SERBIAN–AMERICAN RELATIONS

International Scientific Conference Proceedings Serbian–American relations, Arhiv Vojvodine, Novi Sad – Belgrade 2019.

SERBIAN–AMERICAN RELATIONS
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PROCEEDINGS
National Assembly – Republic of Serbia
Belgrade, September 11, 2019

Izdavači • Publishers
Arhiv Vojvodine, Novi Sad • Archives of Vojvodina, Novi Sad
Institut za nacionalnu i međunarodnu bezbednost, Beograd • Institute for National and International Security, Belgrade

Za izdavača • On Behalf of the Publisher
Nebojša Kuzmanović, PhD

Prevod • Translation
Akademija Oxford, Jagodina

Lektor • Proofreading
Aleksandar Dimitrijević

Priprema za štampu • Prepress
Tatjana Cavnić

Novi Sad / Beograd, 2019

Scroll to Top