RS 002 F. 41 БОГОЈЕВО – ВАЈСКА – ЖИВСКА ВОДНА ЗАДРУГ

Назив:     БОГОЈЕВО – ВАЈСКА – ЖИВСКА ВОДНА ЗАДРУГА
Сигнатура:     RS 002 F. 41
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     БОГОЈЕВО
Распон грађе:     1856-1945
Датуми постојања творца:     1873-1945
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 7,7, књига: 83, кутија: 76
Назив/Име ствараоца(лаца):     Богојево – Вајска – Живска водна задруга
Преузимање грађе:     Реонски погон Хидросистема Дунав – Тиса – Дунав у Бачкој Паланци, предао је Пољопривредном архиву 12. децембра 1967 године (Записник о примопредаји Ф.285 03-94/1967), архивску грађу насталу радом Богојево – Вајска – Живске водне задруге у количини од 127 свежњева, 214 књига и 7 ролни у несређеном стању. У књизи улазног инвентара Архива Војводине пријем архивске грађане настале радом Богојево – Вајска – Живске задруге заведен је под редним бројевима 57 и 68 (напомена: Пољопривредни архив се фузионисао са Архивом Војводине 1968. године).
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда чине: деловодни протоколи; главне књиге; абецедни регистар обвезника водног доприноса по поседовним листовима; поседнички листови; индекси поседовног листа; индекс – грунтовне књиге; књиге разреза водоплавног доприноса; мађарско краљевски катастарски премери општина; дневници грађења пумпи на насипима; нормативна акта
( правила, одлуке, записници, овлашћења, циркуларне наредбе, законске одредбе, општа администрација, дописи министарском поверенику );подаци о великим водама и борби против њих; искази о радној снази за одбрану од поплаве; прегледне карте задруге; цртежи, скице, планови; технички описи радова; профили и планови канала; подаци о појачању и повишењу насипа; калкулациони елаборати за извођење продужења осигурања леве дунавске обале; подаци о уздужним профилима; технички извештаји; искази кубатуре воде у каналима; подаци о изградњи хидротехничких објеката; технички описи појачања старог насипа; планови катастарских општина; планови за обрађивање унутрашњих вода; извештаји о радовима на одбранбеним насипима; искази о извршеним радовима на појачању и побољшавању насипа; прегледни нацрти; подаци о попречним профилима локализационих насипа; финансијска документација и др.
Допуне:     Према тренутним подацима допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Архивска грађа овог фонда је примљена у несређеном стању, међу примљеном грађом се налазила и архивска грађа настала радом Чибско – бегечке задруге за заштиту од поплаве и одвођења унутрашњих вода и архивска грађа настала радом Обровац – новогајдобранске задруге за одводњавање. Ова архивска грађа је издвојена и образовани су засебни архивски фондови. Фонд је сређен према „ Упутству о сређивању водних задруга ” из 1961 године. Архивска грађа је сређена тематски и хронолошки. Сређивање је извршено по следећим тематским групама: а) хидролошка документација( водостаји,кретање подземних вода, кретање леда, површинске воде ); б) велике воде и борба против њих; ц) пројекти, цртежи, скице и преписи; д) изградња хидротехничких објеката; е) експлоатација хидротехничких објеката; ф) организациона питања, уредбе, наредбе, одлуке, записници са седница, разграничења, наименовања; г) економско – финансијска питања.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредбе Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), немачки (латиница), мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I, Сремски Карловци, 1977.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 379 БАЧКОПАЛАНАЧКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА (ФОНД)
RS 002 F. 154 МАЂАРСКИ КРАЉЕВСКИ ХИДРОТЕХНИЧКИ УРЕД (ФОНД)
RS 002 F. 103 САВЕЗ ВОДНИХ ЗАДРУГА (ФОНД)
Сродне јединице описа ван архива:     Историјски архив Суботица, Ф.036 Удружење за заштиту од поплава и регулацију копнених вода у Богојеву и Вајској, 1883 – 1898

 

Scroll to Top