СРПСКЕ МУКЕ СА ПОЛИТИКОМ

БИБЛИОТЕКА
ZOON POLITIKON
ζῷον πολιτιϰόν

Издавачи
Мали Немо
Архив Војводине

За издаваче
др Милан Орлић
др Небојша Кузмановић

Уредници
Др Сања Лазаревић Радак
Др Милан Орлић

Лектура и коректура
Мали Немо

Прелом и припрема за штампу
Мали Немо

Ова књига је написана са намером да се осветле кључне тачке српске политичке праксе и културе у раздобљу од 1990. године па да наших дана (2022). Тачније да се укаже на постојање и деловање оних српских личности и групација које појачавају конфликтност и при том спречавају успостављеање сагласности око виталних на­ционалнх и државних вредности, а то су интереси, права и слобода. Другим речима, то је позив српској јавности на политичко саморазу­мевање. „Упознај самога себе”! Тај запис са храма у Делфима, могли бисмо да преведемо „Срби упознајте своје политичко биће”. А поли­тички човек понајпре! Једна шпанска изрека која каже да „политича­ре ветар носи као суво лишће”, важи и за српске политичаре. Ако је тако, треба да знају када их однесе суво лишће, остаје дело и последи­це, корисне или штетне по нацију и државу.

Scroll to Top