Јавне набавке – Добра 2023

ЈНОП 01/23
Предмет јавне набавке, добра: НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Опис јавне набавке Позив за подношење понуде Конкурсна документација Обавештење о додели уговора
Редни број набавке: ЈНОП 01/23
Предмет јавне набавке, добра: НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Врста поступка: Јавна набавка добара у отвореном поступку
Рок за подношење понуда:
04. 05. 2023. године до 10.00 часова
Отварање понуда:
 04. 05. 2023. у 10.00 часова
Scroll to Top