RS 002 F. 40 ТАМИШКО – БЕГЕЈСКА ВОДНА ЗАДРУГА

Назив:     ТАМИШКО – БЕГЕЈСКА ВОДНА ЗАДРУГА
Сигнатура:     RS 002 F. 40
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     ВРШАЦ
Распон грађе:     1841-1947
Датуми постојања творца:     1871-1945
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 14,2, књига: 287, кутија: 83
Назив/Име ствараоца(лаца):     Tамишко – бегејска водна задруга
Преузимање грађе:     Реонски погон Хидросистема Дунав – Тиса – Дунав у Зрењанину , предао је Архиву Војводине 1968. године ( Записник о примопредаји 04 266/1968), архивску грађу насталу радом Тамишко – бегејске водне задруге – Вршац у количини од 36 фасцикли. Архив Војводине је 1971. године (Записник о примопредаји 602-10/1 -1971) преузео још 242 свежња и 498 књига од Реонског погона Хидросистема Дунав – Тиса – Дунав у Зрењанину.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда чине: деловодни протоколи; именични регистри; главне књиге расхода и прихода; књиге инвентара; евиденције пореза на задружне некретнине; статистике пољопривреде у Мађарској; сумарна стања подводности Тамиша и Бегеја; планови уређења Тамиш – Бегејске долине; искази сопственика водоплавног терена општина; спискови парцела општина; искази парцела по класама и културама; водоплавни поседовни листови; пописи поседовних промена; катастарске књиге; катастарски парцелник израђен на темељу комасације и реамбулације; спискови парцела; експропријациони списак за изградњу канала за одводњавање унутрашњих вода; искази власника водоплавног терена; спискови власника новоувучених водоплавних терена; пописи катастарских честица; водоплавни поседовни листови; дневни метеоролошки билтени; подаци о великим водама и одбрани од поплава; подаци о трошковима одбране од полаве; ситуациони планови; подаци о изградњи насипа; о пресецању матичног корита; пропусним цевима; изградњи мостова; просецима; осигурању обале; водостајима; каналима; чуварницама; подаци о експропријацији ( планови општина, хатара, катастарске честице хатара); подаци о одводњавању; изградњи хидротехничких објеката; експропријацији хидротехничких објеката; организациона питања, прописи, уредбе; наређења; наименовања; општа архива; економско финансијка документација и др.
Допуне:     Према тренутним подацима допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд Тамишко – бегејска водна задруга – Вршац, је сређен према „ Упутству о сређивању водних задруга ” из 1961 године. Грађа је систематизована на следеће тематске групе: а) хидролошка документација; б) Велике воде и одбрана; ц) технича документација; д) изградња хидротехничких објеката; е) експлоатација хидротехничких објеката; ф) организација, управни списи и преписка; г) финансијски списи.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредбе Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I, Сремски Карловци, 1977.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 518 ВОДНА ЗАДРУГА У СВЕТОМ МИХАЈЛУ (ФОНД)
RS 002 F. 43 ВОДНА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ И РЕГУЛАЦИЈУ УНУТРАШЊИХ ВОДА “ТАМИШАЦ” (ФОНД)
RS 002 F. 56 ВОДНА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ (ФОНД)
RS 002 F. 63 МЕЛЕНАЧКА ЗАДРУГА ЗА ОДВОЂЕЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА (ФОНД)
RS 002 F. 139 ВОДНА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА (ФОНД)
RS 002 F. 140 ВОДНА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ КОЛОНИЈА АЛЕКСАНДРОВО И КАРАЂОРЂЕВО (ФОНД)
RS 002 F. 455 МАРГИТСКА ВОДНА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ (ФОНД)
RS 002 F. 225 ВРШАЧКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА (ФОНД)
RS 002 F. 103 САВЕЗ ВОДНИХ ЗАДРУГА (ФОНД)
RS 002 F. 156 ОКРУЖНО НАЧЕЛСТВО ОКРУГА БАНАТСКОГ, ТЕХНИЧКО ОДЕЉЕЊЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top