RS 002 F. 99 КОМИСИЈА ЗА ЛИКВИДАЦИЈУ АГРАРНЕ РЕФОРМЕ

Назив:     КОМИСИЈА ЗА ЛИКВИДАЦИЈУ АГРАРНЕ РЕФОРМЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 99
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     ВУКОВАР
Распон грађе:     1919-1941
Датуми постојања творца:     1919-1941
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 7,52, књига: 3, кутија: 66
Назив/Име ствараоца(лаца):     Комисија за ликвидацију aграрне реформе
Преузимање грађе:     Нема података када је грађа Комисије за ликвидацију аграрне реформе са седиштем у Вуковару примљена у Архив Војводине. Из сачуване грађе види се да су издвојени списи који се односе на послове аграрне реформе и колонизације вршене на територијама бивших срезова Вуковар, Винковци, Жупања, Шид и Илок, као и преписка Комисије за ликвидацију аграрне реформе (Жупанијског аграрног уреда, Аграрног одељења при Среском начелству Вуковар, амбулантних комисија). У Архиву Војводине сачувана је само она архивска грађа која је ушла у састав тематских група и серија докумената, а која се односи на подручје данашње Војводине (Срем).
Оквир и садржај:     Архивска грађа фонда садржи књиге евиденције; одлуке повереника за аграрну реформу о одвајању земљишта од великих поседа и издавању аграрним интересентима у једногодишњи закуп; утврђивање објеката аграрне реформе на великим поседима; подаци о економском стању, величини и правном положају поседа; одвајање земљишта великих поседа и издавање у привремени закуп аграрним интересентима; жалбе велепоседника на одлуке и решења у вези са утврђивањем величине поседа, правним третирањем поседа, квалитетом и распоредом површина које се одузимају, односно остављају поседнику; записнике са расправа и коначне одлуке о утврђивању објеката аграрне реформе и делимичној експропријацији; експропријацију земљишта великих поседа и закључке земљишно-књижних судова о преносу земљишта на имена нових власника; утврђивање субјеката аграрне реформе; исказе закупаца аграрног земљишта; спискове аграрних интересената по општинама; збирне и појединачне одлуке и решења којима се аграрни интересенти (не) утврђују за субјекте аграрне реформе; одузимање аграрне земље лицима која су изгубила својство аграрног субјекта; насељавање добровољаца, колониста и оптаната и оснивање колонија; факултативни откуп аграрног земљишта; разрез и наплата закупнине, разних аграрних дажбина и водног доприноса; уговоре које су аграрни субјекти склапали са мерницима за премер аграрног земљишта и наплата мерничких трошкова; разне податке о објетима и субјектима аграрне реформе и резултатима спровођења аграрне реформе.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Архивска грађа фонда је архивирана по тематским групама и досијеима формираних у регистратури Комисије за ликвидацију аграрне реформе у Вуковару. У њeном саставу се налази документација настала радом свих установа које су на подручју Сремске жупаније спроводиле аграрну реформу, као и Аграрног одељења при Среском начелству у Новом Саду и Комисије за ликвидацију аграрне реформе у Новом Саду. Одабрану грађу фонда чине свега три књиге (именски регистар и деловодни протокол, вођени до априла 1940. године и регистар добровољаца који су добили земљу на подручју Срема и оних који су земљу факултативно откупили) и списи разврстани по тематски групама и досијеима. Приликом сређивања списа строго је поштован принцип регистратурског пословања ствараоца фонда.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Никола Николић, Татјана Булић, Архивски фондови о аграрној реформи и колонизацији 1919-1945, Водич, Сремски Карловци, 1969.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 126 КРАЉЕВСКА БАНСКА УПРАВА ДУНАВСКЕ БАНОВИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 98 КОМИСИЈА ЗА ЛИКВИДАЦИЈУ АГРАРНЕ РЕФОРМЕ (ФОНД)
Сродне јединице описа ван архива:     Архив Југославије, Ф. 096 Установе аграрне реформе Краљевине СХС (1919-1929), 1913-1944.
Архив Југославије, Ф. 067 Министарство за пољопривреду Краљевине Југославије (1919-1941), 1919-1941.
Државни архив у Осијеку, Ф. 1559 Комисија за ликвидацију аграрне реформе у Вуковару
Напомена о објављивању:     Др Никола Л. Гаћеша, Аграрна реформа и колонизација у Срему 1919-1941, Нови Сад, 1975.
Scroll to Top