ИСТОРИСКО ДРУШТВО У НОВОМ САДУ(1927–1941) 1861–1941.

Аналитички инвентар(1927–1941) Г л а в н и  и  о д г о в о р н и  у р е д н и кСтеван Рајчевић У р е д н и кМр Дејан Јакшић Р е д а к ц и ј а  А р х и в а  В о ј в о …

ИСТОРИСКО ДРУШТВО У НОВОМ САДУ(1927–1941) 1861–1941. Прочитај више »