Захтеви странака

  • Архив издаје уверења, потврде о чињеницама садржаним у архивској грађи, или оверене копије докумената правним и физичким лицима у јавноправне и приватноправне сврхе.
  • Најчешће се издају уверења у вези са враћањем национализоване имовине, радним стажом и школовањем.
  • Захтеви се подносе у писарници Архива.

Радно време

  • Радно време писарнице је радним данима од 8.00 до 13.00 часова.

Лице за контакт: Љиљана Дрљача
Број телефона: 021/489-18-27

Обрасци:

Захтев за истраживање података о пореклу породице

Молба за издавање уверења о колонизацији

Захтев за издавање фотокопије докумената у вези са покретањем поступака за рехабилитацију

Захтев за издавање фотокопије докумената у вези са одузимањем непокретне имовине

Захтев за издавање фотокопије пријаве Комисији за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача

Молба за издавање уверења о положеном стручном испиту у Педагошком заводу Војводине

Молба за издавање уверења о положеном стручном испиту при Извршном већу Војводине

Молба за издавање уверења о завршеној вишој школи

Уплатница

Ценовник

Scroll to Top