• Arhiv Vojvodine
 • Arhiv Vojvodine

Кристијан Обшуст

Кристијан Обшуст је социјални антрополог и археолог, мср (Мsc). Завршио је студије на Одељењу за археологију, као и на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду. Независни је истраживач, оснивач Центра за истраживање колективних идентитета и политичке митологије, стручни сарадник неколико установа културе и научних институција, невладиних организација, научних часописа и интернет портала у земљи и иностранству. Аутор је научних студија (научних монографија) Конструкција словенства у политици и науци: стварање (све)словенских традиција, идеолошке концепције о словенском јединству и њихове рефлексије (Београд 2013) и Огледи о грчкој класичној старини и словенству: утицај перцепције о грчкој класичној старини на формирање европских нација и конструисање словенства (Нови Сад 2019). Поред наведеног, до сада је написао четири књиге, неколико радова публикованих у научним часописима, као и већи број научно-популарних чланака, стручних радова, критика и новинских текстова. Координисао је и учествовао у реализацији неколико научних, едукативних, културних и научно-популарних пројеката у земљи и иностранству (Република Чешка и Република Словачка). Живи и ради у Београду и Новом Саду. Запослен је у Архиву Војводине а од јула 2020. године ради на позицији помоћника директора покрајинске установе – Архива Војводине.

Области академског истраживања: колективни идентитети (етнички, национални, паннационални, регионални, верски); политичка митологија; студије национализма; измишљање традиције; конструкција словенства и словенских национализама; етнички, национални и паннационални идентитети славофоних заједница; колективна меморија, култура сећања, антропологија смрти и танатологија.

Остала поља академског интересовања: политичка антропологија; словенске и балканске студије; оријентализам; национализам у археологији и политички аспекти археолошке интерпретације; етногенеза Словена и ранословенска археологија; културна историја и археологија Старог истока; симболика, религија и култ у праисторији; материјално наслеђе социјализма; заштита и презентација културне баштине.


БИБЛИОГРАФИЈА

Научне монографије:

 1. Конструкција словенства у политици и науци: Стварање (све)словенских традиција, идеолошке концепције о словенском јединству и њихове рефлексије. Центар за алтернативно друштвено и културно деловање. Београд, 2013.
 2. Огледи о грчкој класичној старини и словенству: утицај перцепције о грчкој класичној старини на формирање европских нација и конструисање словенства. Архив Војводине. Нови Сад 2019.


Књиге и стручне монографије:

 1. Огледи о прошлости: Избор текстова из археологије. Кокоро. Београд, 2014.
 2. Прилог проучавању колективних идентитета Словака у Србији: групни идентитети и савремени облици идентификације становника насеља Ковачица. Завод за културу војвођанских Словака. Нови Сад, (Е-издање).
 3. Колективни идентитети Словака у Србији: значај словачких културних и просветних институција и конфесионалног идентитета за конструисање и рефлексије националног идентитета Словака у Србији– Kolektívne identity Slovákov v Srbsku: Význam slovenských kultúrnych a osvetových inštitúcií a konfesijnej identity pre konštruovanie a reflexie národnej identity Slovákov v Srbsku– Collective identity of The Slovaks in Serbia: The Importance of Slovak Cultural and Educational Institutions and Confessional Identity for the Construction and Reflection of the National Identity of the Slovaks in Serbia. Arhiv Vojvodine. Novi Sad, 2019. (Прво издање); 2020. (Друго издање). / КОАУТОР: Др Небојша Кузмановић.
 4. Култура сећања на простору Новог Сада и Петроварадина. Архив Војводине. Нови Сад, 2021.


Чланци у научној периодици:

 1. Идеализовање античке Грчке класичног периода као “колевке европске културе”. Стара Грчка као универзални узор за стварање модерних европских нација“. CASCA – електронски часопис за друштвене науке, културу и уметност1 (1). 2012.
 2. Значај Грчко-персијских ратова за конструисање колективног идентитета античких Грка и формирање представа о ДругомCASCA – електронски часопис за друштвене науке, културу и уметност1 (1). 2012.
 3. Мит о народном хероју Јурају Јаношику: Измишљање традиције у оквиру словачког национализма. Антропологија 13 (2). 2013. пп. 157-187.
 4. Утицај идеализоване перцепције о грчкој класичној старини на процесе конструисања словенства и идеологију панславизма. CASCA – електронски часопис за друштвене науке, културу и уметност 3 (3). 2014.
 5. О појединим проблемима везаним за формирање и карактеристике колективних идентитета и о облицима перцепције о колективним и етничким идентитетима у контексту археолошке интерпретације. Serbian Studies Research 10 (1). 2019. пп. 339-359.
 6. Прилог проучавању званичне културе сећања Новог Сада у контексту истраживања антропологије града. Гласник Етнографског института САНУ 68 (1). 2020. пп. 131 – 148.


