RS 002 F. 150 МАЂАРСКО КРАЉЕВСКО МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ИСПОСТАВА ЗА АГРАРНУ ПОЛИТИКУ ЈУЖНИХ КРАЈЕВА

Назив:     МАЂАРСКО КРАЉЕВСКО МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ИСПОСТАВА ЗА АГРАРНУ ПОЛИТИКУ ЈУЖНИХ КРАЈЕВА
Сигнатура:     RS 002 F. 150
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1941-1944 ([1894])
Датуми постојања творца:     1941-1944
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 19, књига: 53, кутија: 145
Назив/Име ствараоца(лаца):     Мађарско краљевско Министарство пољопривреде, Испостава за аграрну политику јужних крајева
Историјат фонда/збирке:     До преузимања у Архив Војводине, грађа фонда се налазила у згради Извршног већа Војводине (данас Владе Војводине). “Бановина” пре II. светског рата, односно седиште Краљевске банске управе Дунавске бановине, 1941. године постаје дом органа окупаторских власти. Па тако је и Испостава за аграрну политику јужних крајева радила у овој згради до ослобођења.
Архив Војводине је једну кутију архивске грађе преузео од Историјског архива Суботице 1989. године. Предата грађа се односи на преписку градске управе Суботица и Испоставе, са северним деловима Бачке, односно среским судовима у Сомбору и Бачкој Тополи, и највероватније је требала бити враћена писарници Испоставе до јесени 1944. године, међутим остала у Бачкој Тополи одакле је 1968. године доспела у Историјски архив Суботице.
Преузимање грађе:     Архив Војводине је регистратурски материјал овог фонда примио од Извршног већа Војводине 1956. године, у количини од 69 књигаи 151 фасцикли. Овај пријем је заведен под бројем 44 у књизи улазног инвентара Архива Војводине. Записника о пријему нема.
Такође постоји податак у радном картону фонда да је архивска грађа заједно са осталом грађом, пресељена из Новог Сада из зграде бивше Бановине (данас Валада Војводине) у Сремске Карловце 1956. године, и да се те године фонд састојао од 29,5 дуж. метра грађе (36 књига и 160 свежњева списа).
Архив Војводине је једну кутију архивске грађе, тачније 237 листова, преузео од Историјског архива Суботице 30. октобра 1989. године. У досијеу фонда се налази белешка саветника суботичког Архива Мр. Добош Јаноша, са пописом преузете архивске грађе.
Оквир и садржај:     Евиденција аката Испоставе; спискови аграрних интересената по појединим местима; евиденције закупаца агр. земљишта у Молу и Каћу; финансијске књиге.
Преписка:
1. група: расписи, наређења и упутства М.К. Министарства пољопривреде (Ф.М.) и М.К. Министра (М.Е.); обавештења Министарства о расподели пословања и персонала при Испостави; позитивно решене молбе за пријем у радни однос при Испостави; постављења службеника и надзорника Испоставе; привремена (хонорарна) намештења службеника; путни дневници надзорника и месечни извештаји о раду; молбе и решења о повећању принадлежности службеницима, надзорницима и привременим намештеницима; исплате трошкова судијама; молбе за одлазак у пензију запослених при Испостави и одређивање износа пензије; решења о одласку у пензију; решења о прекиду радног односа; предмети који се односе на пословање са Саветом за регулисање земљишно-поседовних односа јужних крајева (Délvidéki Földbirtokpolitikai Tanács); предмети у вези стамбених проблема службеника Испоставе; молбе службеника за премештај из једног одељења у друго; решења о премештају; обавештења службеника Испоставе о пријему позива за мобилисање у војску; збирни искази о расподели годишњих одмора.
2. група: извештаји надзорника о стању земљишта, могућностима коришћења и приносу на аграрном земљишту; одлуке и извештаји Мађарског Краљевског повереништва за насељавање Мађара из иностранства (Külföldi magyarokat letelepitő Kormánybiztosság); предмети у вези оснивања колонија; подаци о насељима добровољаца, напуштеним имањима; предмети у вези насељавања Мађара из Ердеља (Секељи – Мађари из централног дела Ердеља, Чанго – Мађари из северног дела Ердеља) у “јужне крајеве”; предмети у вези пресељења вишечланих породица из Мађарске, пресељење породица из једног места у друго; именски пописи колониста и њихови подаци (напр. број досељених породица, катастарски бројеви подељеног земљишта, подаци о броју рођених и броју умрлих у колонијама); изградња кућа за потребе колонизованих породица; решавање проблема набавке семена, огрева, одеће, хране, итд. за потребе колониста; молбе досељеника за помоћ, молбе за доделу домаћих животиња, пољопривредних усева; молбе колонизованих породица за пресељење из једне колоније у другу; надзорнички извештаји о стању колонија, о привређивању у њима, о прираштају становништва, о отплаћивању земљишта; примедбе на рад надзорника.
