ВОЈВОДИНЕ (1983–2020)

Научно-информативна средства о архивској грађи

 1. Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, том 1, Нови Сад, 1999.
 2. Гросингер, Тадија: Земаљска урава за Српско Војводство и Тамишки Банат, Aналитички инвентар, II/3–14, Сремски Карловци – Нови Сад, 1983–1996.
 3. Гросингер, Тадија. Бранковић, Данијела: Земаљска урава за Српско Војводство и Тамишки Банат. Aналитички инвентар, II/15, Нови Сад, 1998.
 4. Бранковић, Данијела: Земаљска урава за Српско Војводство и Тамишки Банат. Aналитички инвентар, II/16, Нови Сад, 2000.
 5. Валрабенштајн, Јован: Илирска дворска канцеларија – Беч. Aналитички инвентар, X/1–3, Нови Сад, 1996–1997.
 6. Дистриктски врховни комесаријат за Бачку, Торонтал и ВршацСомбор. Аналитички инвентар, IX/1–3, Нови Сад, 1993–1996.
 7. Валрабенштајн, Јован: Комесаријат за Средњу и Доњу Бачку – Сомбор. Аналитички инвентар, XI/1– 2, Нови Сад, 1997–1998.
 8. Бранковић, Данијела: Комесаријат за Средњу и Доњу Бачку – Сомбор. Аналитички инвентар, XI/3 – 4, Нови Сад, 2003.
 9. Радовановић, Слободан: Комесаријат за Горњу Бачку – Баја. Аналитички инвентар, XII, Нови Сад, 1998.
 10. Валрабенштајн, Јован: Илирска дворска комисија, депутација – Беч. Aналитички инвентар, XIII/1, Нови Сад, 2000.
 11. Валрабенштајн, Јован; Караба, Јован: Илирска дворска комисија, депутација – Беч. Аналитички инвентар, XIII/2, Нови Сад, 2010.  
 12. Matković, Lajčo: Bačko-bodroška županija – Sombor. Analitički inventar,VIII/1, Sremski Karlovci, 1987.
 13. Матковић, Лајчо: Бачко-бодрошка жупанијаСомбор. Каталог одабраних садржаја докумената, друго, прерађено издање. Приредио Слободан Радовановић, VIII/ 1, Нови Сад, 1999.
 14. Jakovljević, Милан; Matković, Lajčo: Bačko-bodroška županija – Sombor. Katalog regesta, VIII/ 2, Novi Sad, 1991.
 15. Matković, Lajčo: Bačko-bodroška županija – Sombor. Katalogodabranih regesta, VIII/ 3–5, Novi Sad, 1992, 1993, 1994.
 16. Матковић, Лајчо; Гросингер Тадија: Бачко-бодрошка жупанија – Сомбор. Каталог одабраних садржаја докумената, VIII/6–7, Нови Сад, 1995, 1996.
 17. Матковић, Лајчо: Бачко-бодрошка жупанија –Сомбор. Каталог одабраних садржаја докумената, VIII/ 8–9, Нови Сад, 1997 –1998.
 18. Јакшић, Дејан: Бачко-бодрошка жупанија – Сомбор.Каталог одабраних садржаја докумената, VIII/10, Нови Сад, 2005.
 19. Тодоровић, М. Владислав: Тамишка жупанија(1779–1849). Аналитички инвентар, XIV/ 1 (1731–1782), Нови Сад, 2005.
 20. Крејић, М. Митар: Тамишка жупанија (1779–1849). Каталог одабраних садржаја докумената, XIV/2 (1782–1784), Нови Сад, 2008.
 21. Јакшић, Дејан: Торонталска жупанија. Каталог одабраних садржаја докумената, XV/1, Нови Сад,2008.
 22. Трбојевић,Олгица: Торонталска жупанија. Каталог одабраних садржаја докумената, XV/2, Нови Сад, 2011.
 23. Стевановић, Зоран: Комисије Српског Војводства и Тамишког Баната. Каталог одабраних садржаја докумената, XVI/1, Нови Сад, 2011.
 24. Предојевић, Ненад: Историско друштво у Новом Саду (1927–1941) 1861–1941. Аналитички инвентар (1927–1941), Нови Сад, 2012.
 25. Бранковић, Данијела: Слободни војни комунитет Петроварадин (1702–1918)– Петроварадински провизорат и Слободна стрељачка компанија (1702–1787). Каталог одабраних садржаја докумената, Нови Сад, 2013.
 26. Јакшић, Дејан: Бачко-бодрошка жупанија (1688–1849). Каталог одабраних садржаја докумената, VIII/11 (1806–1809); Нови Сад, 2014.
 27. Заповедништво утврђеног места Петроварадин – Нови Сад (1914–1915). Службена преписка, XVIII, група аутора; Нови Сад, 2014.
 28. Авакумовић, Загорка: Тамишка жупанија (1779–1849). Каталог одабраних садржаја докумената, XIV/ 3 (1785–1790), Нови Сад, 2015.
 29. Мезеи, Жужана: Министарство вера и просвете Краљевине Угарске (1867–1918); Magyar Királyi Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium (1867–1918). Аналитички инвентар/ Analitikus leltár, XIX/1, Нови Сад, 2016.
 30. Предојевић, Ненад: Друштво за Српско народно позориште – Нови Сад (1861–1941). Аналитички инвентар, XX/1, Нови Сад, 2016.
 31. Трбојевић, Олгица: Торонталска жупанија (1791–1849). Каталог одабраних садржаја докумената (1791–1795), XV/3; Нови Сад, 2017.
 32. Бубњевић, Љиљана: Петроварадински војни суд (1914–1917). Аналитички инвентар, XXI, Нови Сад, 2017.


