Дејан Јакшић

Дејан Јакшић (Мр) дипломирао је на Одсеку за историју на Филозофском факултету у Новом Саду. Завршио је постдипломске студије на предмету Национална историја средњег века и стекао је академско звање магистар историјских наука одбранивши тезу из области историјских извора. Ради у Архиву Војводине од 2001. године на Одељењу за старију архивску грађу. Стекао је стручно звање архивски саветник. Као архивист на обради грађе на латинском језику, пре свега се бави аналитичком обрадом фонда Ф. 2 Бачко-бодрошка жупанија. Већи број аналитичких описа израдио је и за друге фондове са грађом из 18. века: Ф. 5 Илирска дворска комисија и депутација, Ф. 7 Слободни војни комунитет Петроварадин и Ф. 11 Торонталска жупанија. До сада је обрадио преко 20.000 докумената, односно јединица аналитичке обраде.

Руководилац је Одељења за сређивање и обраду старије архивске грађе (до 1918. године), које је задужено за старије фондове писане страним архаичним језицима (латински, немачки, мађарски) и писмима (готица, стара ћирилица). Под његовим руководством веома су интензивирани послови: сређивање и ревизија фондова, преглед, идентификација и уврштавање накнадно примљене и пронађене грађе у припадајуће фондове, издвајање грађе других архива, утврђивање физичког стања, израда нових или ревизија старих информативних средстава, излучивање безвредног регистратурског материјала, исправљање грешака ранијег сређивања и евиденција, формирање нових фондова и збирки итд.

У складу са матичном функцијом Архива Војводине, члан је и Комисије за стручни надзор над радом архива на територији Покрајине Војводине, у оквиру које је задужен за аналитичку обраду и коришћење архивске грађе. Детаљно је упознат са стањем старије архивске грађе и информативних средстава у подручним архивима и учествује у предлагању мера, саветовању и решавању питања. Исто тако, стално је на услузи истраживачима и корисницима архивске грађе који му се обраћају за помоћ.

Бави се научноистраживачким радом из области архивистике и историје. Аутор је преко 60 књига, радова и приказа. У стручним архивистичким радовима покреће и разматра различита питања везана за сређивање, обраду и коришћење старијих архивских фондова и збирки, и упознаје ширу јавност са њиховим садржајем и структуром, како у свом тако и другим архивима у Војводини. У историографским радовима повезује архивистичке и историјске теме, а сви су рађени на основу необјављене архивске грађе на старим језицима. Велику пажњу посветио је приказима архивских публикација ради упознавања јавности са важном друштвеном мисијом архива. Као стручни сарадник за латински језик учествовао је у изради више архивских публикација. Као уредник и приређивач значајан допринос је дао припреми и објављивању публикација Архива Војводине.

Добитник је Наградe Ђурђа И. Јеленића, управника Државне архиве, Београд, од 1929. до 1938. године за 2012. годину, заједно са Зораном Стевановићем и другим коауторима Приручног вишејезичног речника за архивисте, која се додељује за допринос архивистици и историографији. Током четири истраживачка боравка у Темишвару (Румунија) систематски је проучавао садржај архивске грађе везану за данашњу територију АП Војводине, Банат и српски народ у тамошњем Државном архиву. Био је предавач предмета Национална историја на стручном архивистичком испиту за архивске раднике у архивима Војводине и члан је Надзорног одбора Архива Војводине. Био је активан је у архивистичким друштвима Војводине/ Србије. Члан је редакција архивских часописа Годишњака Историјског архива Града Новог Сада и Археон.

 

БИБЛИОГРАФИЈА

Књиге:

 1. Дејан Јакшић, Бачко-бодрошка жупанија (16881849), Каталог одабраних садржаја докумената, свеска 10 (1801–1805), Нови Сад 2005.
 2. Дејан Јакшић, Торонталска жупанија (1731–1849), Каталог одабраних садржаја докумената, свеска 1 (1731–1785), Нови Сад 2008.
 3. Приручни вишејезични речник за архивисте: речник за обраду старе архивске грађе на латинском, немачком и мађарском језику која се чува у архивима у АП Војводини, приредили Зоран Стевановић, Дејан Јакшић и др, Нови Сад 2012.
 4. Дејан Јакшић, Бачко-бодрошка жупанија (16881849), Каталог одабраних садржаја докумената из фонда број 2, свеска 11 (1806–1809), Нови Сад 2014.
 5. Загорка Авакумовић и Дејан Јакшић, Збирка повеља и диплома Архива Војводине, Нови Сад 2018.
 6. Дејан Јакшић, Матица племства Бачко-бодрошке жупаније (1798–1838), Нови Сад 2020.