3. група : документа са подацима о аграрној реформи и колонизацији за време Краљевине Југославије; надзорнички извештаји о насељеницима (добровољцима) и њиховој имовини коју су добили за време југословенске аграрне реформе; попис кућа добровољаца; потраживање надокнаде за одузете некретнине југословенском аграрном реформом; потраживање надокнаде за стоку одузету од стране југословенске војске; категоризација поседа по општинама, на велепоседе (преко 1000 к.ј.), средње поседе (100-1000 к.ј.), мале поседе (10-100 к.ј.) и патуљасте поседе (0-10 к.ј.); пријаве земљопоседника и извештаји о поседима који прелазе максимум од 521 к.ј.; подаци о велепоседима; подаци о добровољцима и Јеврејима и њиховој имовини; подаци о расположивим некретнинама, употреби земљишта без власника, могућем начину доделе земљишта, означивању и парцелацији нових насеља (колонија); процена бивших државних поседа и одабирање локације за формирање нових; попис колониста који су поднели молбу за доделу земљишта; жалбе на доделу земљишта; жалбе безземљаша што им није додељена тражена земља; жалбе против злоупотреба службене дужности надзорника за насељавање; жалбе на извршене неправилности од стране општинских представника приликом доделе аграрног земљишта.
4. група: пријаве објеката на земљишту које је експроприсано југословенском аграрном политиком; молбе становника за доделу куће и земљишта; молбе за доделу грађевинског земљишта; попис аграрних интересаната по општинама; подаци о спроведеној југословенској аграрној реформи у Хоргошу и записници о принудном исељењу српског становништва из Хоргоша; принудно исељавање Срба из Дероња; преписка у вези са доделом земљишта за објекте јавне управе и школе; радови на кућама бивших југ. добровољаца; трошкови разних поправки; молбе за доделу кућа напуштених од стране добровољаца; пријава штета на објектима узрокованих подземним водама у Ади, Молу, Кањижи итд; записници интернације добровољаца, 47 породица из Бачке Тополе у Товаришево (Bácstóváros) и Обровац (Boróc).
5. група: извештаји месних канцеларија о спровођењу издавања земљишта у закуп; подаци о расположивом земљишту за издавање у закуп по општинама; молбе појединаца за узимање аграрног земљишта у закуп; преписка око склапања уговора о закупу аграрног земљишта; преписка око прекида и продуживања уговора о закупу аграрног земљишта за пољопривредну годину 1940/1941, 1941/1942, 1942/1943 и 1943/1944; молбе за одређивање висине закупнине; жалбе на висину закупнине; молбе за ревидирање износа закупнине; убирање закупнине; молбе ратних војних инвалида и ратних удовица за доделу земље; извештаји надзорника о прегледу обрађених површина под закупом.
6. група: молбе појединаца за доделу аграрног земљишта; жалбе на одузимање непокретне имовине за време југословенске аграрне реформе и молбе да се та одузета имовина врати; молбе појединаца да им се исплати одштета за одузето земљиште за време југ. агр. реформе или додели земљиште у име одштете; молбе појединаца да им се не одузме земљиште; молбе појединаца да им се врати земљиште одузето мађарском аграрном реформом после 1941. г, а које је купљено за време југословенске аграрне реформе (углавном општина Чуруг); жалбе у вези доделе земљишта; жалбе закупаца за време југословенских власти, да су њихове засејане површине додељене другима од стране мађарских власти; молбе припадника Витешког реда, одликованих и других истакнутих личности за доделу аграрног земљишта; додела јуначких (витешких) поседа; спискови ратних инвалида, ратних сирочади и ратних удовица у неким општинама; tрошкови око преписа власништва досељеним лицима из Мађарске и пресељенима из једне општине у другу; oдузимање имовине појединаца.