Библиотека Студије и огледи

 1. Обшуст Кристијан, Небојша КузмановићКолективни идентитети Словака у Србији: значај словачких културних и просветних институција и конфесионалног идентитета за конструисање и рефлексије националног идентитета Словака у Србији (тројезично: српски, словачки, енглески), Нови Сад 2019.
 2. Обшуст Кристијан, Огледи о грчкој класичној старини и словенству: утицај перцепције о грчкој класичној старини на формирање европских нација и конструисање словенства, Нови Сад 2019. 
 3. Обшуст Кристијан, Небојша Кузмановић, Колективни идентитети Словака у Србији: значај словачких културних и просветних институција и конфесионалног идентитета за конструисање и рефлексије националног идентитета Словака у Србији (тројезично: српски, словачки, енглески), Друго издање, Нови Сад 2020.


Посебна издања

 1. Станојев, Богдан: Прилози библиографији монографских публикација о војвођанским насељима, Нови Сад, 1996.
 2. Полит-Десанчић Михајло, Како је то било у нас Срба у буни 1848/49, Нови Сад, 1996.
 3. Вулетић, Душан: Судбина културне баштине Срема у току Другог светског рата, Нови Сад, 1997.
 4. Андрић, Љубисав: Посвета Петру Момировићу, Нови Сад, 1997.
 5. Јовановић, Вера: Павле Паја Радовановић (1923–1981), Нови Сад, 1997.
 6. Михајловић, Кирил: Кратак опис свете и најславније царске лавре Хиландара, Нови Сад, 1998.
 7. Крестић, Василије: Леци на српском језику 1848/49, Нови Сад, 1998.
 8. Шафарик, Павел Јозеф: О пореклу Словена, Нови Сад, 1999.
 9. Српски покрет у Револуцији 1848/49. Зборник са научног скупа, Нови Сад, 2000.
 10. Радосављевић, Вера; Петровић Радмила: Конзервација и рестаурација архивске и библиотечке грађе и музејских предмета од текстила и коже, Нови Сад, 2000.
 11. Иванишевић, Петар: Доживљаји и успомене, Београд–Нови Сад, 2001.
 12. Зборник радова са научног скупа – Јован Рајић, историчар, песник, и црквени великодостојник, Нови Сад, 2002.
 13. Вељановић, Зоран: Др Јован Пачу, Нови Сад, 2003.
 14. Сеги, Ласло: Студенти са данашње територије Војводине на европским универзитетима 1338–1919, Нови Сад, 2010.
 15. Урошевић, Данило: Срби у логорима Мађарске. У Барчу и Шарвару 1941–1945, Нови Сад, 2016.  – издање и на мађарском језику Szerbekabarcsi éssárváriinternálótáborban: 1941–1945.
 16. Стевановић, Зоран; Башић, Весна: Пут документа.Методе и резултати истраживања времена настанка најстаријих архивских докумената у Архиву Војводине, Нови Сад, 2016.
 17. Списак цивилних лица немачке националности (из базе података Међуакадемијске комисије САНУ и МАН за утврђивање цивилних жртава у Војводини током и после Другог светског рата 1941–1948); интерно издање, Нови Сад, 2017.
 18. Записници привремених органа власти у Новом Саду 1918–1919, едиција: Присаједињење 1918, књига 7, приредила Љиљана Дожић, Нови Сад: Музеј Војводине – Архив Војводине, 2018.
 19. Долд, Даглас Мериведер: Авантура на Бaлкану 1915, двојезично, приредила Љиљана Дожић, превела с енглеског Ивана Ђокић Саундерсон, Нови Сад, 2018.
 20. Збирка литографија Франца Гераша „Аустријска војска (1620–1854)“, двојезично, приредила Љиљана Бубњевић, Нови Сад, 2018.
 21. Авакумовић, Загорка; Јакшић, Дејан: Збирка повеља и диплома Архива Војводине, Нови Сад: Завод за културу Војводине – Архив Војводине, 2018.
 22. Тодоровић, Драган Д.: Доградња Старог здања за време Дунавске бановине (1929–1941). Избор из докумената, Аранђеловац: Стварност – Нови Сад: Архив Војводине, 2019.
 23. Pisarri, Milovan: Sul fronte balcanico: guerra e crimini contro la popolazione civile in Serbia tra il 1914 e il 1918, Novi Sad, 2019.
 24. Станојевић Павле, Столеће заборава, друго, допуњено и исправљено издање, Нови Сад 2019.
 25. Гудовац 1941. Пут злочина, приредио Небојша Кузмановић, двојезично, Нови Сад–Загреб, 2019.
