RS 002 F. 474 ВЛАСТЕЛИНСКИ СУД

Назив:     ВЛАСТЕЛИНСКИ СУД
Сигнатура:     RS 002 F. 474
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     СИРИГ
Распон грађе:     1783-1812
Датуми постојања творца:     1779-1848
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,22, кутија: 2
Назив/Име ствараоца(лаца):     Властелински суд – Сириг
Историјат творца:     Тачан датум оснивања Властелинског суда Сириг није утврђен. Првобитно је коморска пустара Сириг била под управом Тамишке администрације која ју је припојила Чандском срезу и дала у аренду. Тако је од 1718-1720. године ову пустару узео под аренду српски капетан Велики Васо и 1723. године је обновио аренду. Следећи арендатор пустаре Сириг био је Игњат Петер 1735. године. Пустара је насељена 1739. године, када је током те и следеће 1740. године куга покосила целокупно становништво. Затим Темишварска управа 1746. године насељава на Сиришкој пустари три места: Сириг, Деску и Сент Иван, тако да је 1778. године насеље Сириг имало већ 70 кућа.
Будући да је 1779. године Сиришко властелинство у саставу Новокањишког среза припало Торонталској жупанији током њеног оснивања, може се сматрати да је 1779. године почео и рад Властелинског суда Сириг.
Битан податак представља и то да је 5. марта 1785. године Комора у Пожуну продала Слободном краљевском граду Сегедину Сиришко властелинство , па је поседник овог властелинства које је обухватало: Сириг, Сент Иван, Ђалу и Нови Сегедин, и пустаре Рабе и Тервар постао Сегедински магистрат.
Властелински суд (Sedes Dominalis, Доминални суд) је институција карактеристична за феудалну епоху, проистекла из патримонијалног и имунитетног права феудалаца да суди на свом властелинству. Властелински суд је био првостепени судски орган (Prima instantia), надлежан за решавање грађанских, кривичних и урбаријалних предмета кметова.
Рад властелинских судова регулисао је законски члан 51 из 1791. године. Седницама властелинског суда председавао је првобитно феудални господар, у овом случају Сегедински магистрат, тј. сенатор и други службеници Магистрата, уз присуство властелинских и жупанијских службеника, среског начелника и заклетника. Пресуде које су доношене на властелинствима одмах су извршаване, батинање је било често, наплате дугова и др. Кметови су могли уложити жалбу на пресуду вишим инстанцама.
Властелински суд Сириг престао је да ради, као и остали властелински судови, када су законским чланом IX из 1848. године укинути феудални односи.
Историјат фонда/збирке:     Грађа је сређена регистратурски и мањим делом је сачувана и веома оштећена. Чине је записници са судских заседања и појединачни судски спорови који су разматрани на тим заседањима.
Грађа је већим делом на латинском и мађарском, док је мањим делом написана на немачком језику.
Преузимање грађе:     Према Записнику о примопредаји архивске грађе заведеног под бројем 03-779/1-70 у Архиву Војводине грађа Властелинског суда Сириг примљена је од Историјског архива Кикинде 8. октобра 1970. у 7 фасцикли.
Оквир и садржај:     У грађи се налазе записници Суда и изводи из записника, жалбе поседника против арендатора, примедбе судија у вези са одлагањем спровођења судских одлука, записници о процени имовине дужника,новчана потраживања судским путем, извештаји о исходу егзекуције (наплате дугова), апелације Магистрату, тужбе кметова на различите намете и непоштовање арендационих и урбаријалних уговора, уговори о обрађивању земље, инстације за подизање цркве и гробља, молбе за узимање под заштиту, спорови око точења вина, права продаје меса, незаконитог тршчарења, питања испаше, право рибарење, правом храњења свиња жиром, земљиштем и разграничавањем сесија и другог земљишта, свађе и физичка разрачунавања и другим кривичним преступима итд.
Допуне:     Не очекују се накнадне допуне.
Систем сређивања:     Фонд је сређен регистратурски.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Зкона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     мађарски (латиница), латински (латиница), немачки (готица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру, списи су мањим делом сачувани, а грађа је углавном трула.
Информативна средства:     Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Постојање и место чувања оригинала:     Оригинали су чувају у Архиву Војводине, Ф.474.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 11 ТОРОНТАЛСКА ЖУПАНИЈА (ФОНД)
RS 002 F. 13 ВЛАСТЕЛИНСТВО БИЛЕТ (ФОНД)
Сродне јединице описа ван архива:     Историјски архив Суботица, Ф.006 Властелински суд села – Чантавир (1779-1848); 1783-1848
Историјски архив Суботица, Ф.009 Властелински суд града – Суботица (1779-1848); 1794-1848
Историјски архив Суботица, Ф.010 Властелински суд села – Бајмок (1779-1848); 1792-1848
Историјски архив Суботица, Ф.012 Властелински суд села – Александрово (1779-1848); 1805-1848
Историјски архив Зрењанин, Властелински суд Велики Бечкерек – Зрењанин (1808-1848)

 

Scroll to Top