7. група: преписка око пописивања јеврејских поседа; извештаји општинских управа о имовини Јевреја; извештаји општина о мањим (мањи од 5 к.ј.) јеврејским поседима; одлуке о експропријацији јеврејских поседа; планови о употреби земљишта интернисаних Јевреја; употреба јеврејских поседа према параграфу 3, члана XV (Мађарског) општег закона из 1942. г. (о непокретној имовини Јевреја); молбе појединаца да им се додели неки одређени јеврејски посед.
8. група: Нема предмета.
9. група: расписи М.К. министра пољопривреде у вези рада Испоставе, висине плата службеника и слично; захтеви за добијање изјаве/сагласности за покретање спора, за повраћај одузете имовине, по члану 31. наредбе М.К. министарства бр. 2810/1942 М.Е. (процедура: оштећени подноси молбу Испостави, Испостава се обраћа Жупанијском привредном надзорништву (за Бачко-бодрошку жупанију уред је у Новом Саду) за мишљење, ако су они сагласни, Испостава издаје сагласност); заштита пољопривредних површина од поплаве, исплата водним задругама за посао исушивања области, наплата водоплавног доприноса за водне задруге; подаци о неким велепоседима; извештаји надзорника о стању и радовима у општинама; пријаве кривичних дела надзорника; лицитациона продаја некретнина југ. добровољаца; исплата отштете за закупнину; молбе старих аграрних субјеката да им се дозволи убирање усева са аграрног земљишта; одређивање цена семена за сетву намењеног колонистима, исплата семена и његова достава у општину; набавка пољопривредних машина; инвентарисање покретне имовине које подлеже наредби 6480/1941 М.Е. (по општинама), инвентарисање напуштене стоке које подлеже наредби 6480/1941 М.Е. (по општинама), повраћај одузете стоке, збрињавање стоке без власника; молбе за продужетак рока исељавања из кућа, поправка додељених кућа, исплата надокнаде за поправку кућа; изградња путева; исплате геометрима; исплате геодетској служби за израду и копирање карата; запошљавање помоћне радне снаге, при општини; исплата месечне зараде службеницима при Испостави, исплата додатка за божић, итд.
10. група: решења среских судова, као грунтовних судова о томе да ли земљиште за које је поднет захтев за упис власништва и захтев за добијање заложног права, подлеже или не подлеже наредби М.К. министарства М.Е. 5280/1941 односно И.М. 37300/1942, односно да ли спада у домен југословенског закона о аграрној политици (у случају да се ради о аграрном земљишту оно подлеже, док неаграрно не подлеже); надзирање продаје, куповине и лицитације некретнина; предмети у вези купопродаје земљишта; примена права државе на претпродају; укњижба права власништва на некретнину; укњижба хипотеке; брисање хипотеке над некретнином.
11. група: предмети у вези склапања уговора о закупу између физичких лица.
ЈБ (Срески суд) група: молбе за препис власништва над земљиштем, одобрења купопродајних уговора некретнина (процедура: на молбу Испоставе се издаје решење привредног пододбора Самоуправног одбора Бачко Бодрошке жупаније, да се узима на знање покренути судски процес (покренут на основу наредбе Министарства број 5580/1928 М.Е., члан 25, тачка 1.2.), на основу овог решења купопродајни уговор се одобрава од стране Министарства пољопривреде, само у случају да се ради о неаграрном земљишту или ако продавац аграрног земљишта није Јеврејин јер тада оно не подлеже наредби 5280/1941 М.Е. Уговор се оверава у суду као правоснажан и дозвољава се упис власништва у земљишним књигама. Не ододбрава се ако је продавац Јеврејин (према наредби 3600/1943 М.Е), у ком случају се уговор сматра неважећим и земљиште се продаје лицитацијом или се додељује новом интересенту, односно држава располаже са њим у складу са аграрном политиком. Такође Испостава врши ревизију купопродајних уговора (према наредби 5300/1942 М.Е.) закључених пре 1941. године односно пре доношења и ступања на снагу наредбе 5280/1941 М.Е, приликом ког поступка се уколико подлежу овој наредби, купопродајни уговори такође поништавају. Предмети садрже сву пратећу документацију као купопродајни уговор, превод уговора на мађарски језик, извод из земљишних књига, итд. Уколико је купац или лице коме је земљиште даривано био Немац, купопродајне уговоре или даровне уговоре је оверавало Министарство унутрашњих послова и Министарство одбране (мада су редовно одбијени)).