 26. International Scientific Conference Proceedings Serbian–American relations (2019 Belgrade), Novi Sad–Belgrade 2019.
 27. Константиновић Стеван, Огледи и студије, Нови Сад, 2019.
 28. Споменица присаједињења 19182018. Круна вековне борбе за ослобођење и уједињење, Нови Сад 2019.
 29. Будаћ Љубица, Даје се на знање јављено! Добошарска служба у Војводини, Нови Сад 2019.
 30. Ivetić Jovana, Le relazioni diplomatiche tra Serbia e Italia dal Congresso di Berlino all'annessione della Bosnia e Erzegovina (1878–1908), Novi Sad 2019.
 31. Грајф Гидеон, Усташко коначно решење пре нацистичког, Нови Сад–Beograd–Jerusalim 2019; Greif Gideon, Final solution before Nazi, Novi Sad: The Archives of Vojvodina, Belgrade: Knjiga komerc, Jerusalem: Ono Academic College, 2019. (двојезично).
 32. Владимир Тодоровић, Александар Бурсаћ, Петар Ђурђев, Депортација бачких Јевреја 1944. године, Нови Сад 2019.
 33. Када се вијорила српска застава на Белој кући (двојезично), поводом Српског дана у Вашингтону, у сарадњи са Министарством иностраних послова, Нови Сад–Београд 2019.


Каталози
(тематских изложби архивских докумената
и другог архивско-библиотечког и уметничког материјала и музеалија)

 1. Занатске исправе XVIII и XIX века у Војводини, приредио Павле Станојевић, Нови Сад–Панчево, 1993.
 2. Никола Пашић – трагом докумената, изложба Архива Србије, Нови Сад, 1996.
 3. Риста Ј. Одавић (1870–1932), изложба Архива Србије, Нови Сад, 1997.
 4. Тамбурашки оркестри и тамбураши на старим разгледницама ( из приватне збирке мр Бошка Брзића), приредили Павле Станојевић, Весна Башић, Нови Сад, 2000.
 5. На олтару отаџбине – Јован Дучић, приредила Весна Башић (поводом преноса земних остатака у Требиње), Нови Сад, 2001.
 6. Ношње европских народа на старим разгледницама (приредила Весна Башић), Нови Сад, 2001.
 7. Србски споменици – цртежи и литографије Анастаса Јовановића, изложба Историјског музеја Србије, Нови Сад, 2002.
 8. Нова Србија и Славеносрбија у Руском царству половином XVIII века (изложба поводом обележавања 250-годишњице сеобе Срба у Руско царство); приредили: Алексије Рачуница; Весна Башић, Нови Сад, 2003.
 9. Историско друштво у Новом Саду, поводом 76-годишњице оснивања Друштва, приредио Мита Секулић, Нови Сад, 2003.
 10. Одјеци Првог српског устанка у документима архива Војводине, приредила Весна Башић, Нови Сад, 2004.
 11. Кроз фондове и збирке Архива Војводине, стална поставка архивских докумената, приредила група аутора, Нови Сад, 2005.
 12. Привреда Војводине 1918–1945. Кроз одабрану архивску грађу, приредила Љиљана Дожић, Нови Сад, 2006; друго издање, 2010.
 13. Изградња Банске палате у Новом Саду, приредила Љиљана Дожић, Нови Сад, 2010.
 14. Свет пословног рекламирања између два светска рата, приредила Љиљана Дожић, Нови Сад, 2010.
 15. Пловидба Дунавом и његовим притокама у XVIII и XIX веку, приредили Владимир Иванишевић, Милена Поповић Субић, Нови Сад, 2013.
 16. Празници и култура сећања, приредиле Драгана Ћираковић Продановић, Ивана Петровић, Јелена Субић, Нови Сад, 2013.
 17. У огледалу времена – српско грађанско друштво на размеђи векова кроз Збирку др Јована Милекића, приредиле Сања Гавриловић, Љубица Будаћ, Леонила Павловић, Нови Сад, 2012; друго издање 2015.
 18. Војводство Србија и Тамишки Банат (1849–1861). Поводом 165 година од оснивања Војводства Србије и Тамишког Баната, приредио Зоран Стевановић, Нови Сад, 2014; друго издање 2015.
 19. Јована Иветић, Србија у очима италијанске дипломатије 1878–1908, двојезично, каталог за изложбу, Нови Сад 2019.
 20. Банска палата. Приче иза приче, приредила Љиљана Дожић, каталог за изложбу, Нови Сад 2019.
 21. Будаћ Љубица, Даје се на знање јављено! Добошарска служба у Војводини, каталог за изложбу, Нови Сад 2019.


