КЈЕРКЕГОРОВА И НИЧЕОВА ИРАЦИОНАЛИСТИЧКА АНТРОПОЛОГИЈА

БИБЛИОТЕКА
ФИЛОЗОФСКА ИСТРАЖИВАЊА

Главни и одговорни уредници
Др Милан Орлић
Др Небојша Кузмановић

Уредница
Др Сања Лазаревић Радак

Књигу препоручују
Проф. др Миланко Говедарица
Др Небојша Кузмановић
Др Милан Орлић

Технички уредник
Татјана Цавнић, виши архивист

Дизајн корице
Павле Бајазет

Књига Кјеркегорова и Ничеова ирационалистичка антропологија: философијахришћанске епистемологије и митологија вољеза моћ je део прерађене докторске дисертације под називом „Ирационалистичко одређење човека (Кјеркегор наспрам Ничеа)”, одбрањена 23. новембра 2015. године на Филозофском факултетуУниверзитета у Београду, пред комисијом у саставу: професор дрМиланко Говедарица (ментор), доц. др Ирина Деретић и Еп. ДрИгњатије Мидић (редовни професор ПБФ). На предлог комисије,аутор и објављује публикацију, обогаћену новим истраживањима,уз тежњу да Кјеркегорову и Ничеову мисаону парадигму о човекуобразложи философијама не само западно-европских интерпретација, већ и парадигмaма блиским нашим просторним, културнимили идентитетским извориштима.

Scroll to Top