Архив Војводине – установа од националног значаја

Архив Војводине је стекао статус установе од националног значаја на основу Одлуке Владе Републике Србије о стицању статуса установе културе од националног значаја, донете 14. маја 2013. године (Службени гласник РС број 41/2013).

Архив Војводине је стекао статус установе од националног значаја као установа која испуњава одредбе за стицање статуса установе културе од националног значаја прописане Уредбом о условима, критеријумима и начину стицања установе културе од националног значаја (Службени гласник РС број 40/2010). Архив Војводине обавља делатност заштите и презентације архивске грађе, као покретног културног добра и тиме остварује општи интерес у култури Републике Србије. Архив Војводине је други архив по старости у Републици Србији, основан 1926. године као Државна архива у Новом Саду. Архив Војводине врши заштиту архивске грађе настале радом покрајинских и других државних органа, установа и предузећа, према којима Аутономна Покрајина Војводина врши права и дужности оснивача, друштвено-политичких организација и удружења основаних за територију АП Војводине, привредних субјеката, грађанскоправних лица, истакнутих личности и појединаца, као и државних органа и установа које су раније постојале на територији Аутономне Покрајине Војводине.

Scroll to Top