Зборници радова са међународни стручно-научних скупова

поводом обележавања стогодишњице Првог светског рата које је организовао Архив Војводине у оквиру Међународног вишегодишњег пројекта „Време–сећање–идентитет–архив“

 1. Архив, медији и култура сећања (29–30. октобар 2014), Нови Сад, 2014.
 2. Учешће добровољаца и улога цивилног становништва у Првом светском рату (29–30. октобар 2015), Нови Сад, 2016.
 3. Елите у Великом рату (27–28. октобар 2016), Нови Сад, 2017.

Електронска издања

 1. Архиви у Војводини, Нови Сад, 2003.
 2. Дани европске културне баштине – Воде Војводине. Из историје уређења вода, Нови Сад, 2004.
 3. Илирска дворска канцеларија – Беч, Нови Сад, 2006.
 4. Привреда Војводине 1918–1945, Нови Сад, 2006.
 5. Цигларство и црепарство, Нови Сад, 2008.
 6. У огледалу времена – српско грађанско друштво на размеђи векова кроз Збирку др Јована Милекића, Нови Сад, 2015.
 7. Предојевић, Ненад: Друштво за Српско народно позориште (1861–1941). Аналитички инвентар, XX/2, Нови Сад, 2018.
 8. Червињски, Маћеј: Култура, дискурс, знак, превела с пољског Ивана Ђокић Саундерсон, Нови Сад, 2018.
 9. Мезеи, Жужана: Министарство вера и просвете Краљевине Угарске (1867–1918) / Magyar Királyi Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium (1867–1918). Аналитички инвентар / Аnalitikus leltár, двојезично, XIX/2, Нови Сад, 2019.
 10. Стевановић, Зоран: Комисије Српског Војводства и Тамишког Баната (1851–1861). Мешовита земаљска комисија за Српско Војводство и Тамишки Банат – Темишвар (1854–1861), 1854–1861. / Gemischtelandescommission für die Serbische Woiwodschaft und das Temeser BanatTemesvar. Президијални списи. Аналитички инвентар (1856–1861), XVI/2, Нови Сад, 2019.
 11. Бубњевић Љиљана, Збирка литографија Франца Гераша „Аустријска војска (1620–1854)” (каталог из 2018), Нови Сад 2019.


Периодична издања - Годишњак

 1. Археон – Часопис Архива Војводине, Год. 1, бр. 1. 2018.
 2. Археон – Часопис Архива Војводине, Год. 2, бр. 2. 2019.


Онлине издања (Интернет портали и пројекти)

 1. Култура сећања Новог Сада - Интегративни извор од посебног значаја за Војводину, ISSN (Online) 2620-200X.
 2. Архивум – Портал Архива Војводине, ISSN (Online) 2683-440.
0
0
0
s2sdefault

Контакт подаци

Адреса: Жарка Васиљевића 2A,
21101 Нови Сад
Тел.: +381 21 4891 800
Факс: +381 21 522 332
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Захтеви странака:
E-mail:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.