Читаоница

 • Сви имају право да под једнаким условима користе архивску грађу која се чува у Архиву Војводине.
 • Архивска грађа се користи у Читаоници – Сали за истраживаче Архива.
 • За коришћење архивске грађе потребно је попунити захтев за коришћење архивске грађе.
 • Архивска грађа се може користити након добијеног одобрења за коришћење архивске грађе о којем решењем одлучује директор Архива или овлашћено лице. По жалбама против овог решења у другом степену одлучује Министарство културе и информисања.
 • Корисник након добијања одобрења за коришћење архивске грађе се упознаје са Одлуком о начину коришћења архивске грађе у Архиву Војводине (број: I-010-3/1-21 од 5. 4. 2021. г.), Одлуком о изменама и допунама Одлуке о начину коришћења архивске грађе и раду Читаонице и информативним средствима о архивској грађи.
 • На коришћење се по правилу дају микрофилмске или дигиталне копије архивске грађе.
 • За коришћење архивске грађе у рекламне сврхе, стицања добити, за умножавање и објављивање докумената, потребна је посебна дозвола Архива.
 • Умножавање архивске грађе врши се по Ценовнику Архива Војводине.
 • Архивска грађа, по правилу, доступна је за коришћење након истека рока од 30 година од дана њеног настанка.
 • Архивска грађа која садржи податке који се односе на одбрану земље и националну безбедност, као и на привредне и друге интересе Републике Србије, доступна је за коришћење по истеку рока од 50 година од дана настанка, ако посебним прописом није другачије одређено.
 • Архивска грађа се не даје на коришћење: ако је њен стваралац, ималац, давалац или дародавац приликом предаје у писаној форми поставио ограничења у погледу њеног коришћења; ако је у процесу сређивања, обраде, конзервације и рестаурације; ако стручни савет архива утврди да се може користити само под посебним условима; ако директор архива процени да би њеним коришћењем могли да буду повређени интереси државе или права грађана; ако је у оштећеном стању и ако је у току припрема за њено објављивање у издању архива.

Услуге читаонице

 • На захтев корисника Архив Војводине може да изда фотокопије, фотографије и дигиталне копије докумената.
 • Захтев за фотокопирање даје се овлашћеном лицу, а оно обавештава корисника када може преузети копије.

Обавезе корисника

 • Корисник је дужан да се придржава Одлуке о начину коришћења архивске грађе и раду Читаонице Архива Војводине.
 • Уколико се истражује архивска грађа ради писања стручног рада или књиге, корисник је у обавези да Архиву пошаље примерак објављеног рада или књиге.

Радно време

 • Радно време читаонице је радним данима од 8.00 до 14.00 часова, уколико није посебном одлуком другачије одлучено.

Лице за контакт: Јованка Алимпић Вујичић
Број телефона: 021/489-18-29

 Захтев за коришћење архивске грађе

  Матични лист корисника

 Захтев за издавање архивске грађе

 Ценовник

Scroll to Top