RS 002 F. 163 СЕГЕДИНСКА ТРГОВИНСКА И ЗАНАТСКА КОМОРА, ИСПОСТАВА НОВИ САД

Назив:     СЕГЕДИНСКА ТРГОВИНСКА И ЗАНАТСКА КОМОРА, ИСПОСТАВА НОВИ САД
Сигнатура:     RS 002 F. 163
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1941-1944 ([1938])
Датуми постојања творца:     1941-1944
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,84, кутија: 7
Назив/Име ствараоца(лаца):     Szegedi kereskedelmi és iparkamara kirendeltsége
Преузимање грађе:     Већи део архивске грађе овог фонда је издвојен приликом сређивања фонда Ф.92 Трговинско-индустријске и занатске коморе у Новом Саду (1919-1941)(видети податке о пријему грађе у Ф.92).
Мањи део грађе је примљен од Покрајинске привредне коморе – Савета за занатство и комуналну привреду 22.11.1962. године (Записник о пријему Ф.121 01-329/1962), приликом преузимања архиве бивше Занатско-комуналне коморе АПВ. Тада је примљена архивска грађа из периода 1932-1950, која припада фондовима Архива Војводине Ф.137, Ф.92, Ф.163 и Ф.194, као и грађа која је 1966. године предата Историјском архиву Зрењанин (ИАЗ Ф.98). Према попису уз овај записник, досије бр. 27 се односи на грађу Мајсторске испитне комисије при Комори из времена окупације, што представља грађу Ф.163.
Оквир и садржај:     Молбе службеника Коморе за смањење износа кирије станова, молбе за примање у радни однос, исплата аконтације плата, потврде службеника бивше новосадске Коморе о премештају у Хрватску; молбе за смањење кирије за продавнице и радионице; преузимање Хемијске лабораторије у Хоргошу (посед бивше ТИЗ Коморе), стање благајне и имовине, именовање новог председништва, ангажовање апотекара (хемичара); преписка везана за принудно удружење трговаца и занатлија; документа везана за стручне школе; коморски прирез; статистика, подаци о предузећима; преузимање Трговинско-индустријске и занатске коморе у Новом Саду (1919-1941); обавештења (циркулари) Коморе; извештај о раду новосадске Коморе; успостављање пословне сарадње између појединаца и фирми са територије Мађарске и коморског подручја; полагање мајсторских испита и стручног испита за угоститеље; порез на промет робе; радничке књижице; издавање разних уверења и исправа; и др.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Књиге: се не налазе у фонду, већ у фонду Ф.92 Тргоивинско-индустријска и занатска комора, Нови Сад (1919-1941):
Ф.92 ин.бр. 35 – Деловодни протокол редовне преписке захвата период од 1941-1945. године и само средишњи, мањи део припада овом фонду.
Ф.92 ин.бр. 104 – Деловодни протокол издатих легитимација и разних уверења од стране Коморе захвата период 1941-1942. и такође само у мањем делу припада овом фонду.
Списи: преписка је (фрагментарно) сачувана само за 1941. и 1942. годину, док за 1943. и 1944. годину није сачувана.
Испостава је од ТИЗ коморе у Новом Саду осим канцеларија наследила и начин канцеларијског пословања, што значи да су предмети у деловодном протоколу према тематици разведени на 33 групе (римске ознаке) и неколико подгрупа. Архивска грађа се дели на преписку, односно серије докумената према римским ознакама, одложена хроношки по бројевима деловодног протокола и на тематску групу у којој су радне књижице и пратећа документација. Сачуване серије су:
I-2 – персоналије службеника Коморе;
I-5 – издавање станова, продавница и радионица;
I-8 – Хемијска лабораторија у Хоргошу;
II-2 – удружење занатлија;
IV-5 – стручне школе и курсеви;
V-5 – коморски прирез / разрез;
XX – статистика;
XXIII-3 – сарадња ТИЗ Коморе са другим коморама, сарадња између трговаца, фабрика и занатлија са овог простора и са територије Мађарске.
Молбе за одржавање мајсторских испита, молбе за полагање стручног испита за угоститеље, порез на промет робе, молбе за издавање уверења о надметачкој способности и за разна друга уверења. (према Ф.92 ови предмети су требали да буду разведени на групе III, V-2, и XIV)
XXXIII – разно (у 1942. години нису били доследни начину архивирања, тако да су предмети у деловоднику разведени на групу XXXIII или ни на једну групу. Сачувана је преписка само ове групе).
К – предмети – уверења и исправе
Први предмет сегединске Испоставе у Новом Саду заведен је под деловодним бројем 2034/1941 на дан 23. априла (није се почело од бр. 1 него се наставио низ ТИЗ Коморе у деловоднику). У 1941. години заведено је 850 предмета, у 1942. години 393, у 1943. години само 1, док у 1944. години 32.
Преписку карактерише да се ради о копијама дописа и одлука Испоставе, без печата и потписа, што је претпостављам последица тога што су се оригинали слали у матичну службу у Сегедин.
Будући да је грађа на мађарском језику, на крају сумарног инвентара, у виду прилога, налази се попис значајнијих предмета са описом, и списак имена власника радничких књижица.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима Републике Србије из 1994. године.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 92 ТРГОВИНСКО-ИНДУСТРИЈСКА И ЗАНАТСКА КОМОРА (ФОНД)
RS 002 F. 173 ТРГОВИНСКО – ИНДУСТРИЈСКА КОМОРА (ФОНД)
RS 002 F. 194 ЗАНАТСКА КОМОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
Сродне јединице описа ван архива:     Архив жупаније Чонград – Сегедин, Мађарска – Група IX: Зборови – 201. Сегединска трговинска и занатска комора, 1920-1950

 

Scroll to Top