Радови публиковани у зборницима:

 1. Кратак преглед историје Великоморавске. У: Ћирилометодске културне традиције – Зборник стручних и научно-популарних текстова, 36-65. Нови Сад: Центар за истраживање колективних идентитета и мполитичке митологије. 2014.


Прегледни, стручни и научно-популарни текстови публиковани ван научне периодике:

 1. Поједини аспекти библијске приче о егзодусу: Критички осврт. П.У.Л.С.Е. Интернет магазин за уметност и културу. 2013. ISSN (Online) 2683-5681.
 2. Настанак и развој израелићанске државе: Општи приказ основне проблематике. П.У.Л.С.Е. Интернет магазин за уметност и културу. 2013. ISSN (Online) 2683-5681.
 3. Имхотеп – архитекта, лекар и мудрац. Прилог проучавању његовог историјског значаја и култа. П.У.Л.С.Е. Интернет магазин за уметност и културу. ISSN (Online) 2683-5681.
 4. Одоними Новог Сада: кратак преглед имена улица у контексту историјског памћења и колективне меморије града. Култура сећања Новог Сада - Интегративни извор од посебног значаја за Војводину. ISSN (Online) 2620-200X.
 5. Историјска гробља Новог Сада и Петроварадина као простори сећања. Култура сећања Новог Сада - Интегративни извор од посебног значаја за Војводину. ISSN (Online) 2620-200X.
 6. Променљиво лице сећања града: Укратко о настанку и развоју културе сећања као и о појединим аспектима промена у званичној култури сећања на простору Новог Сада и Петроварадина. Култура сећања Новог Сада - Интегративни извор од посебног значаја за Војводину.  ISSN (Online) 2620-200X.
 7. Стварање ћирилометодске традиције / The invention of Cyrillo-Methodian tradition / Возникновение кирилло-мефодиевской традиции”. Портал Архива Војводине – АРХИВУМ. ISSN (Online) 2683-4405. 
 8. Значај и карактеристике филателије и филуменије као архивске грађе. Портал Архива Војводине – АРХИВУМ. 2020. ISSN (Online) 2683-4405.
 9. Основне иконографске карактеристике совјетских пропагандних, револуционарних и ратних плаката у контексту њиховог културно-историјског значаја као архивске грађе”. Портал Архива Војводине – АРХИВУМ. 2020. ISSN (Online) 2683-4405.
 10. Основне карактеристике сакралне архитектуре, некропола и материјалне културе Великоморавске кнежевине”. 2020. Портал Архива Војводине – АРХИВУМ. ISSN (Оnline) 2683-4405.
 11. Класична Грчка и антика као инспирација у архитектури неокласицизма и функција неокласицистичког стила у форми државне пропаганде”. 2020. Портал Архива Војводине – АРХИВУМ. ISSN (Оnline) 2683-4405. 
 12. Slováci v Srbsku a niektoré prvky ich skupinovej identity. 2020. Архива чланака на интернет презентацији Центра за српско-словачке теме. (Коаутор: Др Небојша Кузмановић).
 13. Slovaks in Serbia: Some elements of their collective identity. 2021. Портал Архива Војводине – АРХИВУМ. ISSN (Оnline) 2683-4405.
 14. Archív Vojvodiny: Činnosť inštitúcie a projekt výskumu vojnových zločinov proti Slovákom na území Autonómnej pokrajiny Vojvodina počas druhej svetovej vojny. Vojnová kronika: Spoločnosť, politika, armáda. ISSN 1338-6379 EV 4543/12. Roč. IX. Číslo 2/2020. pp.66-79. (Koautor: Dr Nebojša Kuzmanović, PhD).
 15. О карактеристикама групних идентитета припадника словачке националне мањине у Републици Србији. АРХЕОН – Часопис Архива Војводине 3 (3). 2020. пп. 377 – 389. (Коаутор: Др Небојша Кузмановић).


