РЕЧНИК МАКЕДОНСКИХ ГЛАГОЛА

Издавачи
Национален совет на Националната заедница на Македонците во Република Србија
Новинско издавачка установа „Македонски информативнии издавачки центар”, Панчево
Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду
Архив Војводине, Нови Сад

Одговорни уредник
Озрен Симјановски

Рецензенти
Др Веселинка Лаброска, дописен член на МАНУ
Др Станислав Станковић, ванр. проф.

У Србији се македонски језик изучава као изборни предмет на Филолошком факултету у Београду, Филозофском у Новом Саду, у Приштини/Косовској Митровици и Нишу. Углавном га слушају студенти Српског језика и књижевности и Српске књижевности ијезика, а у К. Митровици и студенти Руског језика и књижевности. Македонски се слуша два семестра са по четири или три часа седмично. У Новом Саду, а тако је и у другим центрима, овај предмет је подељену два курса: Македонски језик 1 и Македонски језик 2. По наставномпрограму у Новом Саду у оквиру Македонског језика 1 обрађује секратак преглед његовог конституисања, вокалски, консонантски иакценатски систем, морфосинтакса именских и непромењивих речи. Уоквиру Македонског језика 2 изучава се морфосинтакса македонскихглаголских облика. Комплетни наставни садржаји Македонског језика,који се изучавају на високошколским установама, нису покривениадекватним уџбеником на српском језику, те сматрамо да ће ова Морфосинтакса глагола у македонском стандардном језику бити један од његових делова.

Scroll to Top