 

Чланци у научној периодици:

 1. Дејан Јакшић, „Судство у жупанијским фондовима до 1848”, Архивски анали, бр. 4, Нови Сад 2007, 11–25.
 2. Дејан Јакшић, „Витез Жак Сегонд – трагом једног документа на енглеском језику у фонду Тамишке жупаније”, Годишњак Историјског архива града Новог Сада, бр. 3, Нови Сад 2009, 83–95.
 3. Дејан Јакшић, „Одјек ерупције исландског вулкана Лаки у нашим крајевима”, Истраживања 20, Нови Сад 2009, 105–115.
 4. Дејан Јакшић, „Научноистраживачки рад у Архиву Војводине”, Годишњак Историјског архива града Новог Сада, бр. 5, Нови Сад 2011, 42–54.
 5. Дејан Јакшић, „Срем у документима Бачко-бодрошке, Торонталске и Тамишке жупаније XVIII века”, Споменица Истроријског архива „Срем”, бр. 10, Сремска Митровица 2011, 263–275.
 6. Дејан Јакшић и Владимир Иванишевић, „Архивска грађа Државног архива у Темишвару о територији данашње Војводине”, Архивски анали, бр. 6, Нови Сад 2011, 33–50.
 7. Дејан Јакшић, „Додатно сређивање, ревизија и обрада старије архивске грађе”, Годишњак Историјског архива града Новог Сада, бр. 6, Нови Сад 2012, 9–24.
 8. Дејан Јакшић, „Преглед стања аналитичке обраде старијих архивских фондова (до 1918) и информативних средстава о њима у историјским архивима у Војводини”, Архивски анали, бр. 7, Нови Сад 2013, 13–24.
 9. Дејан Јакшић и Зоран Стевановић, „Архивска грађа Државног архива у Темишвару о територији данашње Војводине (II)”, Архивски анали, бр. 7, Нови Сад 2013, 25–44.
 10. Дејан Јакшић, „О именима старих српских летописа”, Истраживања 24, Нови Сад 2013, 223–233.
 11. Дејан Јакшић, „Појашњење појмова из старих српских засебних летописа”, Споменица Истроријског архива „Срем”, бр. 12, Сремска Митровица 2013, 64–85.
 12. Дејан Јакшић, „Средњовековни препис у фонду Бачко-бодрошке жупаније”, Годишњак Историјског архива града Новог Сада, бр. 7, Нови Сад 2013, 46–52.
 13. Дејан Јакшић, „Фонд Темишварске епархије у Архиву Војводине”, Темишварски зборник, бр. 7, Нови Сад 2014, 217–223.
 14. Дејан Јакшић, „Тестамент новосадског трговца племенитог Саве Вуковића од Берегсова”, Годишњак Историјског архива града Новог Сада, бр. 8, Петроварадин 2014, 82–90.
 15. Дејан Јакшић, „Прилог периодизацији старијих архивских фондова (до 1918) у Војводини”, Архивски анали, бр. 8, Нови Сад 2014, 5–11.
 16. Дејан Јакшић и Зоран Стевановић, „Архивска грађа Државног архива у Темишвару о територији данашње Војводине (III–општине и парохије)”, Архивски анали, бр. 8, Нови Сад 2014, 53–74.
 17. Дејан Јакшић, „Микрофилм у Архиву Војводине”, Годишњак Историјског архива града Новог Сада, бр. 9, Петроварадин 2015, 7–20.
