RS 002 F. 98 КОМИСИЈА ЗА ЛИКВИДАЦИЈУ АГРАРНЕ РЕФОРМЕ

Назив:     КОМИСИЈА ЗА ЛИКВИДАЦИЈУ АГРАРНЕ РЕФОРМЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 98
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1919-1941
Датуми постојања творца:     1919-1941
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 64,80, књига: 170, кутија: 485
Назив/Име ствараоца(лаца):     Комисија за ликвидацију аграрне реформе
Преузимање грађе:     Приликом пресељења Државне архиве АП Војводине у Сремске Карловце 1956. године, из зграде Извршног већа АП Војводине пренета је и грађа Комисије за ликвидацију аграрне реформе у Новом Саду, заједно са грађом других фондова о аграрној реформи и колонизацији на подручју Војводине за 1919-1941. годину (Улазни инвентар Архива Војводине број 48, 49, 50).
Оквир и садржај:     Архивска грађа фонда садржи књиге евиденције; именични регистар велепоседника којима је одузимана земља; именичне регистре добровољаца, колониста и оптаната; књигу евиденције о извршењу аграрне реформе на великим поседима; евиденције донетих експропријационих одлука и евиденције факултативног откупа аграрног земљишта; списак аграрних интересената у општини Стари Футог; списак добровољаца у општини Србобран и друго; податке о оснивању, организацији и пословима органа за спровођење аграрне реформе; извештаје о спровођењу аграрне реформе; утврђивању објеката аграрне реформе; податке о економском стању, величини и правном положају поседа; одвајању земљишта великих поседа и издавању у привремени закуп аграрним интересентима; жалбе поседника због одвајања земљишта и наплата одштете за одузето земљиште; записнике са расправа и коначне одлуке о утврђивању објеката аграрне реформе и делимичној експропријацији; податке о поседима који су ослобођени од удара аграрне реформе; експропријацији земљишта великих поседа и закључке земљишно-књишких судова о преносу земљишта на имена нових власника; утврђивање субјеката аграрне реформе; исказе закупаца аграрног земљишта; спискове аграрних интересената по општинама – месни аграрни интересенти, добровољци, оптанти, колонисти, аутоколонисти; збирне и појединачне одлуке и решења којима се аграрни интересенти (не) утврђују за субјекте аграрне реформе; решења којим се утврђени аграрни субјекти уводе у посед додељене земље; одузимање аграрне земље лицима која су изгубила својство аграрног субјекта и жалбе због одузимања земље; насељавање добровољаца, колониста и оптаната и оснивање нових насеља; оснивање аграрних заједница и њихова делатност; факултативни откуп аграрног земљишта; прегледе површина аграрног земљишта на подручју водних задруга; разрез и наплату закупнине, преглед разних аграрних дажбина и водног доприноса; статистичке податке о објектима и субјектима аграрне реформе и резултатима спровођења аграрне реформе; персонална документа службеника и платне спискове.
Допуне:     Не очекују се накнадне допуне.
Систем сређивања:     До 1969. године фонд је регистратурски сређиван по деловодним бројевима и тематским групама формираним у регистратури. Фонд обухвата грађу четири фонда чији су ствараоци наслеђивали једни друге: Жупанијског аграрног уреда (1920-1929) у чијем саставу је и оскудна документација провизорне аграрне администрације из 1919. године, Аграрног одељења при Среском начелству Нови Сад (1929-1931), амбулантних комисија за ликвидацију аграрне реформе (1931-1932) и Комисије за ликвидацију аграрне реформе у Новом Саду (1933-1941). Сви фондови обједињени су у један архивски фонд под називом последње институције која је на подручју Бачке (територијална надлежност се доцније проширила на подручје Барање и сремских срезова у саставу Дунавске бановине) обављала послове аграрне реформе и колонизације у периоду од 1919. до 1941. године. На потребу формирања обједињеног фонда утицало је неколико фактора. Прво што се хронолошки оквир стваралаца архивске грађе (1919-1941) поклапа са континуираним спровођењем аграрне реформе на подручју Бачке скоро у свим фазама, што представља основу за њихово обједињавање у један архивски фонд под називом последње институције која је на том простору обављала послове аграрне реформе и колонизације – Комисије за ликвидацију аграрне реформе са седиштем у Новом Саду. Затим само аграрно законодавство по коме су одређене институције за спровођење аграрне реформе основане са датумом укидања претходне институције чије су послове наследиле. Ипак, пресудну улогу у формирању обједињеног фонда имала је специфичност саме грађе, односно начин завођења списа у регистратури, Наиме, иако су завођени у деловодне протоколе и регистре, списи су већим делом разврставани по досијеима за сваки посед, објекат аграрне реформе посебно, као и за сваку општину када се ради о субјектима аграрне реформе. Разврставање грађе на фондове институција које су на подручју Бачке спроводиле аграрну реформу је било неизводљиво, јер би се тиме разбиле тематске и топографске целине формиране у регистратури Комисије за ликвидацију аграрне реформе у Новом Саду и онемогућило лако проналажење и коришћење докумената.
Одабрана архивска грађа је сређена по принципима регистратурског пословања стваралаца фонда – хронолошки, по годинама и бројевима деловодног протокола и тематски, по групама докумената и досијеима формираним код ствараоца.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Аналитички инвентар
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Историјска белешка
Никола Николић, Татјана Булић, Архивски фондови о аграрној реформи и колонизацији 1919-1945, Водич, Сремски Карловци, 1969.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 150 МАЂАРСКО КРАЉЕВСКО МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ИСПОСТАВА ЗА АГРАРНУ ПОЛИТИКУ ЈУЖНИХ КРАЈЕВА (ФОНД)
RS 002 F. 115 САВЕЗ АГРАРНИХ ЗАДРУГА С.О.Ј. (ФОНД)
RS 002 F. 95 ЖУПАНИЈСКИ АГРАРНИ УРЕД (ФОНД)
RS 002 F. 93 ЖУПАНИЈСКИ АГРАРНИ УРЕД (ФОНД)
RS 002 F. 126 КРАЉЕВСКА БАНСКА УПРАВА ДУНАВСКЕ БАНОВИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 99 КОМИСИЈА ЗА ЛИКВИДАЦИЈУ АГРАРНЕ РЕФОРМЕ (ФОНД)
Сродне јединице описа ван архива:     Архив Југославије, Ф. 067 Министарство за пољопривреду Краљевине Југославије, (1919-1941), 1919-1941.
Архив Југославије, Ф. 096 Установе аграрне реформе Краљевине Југославије, (1919-1929), 1913-1944
Напомена о објављивању:     Никола Л. Гаћеша, Аграрна реформа и колонизација у Бачкој 1918-1941, Нови Сад, 1968.

Никола Николић, Татјана Булић, Архивски фондови о аграрној реформи и колонизацији 1919-1945, Водич, Сремски Карловци, 1969.

Scroll to Top