ОБЈАВЉЕН ПРИРУЧНИК ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ

Архив Војводине је објавио јединствену стручну публикацију Приручник за дигитализацију – Припрема и дигитализација архивске грађе у Архиву Војводине. Аутор приручника је Илдико Мергеш, архивски саветник Архива Војводине.

Приручник је намењен архивистима и архивским помоћницима који на oдељењима за сређивање и обраду архивске грађе припремају грађу за дигитализацију, као и архивистима, архивским помоћницима, сарадницима и оператерима који на Одељењу за дигитализацију учествују у процесу дигитализације архивске грађе.

Први део Приручника, бави се општим појмовима и израдом плана дигитализације. У другом делу су описани најважнији елементи процеса припреме архивске грађе за дигитализацију, које би требало применити не само приликом класификације и систематизације архивске грађе несређених фондова и збирки, већ и приликом ревизије фондова, односно приликом припреме архивске грађе за дигитализацију већ сређених фондова и збирки. Трећи део Приручника бави се фазама дигитализације архивске грађе и описане норме се примењују приликом израде дигиталнe мастер копије архивске грађе фондова и збирки као и микрофилмова Архива Војводине, који су предвиђени за чување на локалном складишном простору и у Архивском информационом систему односно за израду дигиталне оперативне копије предвиђене за коришћење, која ће истраживачима и запосленима бити доступна преко локалног складишног простора и Архивског информационог система (АРХИС). Наведене норме се могу, али не морају примењивати приликом израде мастер или оперативних копија појединачних предмета и аката према захтеву истраживача и других корисникa.

Приручник је састављен у складу са Упутством за припрему и дигитализацију архивске грађе који је донео директор Архива Војводине 30. јануара 2023. године. Упутством су утврђени методолошки поступци у припреми и дигитализацији архивске грађе који нису обухваћени раније донетим прописима и стручним упутствима и представљају допуну поступака на сређивању, обради и дигитализацији архивске грађе.

ПДФ Приручника

Scroll to Top