 18. Дејан Јакшић и Загорка Авакумовић, „Повеље и дипломе у Збирци Архива Војводине”, Записи, годишњак Историјског архива Пожаревац, година IV, број 4, Пожаревац 2015, 46–52.
 19. Дејан Јакшић, „Фонд Вршачке епархије у Архиву Војводине”, Темишварски зборник, бр. 8, Нови Сад 2015, 183–187.
 20. Дејан Јакшић, „Фонд Српска православна црквена општина пештанска у Архиву Војводине”, Архивски анали, бр. 9, Нови Сад 2015, 33–37.
 21. Дејан Јакшић, „Архива католичке жупе у Сремским Карловцима”, Споменица Историјског архива „Срем”, бр. 14, Сремска Митровица 2015, 151–156.
 22. Дејан Јакшић, „Државни архив у Темишвару као извор за српску историју”, Архив, часопис Архива Југославије, год XVII, бр. 1–2, Београд 2016, 16–30.
 23. Дејан Јакшић, „Властелински судови у фондовима архива у Војводини”, Споменица Истроријског архива „Срем”, бр. 15, Сремска Митровица 2016, 189–201
 24. Дејан Јакшић, „Збирке Varia архива у Војводини”, Годишњак Историјског архива града Новог Сада, бр. 10, Нови Сад 2016, 7–19.
 25. Дејан Јакшић, „Збирка литографија Франца Гераша ’Аустријска војска 1620–1852’”, Записи, годишњак Историјског архива Пожаревац, година V, број 5, Пожаревац 2016, 49–53.
 26. Дејан Јакшић, „Биографија Дионисија Живоиновића приликом његовог постављења за игумана манастира Бездин”, Темишварски зборник, бр. 9, Нови Сад 2017, 149–154.
 27. Дејан Јакшић, „Једно архивско истраживање из XVIII века – Предмохачки акти везани за раздвајање Бачке и Бодрошке жупаније”, Споменица Историјског архива „Срем”, бр. 16, Сремска Митровица 2017, 193–202.
 28. Дејан Јашић, „Матица племства Бачко-бодрошке жупаније (1798–1808)”, Годишњак Историјског архива града Новог Сада, бр. 11, Нови Сад 2017, 132–154.
 29. Дејан Јакшић, „Аутобиографија епископа будимског Јустина (Јовановића)”, Темишварски зборник, бр. 10, Нови Сад 2018, 167–176.
 30. Дејан Јакшић, „Преглед стања аналитичке обраде старијих архивских фондова и збирки (до 1918) и информативних средстава у њима у Архиву Војводине (2018)”, Археон, часопис Архива Војводине, год 1, бр. 1, Нови Сад 2018, 21–32.
 31. Дејан Јакшић, „Обнова и утврђивање граница Бодрошке жупаније (1699–1730)”, Споменица Историјског архива „Срем”, бр. 17, Сремска Митровица 2018, 11–21.
 32. Дејан Јакшић, „Територија града Новог Сада након елибертације”, Годишњак Историјског архива града Новог Сада, бр. 12, Нови Сад 2018, 143–150.
 33. Дејан Јакшић и Шаролта Картаг Миладинов, „Матица племства Бачко-бодрошке жупаније (1822–1838)”, Годишњак Историјског архива града Новог Сада, бр. 13, Нови Сад 2019.
 34. Дејан Јакшић, „Матица племства Бачко-бодрошке жупаније (1809–1821)”, у: Споменица Истроријског архива „Срем”, бр. 18, Сремска Митровица 2019, 79–97.

