МЕТАНОИЧКИ ЗНАКОВИ

МЕТАНОИЧКИ ЗНАКОВИ

  Књига је доступна у електронском формату:

 

Никола Страјнић

МЕТАНОИЧКИ ЗНАКОВИ

Нови Сад, 2021.

Издавач
Архив Војводине
21 000 Нови Сад
Жарка Васиљевића 2А
www.arhivvojvodine.org.rs
За издавача
Др Небојша Кузмановић
Штампа
ЈП Службени гласник, Београд
Тираж
500 примерака
ISBN-978-86-81930-21-2

Комплетно издање можете прелистати на следећем линку.

Scroll to Top