KАНОНСKЕ ВИЗИТАЦИЈЕ СЛОВАЧKИХ ЕВАНГЕЛИЧKИХ ЦРKВЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА У БАЧKОЈ, СРЕМУ И БАНАТУ 1835. И 1836. ГОДИНЕ

Ramač, Janko, Daniela Marčoková: Kanonické vizitácie slovenských vojvodinských evanjelických a. v. cirkevných zborov v rokoch 1835 a 1836, Arhiv Vojvodine, Novi Sad 2022.

Janko Ramač
Daniela Marčoková
KANONICKÉ VIZITÁCIE SLOVENSKÝCH VOJVODINSKÝCH EVANJELICKÝCH A. V. CIRKEVNÝCH ZBOROV V ROKOCH 1835 A 1836
Pri príležitosti 100. výročia osamostatnenia SEAVC v Srbsku

Записници о канонској визитацији словачких евангеличких црквених заједница у Бачкој, Срему и Банату, коју је суперинтендант Банског дистрикта Јан Себерињи обавио комисијски 1835. и 1836. године, пружају обиље података који још нису, или су недовољно познати и коришћени у историографији. Анализом записника састављених у 17 словачких евангеличких црквених заједница на територији данашње Војводине (Арадац, Бајша, Бутин, Гложан, Хајдучица, Kисач, Kовачица, Kулпин, Лалић, Нови Сад, Падина, Петровац, Пивнице, Селенча, Силбаш, Стара Пазова, Вукова) може се сачинити класификација података који се односе на поједине области друштвеног и социјално-економског живота, од ускоцрквеног, религијског, образовног, културно-националног и политичког, до друштвеног у ширем смислу, на свакодневни живот заједница, међуљудске односе, здравствене или демографске прилике и слично. Наравно, ове класификације су више условне, јер појединачни подаци не могу се везивати искључиво само за неке од области друштвеног и социјално-економског живота.

Ови записници о канонској визитацији сведоче о значају цркве и конфесионалне школе на матерњем језику које су водиле бригу о чувању морала верника у најширем значењу те речи, о подизању опште здравствене и грађанске културе, о издржавању евангеличких средњих и високих школа и о подизању властите интелигенције.

Scroll to Top