 

Прикази:

 1. Дејан Јакшић, „Едиција научно-информативних средстава о архивској грађи посвећена Тамишкој жупанији”, у: Годишњак Историјског архива града Новог Сада, бр. 4, Нови Сад 2010, 219–228.
 2. Дејан Јакшић, „Приручник за сређивање старије архивске грађe”, у: Годишњак Историјског архива града Новог Сада, бр. 5, Нови Сад 2011, 321–325.
 3. Дејан Јакшић, „Јован Валрабенштајн, Јован Караба, Илирска дворска комисија, депутација – Беч 1745–1777. Commissio, Deputatio Aulica in Transsilvanicis, Banaticis et Illyricis ─ Wien, Аналитички инвентар, Архив Војводине, Нови Сад, 2010”, у: Споменица Истроријског архива „Срем”, бр. 10, Сремска Митровица 2011, 300–307.
 4. Дејан Јакшић, „Едиција научно-информативних средстава о архивској грађи посвећена Торонталској жупанији”, у: Архивски анали, бр. 6, Нови Сад 2011, 156–166.
 5. Дејан Јакшић, „Ласло Сеги / Szögi László, Студенти са данашње територије Војводине на европским универзитетима 1338–1919 / Vajdasági diákok az európai egyetemeken 1338–1919, Архив Војводине, Нови Сад, 2010”, у: Годишњак Историјског архива града Новог Сада, бр. 6, Нови Сад 2012, 248–253.
 6. Дејан Јакшић, „Стеван Бугарски – Љубомир Степанов, Срби у Темишвару. Мехала, Савез Срба у Румунији, Темишвар, 2008”, у: Архив, часопис Архива Југославије, Год XIII, бр.1–2, Београд 2012, 272–274
 7. Дејан Јакшић, „Едиција научно-информативних средства о архивској грађи посвећена комисијама Српског Војводства и Тамишког Баната”, у: Архивски анали, бр. 7, Нови Сад 2013, 174–179.
 8. Дејан Јакшић, „Стеван Бугарски, Завичајна књижевност Срба из Румуније 1918–1947. Преглед и библиографија”, у: Записи, годишњак Историјског архива Пожаревац, година II, број 2, Пожаревац 2013, 261–263.
 9. Дејан Јакшић, „Ненад Предојевић, Историско друштво у Новом Саду (1927–1941) 1861–1941, Аналитички инвентар (1927–1941), Архив Војводине, Нови Сад 2012”, у: Архив, часопис Архива Југославије, год XIV, бр.1–2, Београд 2013, 283–286.
 10. Дејан Јакшић, „Југослав Вељковски, Тања Вељковски, Душко Пантелић, Историјски архив Града Новог Сада 1954–2014”, у: Записи, годишњак Историјског архива Пожаревац, година III, број 3, Пожаревац 2014, 245–247.
 11. Дејан Јакшић, „Стеван Бугарски – Љубомир Степанов, Срби у Темишвару. Град”, у Темишварски зборник, бр. 7, Нови Сад 2014, 248–250.
 12. Дејан Јакшић, „Средњовековна насеља на тлу Војводине, историјски догађаји и процеси”, у: Годишњак Историјског архива града Новог Сада, бр. 8, Нови Сад 2014, 269–273.
 13. Дејан Јакшић, „Едиција Научноинформативна средства о архивској грађи– Слободни војни комунитет Петроварадин”, у: Споменица Истроријског архива „Срем”, бр. 13, Сремска Митровица 2014, 238–244.
 14. Дејан Јакшић, „Зоран Стевановић, Војводство Србија и Тамишки Банат (1849–1861), каталог изложбе (и изложба)”, у: Архивски анали, бр. 8, Нови Сад 2014, 176–181.
 15. Дејан Јакшић, „Заповедништво утврђеног места Петроварадин – Нови Сад (1914–1915): службена преписка, Архив Војводине, Нови Сад 2014”, у: Споменица Историјског архива „Срем“, бр. 14, Сремска Митровица 2015, 249–253.
 16. Дејан Јакшић, „Загорка Авакумовић, Тамишка жупанија (1779–1849), каталог одабраних садржаја докумената, свеска 3 (1785–1790), Нови Сад 2015”, у: Споменица Историјског архива „Срем”, бр. 15, Сремска Митровица 2016, 243–247.
 17. Дејан Јакшић, „Пут документа. Методе и резултати истраживања времена настанка најстаријих архивских докумената у Архиву Војводине, приредили Зоран Стевановић, Весна Башић, Архив Војводине”, Зборник Матице српске за историју, бр. 94 , Нови Сад 2016, 123–125.
 18. Дејан Јакшић, „Олгица Трбојевић, Торонталска жупанија (1731–1849), Каталог одабраних садржаја докумената, свеска 3 (1791–1795), Нови Сад 2017”, у: Споменица Историјског архива „Срем”, бр. 16, Сремска Митровица 2017, 259–261.
 19. Дејан Јакшић, „Зоран Кнежев, Нови Сад: приче из прошлости, Нови Сад 2016”, у: Записи, годишњак Историјског архива Пожаревац, година VI, број 6, Пожаревац 2017, 267–269 .
 20. Дејан Јашић, „Нова серија свезака аналитичког инвентара Архива Војводине – Министарство вера и просвете Краљевине Угарске”, у: Архив, часопис Архива Југославије, год. XVIII, бр. 1–2, Београд 2017, 302–305. (осврт)
 21. Дејан Јакшић, „Нова серија свезака аналитичког инвентара Архива Војводине – Друштво за Српско народно позориште”, Зборник Матице српска за историју, бр. 96 , Нови Сад 2017, 167–169.
 22. Дејан Јакшић, „Аналитички инвентар Архива Војводине – Петроварадински војни суд”, у: Архив, часопис Архива Југославије, год. XIX, бр. 1–2, Београд 2018, 212– (осврт)
 23. Дејан Јакшић, „Ненад Предојевић, Друштво за Српско народно позориште – Нови Сад (1861–1941)”, у: Археон, часопис Архива Војводине, год. 2, бр. 2, Нови Сад 2019, 495–499.
 24. Дејан Јакшић, „Зоран Кнежев, Нови Сад: прошлост у причама”, у: Архив, часопис Архива Југославије, год. XX, бр.1–2, Београд 2019, 248–251.

 

Остали радови:

 1. Дејан Јакшић, „Белопољски летопис”, Магистарска теза одбрањена на Филозофском факултету у Новом Саду 2009.
 2. Дејан Јакшић, „Сређивање жупанијских фондова до 1848. године”, у: Зборник радова са саветовања Зрењанин, 19–20. септембар 2011, Нови Сад 2012, 181–195.

