Пријава кандидата за стручни испит у новембарском року 2012.

Архив Војводине
Нови Сад, Дунавска 35
021-489-18-15
Датум: 31.8.2012.
Број II 152-10/2-12

 

 

Aрхив: Суботица, Сомбор, Сента, Панчево,
Бела Црква, Зрењанин, Сремска Митровица,
Нови Сад, Кикинда и Архив Војводине

Предмет: Стручни испит – пријава кандидата

У складу са одредбама члана 2 Одлуке о утврђивању функције матичне установе Архива Војводине у Новом Саду у области заштите архивске грађе и регистратурског материјала ( „Сл. лист АП Војводине“, бр. 11/2003 ) и на основу члана 67 став 2 Закона о културним добрима ( „Службени гласник РС“, број 71/94 ) и Правилника о програму стручног испита у делатности заштите културних добара и начину његовог полагања  („Службени гласник РС“, број 11/96, 15/96), молимо Вас да нам најкасније до 20. септембра  2012. године доставите пријаве ваших кандидата за полагање стручног испита.

Уз пријаву, сваки кандидат је дужан да достави:

1.     Оверен препис дипломе о степену стручне спреме;

2.  Потврду установе у којој је кандидат запослен о дужини стручног оспособљавања у складу са Програмом стручне обуке приправника  архивисте (у: Архивски преглед, 1–4,1996–1997).

На основу броја пријављених кандидата, биће утврђен  распоред предавања и полагања стручног испита. Висина накнаде трошкова за полагање стручног архивистичког испита, такође у зависности од броја пријављених кандидата, биће утврђен  накнадно, о чему ћемо Вас благовремено обавестити. Накнада трошкова полагања стручног архивистичког испита мора бити уплаћена најкасније пре почетка испита.

 

 

 

Руководилац Матичне службе

Милена Поповић Субић

 

 

Прилог:

  1. Пријава
Scroll to Top