Остали радови и студије:

 1. Рефлексије словенства и поједини аспекти идентификацијских односа међу становницима насеља Стара Пазова: сондажна истраживања. Центар за алтернативно друштвено и културно деловање. Београд. 2012.


Одреднице, појмови и текстови објављени у склопу научно-популарних пројеката, портала и лексикона:

 1. Темнићки натпис / Temnić Inscription.rs – Сајт пројекта Манифестације “1150”. Нови Сад: КЦ Новог Сада. 2014.
 2. Еврокованица са ликом Ћирила и Методија / Euro Coin with the image of Cyril and Methodius. rs – Сајт пројекта Манифестације “1150”. Нови Сад: КЦ Новог Сада. 2014.
 3. Aрхеолошки локалитет Микулчице / Archaeological site Mikulčice. rs – Сајт пројекта Манифестације “1150”. Нови Сад: КЦ Новог Сада. 2014.
 4. Мистерија Методијевог гроба / Mystery of Methodius’s Grave. 1150.rs – Сајт пројекта Манифестације “1150”. Нови Сад: КЦ Новог Сада. 2014.
 5. Христијанизација, писменост и мисија Ћирила и Методија у Великоморавској / Sacral Architecture from the Time of Moravian-Pannonian Mission on the Territory of Great Moravia. rsСајт пројекта Манифестације “1150”. Нови Сад: КЦ Новог Сада. 2014.
 6. Настанак ћирилометодске традиције / The Emergence of Cyrillo-Methodian tradition. rs – Сајт пројекта Манифестације “1150”. Нови Сад: КЦ Новог Сада. 2014.
 7. Место комеморације жртвама холокауста на Јеврејском гробљу. Култура сећања Новог Сада - Интегративни извор од посебног значаја за Војводину. ISSN (Online) 2620-200X.
 8. Место сећања на депортацију новосадских Јевреја у концентрационе логоре. Култура сећања Новог Сада - Интегративни извор од посебног значаја за Војводину. ISSN (Online) 2620-200X.
 9. Зграда Позоришта младих као место сећања на Новосадску рацију. Култура сећања Новог Сада - Интегративни извор од посебног значаја за Војводину. ISSN (Online) 2620-200X.
 10. Место сећања и комеморације масовног стрељања цивила на Штранду. Култура сећања Новог Сада - Интегративни извор од посебног значаја за Војводину. ISSN (Online) 2620-200X.
 11. Места масовних страдања у Милетићевој, Грчкошколској и околним улицама. Култура сећања Новог Сада - Интегративни извор од посебног значаја за Војводину. ISSN (Online) 2620-200X.
 12. Обала Дунава као кључно место сећања и симболична локација комеморације жртава Новосадске рације. Култура сећања Новог Сада - Интегративни извор од посебног значаја за Војводину. ISSN (Online) 2620-200X.
 13. Места масовних страдања током Новосадске рације 1942. године. Култура сећања Новог Сада - Интегративни извор од посебног значаја за Војводину.  ISSN (Online) 2620-200X.
 14. Места масовних страдања цивила од 13. до 23. априла 1941. године. Култура сећања Новог Сада - Интегративни извор од посебног значаја за Војводину ISSN (Online) 2620-200X.
 15. Спомен-обележије на Петроварадинској тврђави посвећено цивилним жртвама страдалим у Првом светском рату. Култура сећања Новог Сада - Интегративни извор од посебног значаја за Војводину. ISSN (Online) 2620-200X.
 16. Спомен-крст у порти Успенске цркве. Култура сећања Новог Сада - Интегративни извор од посебног значаја за Војводину. ISSN (Online) 2620-200X.
 17. Спомен-обележије у Петроварадину посвећено цивилним жртвама страдалим у Првом светском рату. Култура сећања Новог Сада - Интегративни извор од посебног значаја за Војводину. ISSN (Online) 2620-200X.
 18. Спомен-крст у порти Алмашке цркве. Култура сећања Новог Сада - Интегративни извор од посебног значаја за Војводину. ISSN (Online) 2620-200X.
 19. Спомен-обележија посвећена руским војницима страдалим у Првом светском рату на Транџаменту и на Успенском гробљу. Култура сећања Новог Сада - Интегративни извор од посебног значаја за Војводину ISSN (Online) 2620-200X.
 20. Спомен-плоча на Београдској капији посвећена уласку српске војске у Нови Сад. Култура сећања Новог Сада - Интегративни извор од посебног значаја за Војводину. ISSN (Online) 2620-200X.
 21. Мађаризација. Култура сећања Новог Сада - Интегративни извор од посебног значаја за Војводину. ISSN (Online) 2620-200X.
 22. Место сећања на скуп у порти Саборне цркве у Новом Саду. Култура сећања Новог Сада - Интегративни извор од посебног значаја за Војводину. ISSN (Online) 2620-200X.
 23. Велики народни савет и Народна управа за Банат, Бачку и Барању. Култура сећања Новог Сада - Интегративни извор од посебног значаја за Војводину. ISSN (Online) 2620-200X.
 24. Место сећања на Велику народну скупштину Срба, Буњеваца и осталих Словена у Банату Бачкој и Барањи у Новом Саду. Култура сећања Новог Сада - Интегративни извор од посебног значаја за Војводину. ISSN (Online) 2620-200X.
 25. Увод у пројекат: Значај архивских докумената из фонда Ф. 183 и пронађених ‘елабората’ као круцијалних историјских извора за проучавање ратних злочина почињених над Словацима током Другог светског рата. Тематска интернет платформа “СЛОВАЧКЕ ЖРТВЕ” – Дигитализација и презентација архивске грађе из фонда Ф. 183 Архива Војводине. 2020.


