РАДИОНИЦА „СТВАРНА И МЕСНА НАДЛЕЖНОСТ ЈАВНИХ АРХИВА”

РАДИОНИЦА „СТВАРНА И МЕСНА НАДЛЕЖНОСТ ЈАВНИХ АРХИВА”

 

 

У четвртак, 1. септембра 2022. у 10.00 сати

у Архиву Војводине ће се одржати радионица на тему

„Стварна и месна надлежност јавних архива”

 

Одредбама члана 50. Закона о архивској грађи и архивској делатности (Сл. гласник РС, 6/2020)
одређена је делатност јавних архива, међутим међуопштински архиви су до сада штитили
архивску грађу и документарни материјал стваралаца у области здравства, образовања и
правосудних органа којима је оснивач Република Србија, односно Аутономна Покрајина
Војводина.
Имајући у виду да су оснивачи и надлежност у овим областима измењени, што упућује и на
промену надлежности јавних архива, у складу са новим Законом, као и да се јављају друга питања
која се односе на надлежност јавних архив, чланови Радне групе Архивистичког друштва Србије и
Државног архива Србије за израду модела образаца/аката у архивима, предложили су да се
одржи посебна радионица на ову тему. Закључци са ове радионице треба да разреше дилеме и
недоумице у раду јавних архива које се односе на надлежност, као и да буду предмет измена и
допуна Закона о архивској грађи и архивској делатности.
У оквиру надлежности Аутономне Покрајине Војводине у области здравства и образовања дошло
је до промене у оснивачким правима, а прописима који регулишу рад правосудних органа је
такође дошло до промене надлежности.

Scroll to Top