Јавне набавке – Услуге 2018

ЈН 02/18
Предмет јавне набавке: Услуга осигурања имовине и возила Архива Војводине и осигурање запослених Архива Војводине на период од годину дана почев од 01. 05. 2018. године до 01. 05. 2019. године

Опис јавне набавке Позив за подношење понуде Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору
Редни број набавке: ЈН 02/18
Предмет јавне набавке, услуга: Услуга осигурања имовине и возила Архива Војводине и осигурање запослених Архива Војводине на период од годину дана почев од 01. 05. 2018. године до 01. 05. 2019. године
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Рок за подношење понуда: 16.04. 2018. до 10:00
Отварање понуда: 16.04. 2018. у 10:30
Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору
Scroll to Top