Новински чланци, критике и стручни есеји:

 1. Осврт на поједине аспекте псеудонаучних теорија Семира Османагића и његово наводно откриће „пирамида” у Босни. Е-архива текстова на сајту Центра за алтернативно друштвено и културно деловање. 2011. (Написано 2007.)
 2. Римске легије на лимесу у Горњој Мезији: Кратак осврт.Афирматор – Часопис за уметност и друштвена питања. бр. 15(13. 6. 2013.). (Написано 2007.)
 3. Древни град Алепо – разарање културне баштине од непроцењивог значаја. Нова српска политичка мисао. (15. 8. 2013.)
 4. Ћирилични консензус “европљана”, шовиниста и “независних”. Нови Стандард. (17. 9. 2013.)
 5. “Војвођанско питање” и историјски ревизионизам. Нови Стандард. (1. 11. 2013.)
 6. “Војвођански” политички имагинаријум. Нова српска политичка мисао. (27. 11. 2013.)
 7. Брисање прошлости: Разарање културне баштине на простору Ирака и Сирије. УГРОЖЕНА БАШТИНА – Интернет портал. (2. 4. 2015.)
 8. Разарање културне баштине човечанства на простору Ирака и Сирије 2: Археолошки криминал. Дневни лист Данас(1. 4. 2015.)
 9. Разарање културне баштине човечанства на простору Ирака и Сирије 1: Екстремисти бришу прошлост. Дневни лист Данас(31. 3. 2015.)
 10. О настанку политичке митологије и идеологије које користи “Исламска држава” – Предсказање о последњем калифи. Дневни лист Данас(11. 8. 2015.)
 11. О линеарности историје Кине. СРБИЈА И КИНА – Независни портал посвећен очувању и афирмацији добрих односа Србије и Кине (12. 1. 2016.)
 12. Збогом, Месопотамијо: Како смо због тероризма изгубили непроцењив део цивилизацијског наслеђа. Дневни лист Данас(21. 1. 2016.)
 13. Угрожена баштина Србије: Подграђе Петроварадинске тврђаве. Дневни лист Данас(2. 9. 2016.)
 14. Поједини аспекти идеолошке позадине званичне културе сећања током постојања ФНРЈ и СФРЈ. П.У.Л.С.Е. Интернет магазин за уметност и културу ISSN (Online) 2683-5681.(18. 4. 2018.)
 15. Христијанизација и развој писмености у Великоморавској кнежевини. П.У.Л.С.Е. Интернет магазин за уметност и културу ISSN (Online) 2683-5681.(18. 4. 2020.)
 16. Линеарна концепција кинеске цивилизације. ПОЛИТИКА – Додатак за културу, уметност и науку (24. 4. 2020.)
 17. Хашка конвенција о заштити културне баштине и слабости њене имплементације у пракси: Случај Ирака. Платформа УГРОЖЕНА БАШТИНА. Архив Војводине. ISSN (Оnline) 2737-9396. (4. 8. 2020.)
 18. Интерпретација „обреда клања животиња” у контексту староегипатског религијског система према Оту Еберхарду. 2021. Портал Архива Војводине – АРХИВУМ. ISSN (Оnline) 2683-4405. ( 3. 2021.)