Рачуноводство: преписка рачуноводства.
Тематске групе:
– Опште: административна подела територије (1941-1944); списак катастарских служби у Бачкој и њима припадајуће пореске службе; курс динара (од јануара 1920.г. до априла 1941.г.); исказ становништва према народностима на основу мађарског пописа из 1910.г. и југословенског пописа из 1931.г., и о количини земљишта према привредним гранама; преводи закона Краљевине СХС и Краљевине Југославије о аграрној реформи на мађарски језик (из периода 1919-1931); ликвидациони одбор аграрне реформе, Нови Сад – преводи решења о експропријацији из 1940.г на мађарски језик; изводи из општих закона Мађарске (из периода 1915-1941); наредбе Мађарског Кр. министарства (из периода 1920-1944); наредбе М.К. министарства пољопривреде (из периода 1894-1944); наредбе разних М. К. министарстава (М. привреде, М. снабдевања, М. финансија, М. правде, М. унутрашњих послова, Куриа) (из периода 1924-1944); разно.
– Мађарско Краљевско повереништво за насељавање Мађара из иностранства (Külföldi magyarokat letelepitő Kormánybiztosság): територијалне надлежности, упутства за рад Повереништва; решења о насељавању Мађара из Буковине, издата од стране М. К. повереништва за насељавање Мађара из иностранства (у облику књига).
– Савет за регулисање земљишно-поседовних односа јужних крајева (Délvidéki Földbirtokrendezési Tanács): записници са седница; преписка (од 10.1941. до 12.1942.).
– Краљевска Банска управа Дунавске бановине, Нови Сад: примопредаја канцеларија Бановине.
– М.К. министарство пољопривреде, Испостава за аграрну политику јужних крајева, Нови Сад: персонални листови службеника Испоставе; списак службеника при Испостави, 1943.г; списак службеника при Испостави и њихова задужења, 1944.г; исказ о именовању економа у 24 среза (деловодни бројеви докумената); изводи из земљишних књига за места: Ада, Бечеј, Мол, Сента и Суботица; итд.
– Спискови катастарских бројева подељеног аграрног и неаграрног земљишта по општинама.
– Спискови катастарских бројева земљишта (са површином у катастарском јутру и квадратним хватима): спискови катастарских бројева велепоседа (Вамоши, Гребер, Дунђерски, Фернбах, Бахрах, итд.), продатих факултативном продајом; спискови катастарских бројева велепоседа, државних, општинских, црквених и других поседа по срезовима и општинама.
– Разне карте и нацрти.
– Табеларни искази са сумираним подацима: о земљишту додељеном југословенском аграном реформом, по срезовима; о велепоседницима којима је југ. аграрном реформом одузета имовина преко законског максимума (max: 300 h – 521 кв.јутро); о велепоседницима који су од стране Савета и Испоставе предложени за делимичну одштету за одузету имовини за време југ. аг. реф.; о велепоседницима којима су Мађарске власти доделиле некретнину у име одштете (у потпуности); о плаћеној одштети за одузету имовину за време југ. агр. реф.за приватне, црквене, општинске и државне поседе; о додељеном земљишту у току 1942. и 1943.г; о издатом земљишту у закуп на територији ББЖ, Међимурја (Хрв.) и Прекмурја (Сло.); о количини убраних пољопривредних усева по срезовима (на основу извештаја пристиглих до 31.08.1941.г. у Команду војно-упрване групе Јужне армије, Нови Сад); о некретнинама која су на располагању Испоставе у 1944. год.
– Факултативни откуп аграрног земљишта на подручју града Суботице: извештај начелника Одељења за аграрну политику при градској управи Суботице; преводи купопродајних уговора на мађарски језик, закључени између града Суботице и физичких лица, у периоду 1927-1939.г.
– Индивидуални спискови о привременом разрезу и наплати ануитета, водоплавног доприноса и 3 % најамнине за експроприсана земљишта и зграде из периода Краљевине Југославије (1933-1939) за велепоседе Естерхази Павела и Зичи Марије, кат. управа: Мурска Собота.
