Јавне набавке – Услуге 2017

ЈН 02/17
Предмет јавне набавке: Услуга осигурања имовине и возила Архива Војводине и осигурање запослених Архива Војводине на период од годину дана почев од 01. 05. 2017. године до 01. 05. 2018. године

Опис јавне набавке Позив за подношење понуде Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење o закљученом уговору
Редни број набавке: ЈН 02/17
Предмет јавне набавке: Услуга осигурања имовине и возила Архива Војводине и осигурање запослених Архива Војводине на период од годину дана почев од 01. 05. 2017. године до 01. 05. 2018. године
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Рок за подношење понуда: 24.04. 2017. до 10:00
Отварање понуда: 24.04. 2017. у 10:30
Scroll to Top