МЕТАНОИЧКИ ЗНАКОВИ

рајнић, Никола: Метаноички знакови, есеји, Архив Војводине, Нови Сад 2021.

Никола Страјнић
МЕТАНОИЧКИ ЗНАКОВИ
Нови Сад, 2021.

Издавач
Архив Војводине
21 000 Нови Сад
Жарка Васиљевића 2А
www.arhivvojvodine.org.rs

За издавача
Др Небојша Кузмановић

Штампа
ЈП Службени гласник, Београд

Тираж
500 примерака
ISBN-978-86-81930-21-2

Scroll to Top