Предавање и промоција дела: „Српско - словачки књижевни односи у доба романтизма”

Предавање и промоција дела: „Српско-словачки књижевни односи у доба романтизма”

 Позивамо вас да присуствујете предавању и промоцији дела:

„Српско-словачки књижевни односи у доба романтизма”

г. др Небојше Кузмановића, директора Архива Војводине, у:

понедељак
7. јуна 2021. у 18.00 часова
Галерија 73,
Пожешка 83а (Баново Брдо)
БЕОГРАД

Господин др Н. Кузмановић деценијама изучава наведену проблематику. Са том проблематиком је у вези и његова докторска дисертација, указивање на давно школовање српске интелектуалне елите на Лицеју у Братислави, сарадња Вука Стефановића Караџића и Људовита Штура, коодификаторе језика својих народа а не тако давно и његово ангажовање и учешће у уређењу гробља српских родољуба сахрањених на територији данашње Словачке Републике. Председник Републике Србије је 2021. године, уважавајући научно-стручан и друштвени рад, г. др Небојшу Кузмановића одликовао и уручио му високо државно одликовање Републике Србије.

Желим вам пријатан сусрет са аутором, његовим делом, а присутнима и свечаност сусрета посвећеног словачко-српским односима, сусрет са тамо управо трајућој изложби уметничких слика Зуске Медвеђове, прве словачке академске сликарке, а тиме неговање и развој пријатељству два словенска народа потпомогнутих љубазношћу и ангажовањем гђе Миреле Пудар, директорке Галерије 73 и њених сарадница.

(Проф. др Владимир Валент)

 

*  *  *  *  *

Važena/važeny,

dovolujem si Vas pozdravit zaroven pozvat na prednašku pana Dr.
Nebojša Kuzmanovič-a, riaditela Achiva Vojvodina, Novy Sad,
ktora sa uskutočni:
pondelok
07.6.2021, 18 h
Galeria 73
Požeška 83 a
BELEHRAD

Pan Dr. N. Kuzmanovič je odbornik dlhodobo skumajuci srbsko – slovenske vzathy, vzdelavanie niekdajšej srbskej inteligenciie na Liceu v Bratislave, spolupracu koodifikatorov srbskeho jazyka Vuka Stefanoviča Karadžića a koodifikatora slovenskeho jyzaka Ludovita Štura a až po sučasnost i vdaka jeho učasti i zriadenie hrobke srbskych vlastencov na uzemi dnešej Slovenskej republiky. Všetko to a ine rozhojnuje vztahy a vzajomnost dvoch narodov. Prezident Srbskej republike roku 2021 za vedecko odbornu a pracu na spoločenskom poli vyznamenal pana Dr. Nebojšu Kuzmanovič-a a menovanemu i odovzdal vysoke štatne vyznamenanie Srbskej republike.

Prajem Vam prijemne strenutie s menovanym, s jeho dielom, navštevou až venovanim sa v Galerii 73 и prave pretrvavajucej vystavy obrazov Zuzky Medvedovej, prvej slovenskej akademickej maliarke, potom laskovosti pani Mirele Pudar-ovej, riaditelke Galerie 73 v Belehrade a jej spolpracovničok venovaniu sa rozvoju a uctievaniu priatelstva dvoch slovanskych narodov.

Srdečne pozdravy.

Valent, BEL.,

Scroll to Top