Прикази:

 1. Приказ антрополошког пројекта ,,Истраживање колективних идентитета војвођанских Словака: Савремене манифестације идентификацијских концепција припадника словачке националне мањине”. Ukážka antropologického projektu ,,Výskum kolektívnych  identít Slovákov v Srbsku:  Súčasné prejavy identifikačných  koncepcií príslušníkov slovenskej  národnostnej menšiny”. MAJÁK – Ročenka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. / Годишњак Завода за културу војвођанских Словака. бр. 6. 2015. пп. 19-21.
 2. ABOUTH STUDY “Europe according to English Wikipedia: open-sourcing the discourse on Europe”.Портал Архива Војводине – АРХИВУМ. 2020. ISSN (Online) 2683-4405.


Стручне рецензије и предговори за књиге:

 1. Барке у свакодневном животу и религији Египта Старог царства, Т. Мицковић; Центар за алтернативно друштвено и културно деловање. Београд, 2014.
 2. Огледи о Старом Египту, Т. Бабић (Е-књига), Бајрот, 2017.
 3. Лутерова реформација и њен утицај на словачки народ, Доц.ТхДр. М, Клатик; Словачка евангеличка а. в. црква у Србији. Нови Сад. 2018.
 4. Мистерија о пазовачким бициклисткињама: Новинске приче из живота сремских Словака,Ж. Марковић; Архив Војводине. Нови Сад. 2020.
 5. Europe According to English Wikipedia: Open-sourcing the Discourse on Europe, D. Miletić. Archives of Vojvodina. Novi Sad. 2020.
 6. Предговор: Увод у Зборник радова. Пропаганда и јавни наративи у социјалистичкој Југославији – Зборник радова / The propaganda and public narratives in Socialist Yugoslavia - Архив Војводине; Етнографски институт Српске академије наука и уметности. Нови Сад – Београд. 2021. (Коаутор: др Бојана Богдановић).


Уредништво и чланство у редакцијама:

 1. CASCA – електронски часопис за друштвене науке, културу и уметност /CASCA – Journal of social sciences, culture, and artsИздавач: Центар за алтернативно друштвено и културно деловање, Београд. Online-ISSN: 2334-6973. / Секретар редакције часописа (од 2012. до 2015. године).
 2. Култура сећања Новог СадаИнтегративни извор од посебног значаја за Војводину.ISSN (Online) 2620-200X. / Аутор и координатор пројекта; Уредник интерактивне платформе. (од 2014. године).
 3. АРХЕОН – Часопис Архива Војводине, Год. 2, бр. 2. 2019. / Члан редакције.
 4. АРХИВУМ – Портал Архива Војводине, ISSN (Online) 2683-440 . / Уредник и аутор портала (од 2019. године).
 5. Europe According to English Wikipedia: Open-sourcing the Discourse on Europe, D. Miletić. Archives of Vojvodina. Novi Sad. 2020. / Уредник и рецензент издања.
 6. Јеврејске породице у Земуну и околини - Jewish families in Zemun and the surroundings,Р. СремацАрхив Војводине - Archives of Vojvodina.  Нови Сад. 2020. / Уредник издања.
 7. Платформа УГРОЖЕНА БАШТИНА, ISSN (ONLINE) 2737-9396. Архив Војводине / Уредник и аутор платформе. (од 2020. године).
 8. Јевреји централне Бачке током прве половинеveka - The Jews of Central Bačka during the first half of the 19th century, Р. Сремац; Архив Војводине - Archives of Vojvodina.  Нови Сад. 2020. / Уредник издања.
 9. Тематска интернет платформа “СЛОВАЧКЕ ЖРТВЕ”Дигитализација и презентација архивске грађе из фонда Ф. 183 Архива Војводине. / Аутор платформе и пројекта. (од 2020. године).
 10. Пропаганда и јавни наративи у социјалистичкој Југославији – Зборник радова / The propaganda and public narratives in Socialist Yugoslavia - Архив Војводине; Етнографски институт Српске академије наука и уметности. Нови Сад – Београд. 2021. / Уредник издања са др Бојаном Богдановић.

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Комплетна Био-библиографија доступна је на: http://www.cikipm.org/obsust

0
0
0
s2sdefault

Контакт подаци

Адреса: Жарка Васиљевића 2A,
21101 Нови Сад
Тел.: +381 21 4891 800
Факс: +381 21 522 332
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Захтеви странака:
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Сала за истраживаче:
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.