 

Стручни сарадник у припреми публикација:

 1. Одјеци Првог српског устанка кроз документа архива у Војводини, Нови Сад 2004.
 2. Воде Војводине – Из историје уређења вода, Нови Сад 2004 (CD).
 3. Кроз фондове и збирке Архива Војводине, Нови Сад 2005.
 4. Јован Валрабенштајн, Јован Караба, Илирска дворска комисија, депутација – Беч 1745–1777. Commissio, Deputatio Aulica in Transsilvanicis, Banaticis et Illyricis ─ Wien, Аналитички инвентар, Нови Сад, 2010 (обрада докумената на латинском језику).
 5. Приручник за сређивање старије архивске грађе, Нови Сад – Панчево 2011 (рецензија).
 6. Данијела Бранковић, Слободни војни комунитет Петроварадин (1702–1918). Петроварадински провизорат и Слободна стрељачка компанија (1702–1787), Каталог одабраних садржаја докумената из фонда број 7, Нови Сад 2013 (обрада докумената на латинском језику).
 7. Зоран Стевановић, Војводство Србија и Тамишки Банат (1849–1861), Архив Војводине, Нови Сад 2014 (припремање изложбе и каталога).
 8. Љиљана Бубњевић, Збирка литографија Франца Гераша „Аустријска војска (1620–1854)”, Нови Сад 2018 (припремање изложбе и каталога).
 9. Данијела Бранковић, Слободни војни комунитет Петроварадин (1702–1918), Каталог одабраних садржаја докумената, свеска 2 (1788–1791), Нови Сад 2020 (електронскo издање, CD, обрада докумената на латинском језику).

 

Уредник архивских издања:

 1. Олгица Трбојевић, Торонталска жупанија (1731–1849), Каталог одабраних садржаја докумената, свеска 2 (1786–1790), Нови Сад 2011.
 2. Зоран Стевановић, Комисије Српског војводства и Тамишког Баната – Темишвар (1851–1861), Каталог одабраних садржаја докумената, свеска 1 (1851–1854), Нови Сад 2011.
 3. Ненад Предојевић, Историско друштво у Новом Саду (1927–1941) 1861–1941, Аналитички инвентар (1927–1941), Нови Сад 2012.
 4. Данијела Бранковић, Слободни војни комунитет Петроварадин (1702–1918). Петроварадински провизорат и Слободна стрељачка компанија (1702–1787), Каталог одабраних садржаја докумената из фонда број 7, Нови Сад 2013.
 5. Загорка Авакумовић, Тамишка жупанија (1779–1849), Каталог одабраних садржаја докумената, свеска 3 (1785–1790), Нови Сад 2015.
 6. Жужана Мезеи/ Mezei Zsuzsanna, Министарство вера и просвете Краљевине Угарске (1867–1918) / Magyar Királyi Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium (1867–1918), свеска 1, Нови Сад 2016.
 7. Ненад Предојевић, Друштво за Српско народно позориште (1861–1941), Аналитички инвентар, свеска 1, Нови Сад 2016
 8. Олгица Трбојевић, Торонталска жупанија (1731–1849), Каталог одабраних садржаја докумената, свеска 3 (1791–1795), Нови Сад 2017.
 9. Љиљана Бубњевић, Петроварадински војни суд (1914–1917), Аналитички инвентар, Нови Сад 2017.
 10. Ненад Предојевић, Друштво за Српско народно позориште (1861–1941), Аналитички инвентар, свеска 2, Нови Сад 2018 (електронскo издање, CD).
 11. Жужана Мезеи/ Mezei Zsuzsanna, Министарство вера и просвете Краљевине Угарске (1867–1918) / Magyar Királyi Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium (1867–1918), свеска 2, Нови Сад 2019 (електронскo издање, CD).
 12. Зоран Стевановић, Комисије Српског војводства и Тамишког Баната – Темишвар (1851–1861). Мешовита комисија за Српско Војводство и Тамишки Банат Tемишвар (1854–1861), 1854–1861 (Gemischtelandescommission für die Serbische Woiwodschaft und das Temeser Banat Temesvar), Президијални списи, свеска 2, Каталог одабраних садржаја докумената (1856–1861), Нови Сад 2019 (електронскo издање, CD).
 13. Данијела Бранковић, Слободни војни комунитет Петроварадин (1702–1918), Каталог одабраних садржаја докумената, свеска 2 (1788–1791), Нови Сад 2020 (електронскo издање, CD).
 14. Ненад Предојевић, Друштво за Српско народно позориште (1861–1941), Аналитички инвентар, свеска 3, Нови Сад 2020 (електронскo издање, CD).

dejan.j@arhivvojvodine.org.rs

021/ 48918-23

Scroll to Top