– Статистички листови – попуњени за лица којима је југосл. аграрном реформом (пре 1941.г) додељено земљиште (добровољци, оптанти, староседеоци и аграрни интересенти) (нису попуњавани за добровољце у ужем подручју насеља).
– Табеларни искази – сачињени на основу статистичких листова (у облику свесака).
– Изводи из катастарских и земљишних књига.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Архивска грађа се састоји од књига и списа, док су списи груписани у оквиру преписке и тематских група.
Преписка Испоставе је разведена по тематици у укупно 12 група и у оквиру групе сређена је хронолошки, по бројевима деловодног протокола, с тим да је група 8 празна (нема заведених предмета у деловоднику на ову групу, ни сачуваних предмета).
Предмети су у регистратури сигнирани деловодним бројем и арапским бројем, односно ознаком ЈБ (срески суд) према тематској групи. Иницијални акт је приликом завођења предмета добио свој деловодни број, који надаље постаје основни број предмета, иако сваки наредни акт има свој деловодни број. Архивирање је вршено према основном броју предмета (мада нису били увек доследни).
1. група: Персонална, буџетска питања и унутрашње пословање Испоставе;
2. група: Проблеми насељавања;
3. група: Аграрно-политичка питања;
4. група: Додељивање кућа и грађевинских парцела;
5. група: Издавање аграрног земљишта у закуп;
6. група: Молбе за доделу земљишта;
7. група: Јеврејски поседи;
8. група: Нема предмета;
9. група: Предмети у вези пољопривреде;
10. група: Предмети у вези промета некретнина;
11. група: Предмети у вези закупа недржавног земљишта;
ЈБ група: Срески суд.
Рачуноводство је имало свој деловодни протокол.
Предсписи фонда: граничне године предсписа уписане су у угласту заграду распона архивске грађе фонда. То је архивска грађа која се налази у фонду, али није настала радом творца фонда, већ ју је творац користио у свом раду. То су: изводи из општих закона Мађарске (из периода 1915-1941); наредбе М.К. министарства (М.Е.) (из периода 1920-1941), М.К. министарства пољопривреде(Ф.М.) (из периода 1894-1941) и разних М.К. министарстава (из периода 1924-1944) које се тичу рада Испоставе и спровођења аграрне реформе; исказ становништва према народностима на основу мађарског пописа из 1910.г. и југословенског пописа из 1931.г., и о количини земљишта према привредним гранама: по срезовима, градовима и збирно; разне карте и нацрти општина и насеља (из периода 1905-1941); итд.
Приликом сређивања фонда (2007.) излучено је 6,7 м грађе.
Будући да је грађа на мађарском језику, у делу фонда Тематске групе на омоту сваког предмета се налази исписан кратак садржај на српском језику. Израђен је детаљан сумарни инвентар са историјском белешком и легендом скраћеница које се користе у архивској грађи, такође на крају, у виду прилога, се налази попис значајнијих предмета са описом.
Прилог бр.1 : Попис значајнијих предмета са описом;
Прилог бр.2 : Административна подела у Бачкој у периоду 1941-1944.;
Прилог бр.3 : Колоније Мађара из Буковине (Румунија) у Бачкој;
Прилог бр.4 : Старе мерне јединице и речник страних речи.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима Републике Србије из 1994. године.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I I, Нови Сад, 1992.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 93 ЖУПАНИЈСКИ АГРАРНИ УРЕД (ФОНД)
RS 002 F. 95 ЖУПАНИЈСКИ АГРАРНИ УРЕД (ФОНД)
RS 002 F. 98 КОМИСИЈА ЗА ЛИКВИДАЦИЈУ АГРАРНЕ РЕФОРМЕ (ФОНД)
RS 002 F. 180 ГЛАВНА ПОЉОПРИВРЕДНА КОМИСИЈА ЗА ВОЈВОДИНУ (ФОНД)
RS 002 F. 185 ОДЕЉЕЊЕ ЗА АГРАРНУ РЕФОРМУ И КОЛОНИЗАЦИЈУ ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 126-4.3 III ПОЉОПРИВРЕДНО ОДЕЉЕЊЕ (ПОДФОНД)
RS 002 F. 149 КОМАНДА ВОЈНО-УПРАВНЕ ГРУПЕ ЈУЖНЕ АРМИЈЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top