RS 002 F. 232 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ПОКРАЈИНСКИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ИМАЊА ВОЈВОДИНЕ

Назив:     ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ПОКРАЈИНСКИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ИМАЊА ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 232
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1945-1954
Датуми постојања творца:     1946-1952
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 9,47, књига: 61, кутија: 56
Назив/Име ствараоца(лаца):     Главна дирекција покрајинских пољопривредних имања Војводине
Преузимање грађе:     Регистратурски материјал фонда преузет је од Извршног већа АП Војводине 1964.г. у несређеном стању ( записник о пријему бр.01-169 од 27.маја 1964.) Примљено је укупно 23 m грађе. Према подацима из радног картона примљено је 145 свежњева, 46 књига, укупно 23 метра. У књизи улазног инвентара Архива Војводине овај пријем заведен је под бројем 92.
Оквир и садржај:     Документа о оснивању и организацији рада (Управе)Главне дирекције покрајинских пољопривредних имања Војводине и имања под њеним руководством; расписи виших органа власти којима се дају објашњења у вези са применом законских прописа; записници и извештаји са конференција
директора и агронома имања са руководиоцима Дирекције на којима су решавани актуелни проблеми; образовање комисија за преглед рада имања и њихови извештаји; извештаји о раду Дирекције и покрајинских пољопривредних имања; прегледи, анализе, образложења и др.акта у вези са радом пољопривредних имања; радна снага, стручни кадрови и стручно усавршавање радника; планови сточарске производње, бројно стање стоке, селекција стоке,исхрана и угинућа стоке на имањима; планови биљне производње, остварења пролетње и јесење сетве на имањима, искази жетве и вршидбе; изградња пиринчаних поља; планови инвестиција у воћарству и виноградарству, прегледи површина воћњака и винограда на имањима, примена агротехничких мера; годишњи планови улова рибе; производња и подела семена на имањима; организација рада инкубаторских станица, исхрана и селекција живине на имањима; упошљавање страних држављана на имањима дозволе за рад и лични подаци запослених странаца на имањима; прегледи о стању инвестиционих радова на пољопривредним имањима; прегледи и извештаји о стању капиталне изградње на имањима; арондација земљишта на пољопривредним имањима.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Одабрану грађу овог фонда чине књиге које се састоје од деловодника (строго поверљивих, поверљивих и обичних), именика и књига о разним евиденцијама и бројним прегледима и списи који су сређени по принципу провенијенције, односно регистратурског пословања ствараоца фонда. Одлагање списа извршено је хронолошки по систему деловодних бројева (стр.поверљивих, поверљивих, обичних).
Од архивске грађе без сигнатура формиране су архивске јединице које су аналитички описане. Путем картица аналитичког инвентара извршено је тематско сређивање дела фонда у складу са делатношћу ствараоца фонда. Приликом сређивања фонда Ф.206 Покрајинска геодетска управа-Нови Сад(1947- ) издвојенo je 11 кутија списа (1,32 m) који се односе на издвајање земљишта из аграрног фонда и доделу пољопривредним имањима и арондацију земљишта покрајинских пољопривредних имања у периоду 1945-1954 године. Детаљним прегледом утврђено је да списи једним делом припадају Управи покрајинских пољопривредних имања Војводине и Дирекцији покрајинских пољопривредних имања Војводине које су 1946.г. управљале покрајинским пољопривредним имањима о чему смо податке проналазили само у сачуваним деловодним протоколима за 1946.г. Остали списи односе се на делатност Главне дирекције покрајинских пољоприврених имања Војводине у вези са доделом земље имањима и поступком арондација земљишта на покрајинским пољопривредним имањима. Сви списи су као тематска група издвајање земљишта из аграрног фонда и арондација земљишта на покрајинским пољопривредним имањима (систематизовани хронолошки и по азбучном реду имена места у којима су се имања налазила ) одложени у архивски фонд Главне дирекције покрајинских пољопривредних имања Војводине.
Том приликом извршена је ревизија сређивања фонда пошто су установљени извесни недостаци у сређивању. Преписка Главне дирекције покрајинских пољопривредних имања I за 1949.г.и 1950.г. није била издвојена је из преписке Главне дирекције покрајинских пољопривредних имања иако су вођени посебни деловодни протоколи што је случај и са преписком Главне дирекције пољопривредних добара III са седиштем у Сомбору.Такође је уочено да унутар предмета није доследно извршено излучивање безвредних докумената, да се иста документа у појављују у различитим тематским групама и др.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Аналитички инвентар
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I I, Нови Сад, 1992.
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 441 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ЗАДРУЖНЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ (ФОНД)
RS 002 F. 201 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ (ФОНД)
RS 002 F. 393 ПОКРАЈИНСКА ДИРЕКЦИЈА РИБАРСТВА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
Напомена :     Због честих промена административно-оперативног руководства, назива и седишта покрајинских пољопривредних имања, у циљу лакшег сналажења урађен је Попис покрајинских пољопривредних имања са подацима о оснивању, упису у регистар државних привредних предузећа, задацима, променама седишта и назива предузећа, променама руководства, спајању појединих имања, укидању.

 

Scroll to Top