ПРИЛОЗИ ЗА ИСТОРИЈУ СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА други део

Димић, Жарко: Прилози за историју Сремских Карловаца, 2. део, Архив Војводине, Нови Сад 2023.

Жарко Димић
ПРИЛОЗИ ЗА ИСТОРИЈУ СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА други део

Издавач
Архив Војводине
Нови Сад, Жарка Васиљевића 2А

За издавача
Др Небојша Кузмановић, директор Архива Војводине

Главни и одговорни уредник
др Небојша Кузмановић

Рецензент
др Небојша Кузмановић
Ђорђе Бошковић

Лектура и коректура
др Татјана Богојевић
Даниела Кермеци
Снежана Николић

Прелом
Мирко Димић, Ђорђе Бошковић

Штампа
САЈНОС, Нови Сад

Тираж
300 примерака

Scroll to Top