RS 002 F. 10 ТАМИШКА ЖУПАНИЈА

Назив:     ТАМИШКА ЖУПАНИЈА
Сигнатура:     RS 002 F. 10
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     ТЕМИШВАР
Распон грађе:     1731-1849
Датуми постојања творца:     1779-1849
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 112,5, књига: 137 , кутија: 945
Назив/Име ствараоца(лаца):     ТАМИШКА ЖУПАНИЈА
Историјат творца:     Окончањем рата са Турском и потписивањем Пожаревачког мира 1718. године, Аустрија је, поред других територијалних проширења, добила и Банат на чијем делу територије ће неколико деценија касније бити успостављена Тамишка жупанија. У почетку, након задобијања Баната, на његовој територији је организована војна управа (Тамишки Банат) на челу са Банатском земаљском администрацијом са седиштем у Темишвару. Иста се налазила под непосредним надзором Дворског ратног савета у Бечу. На основу Патента царице Марије Терезије од 02. октобра 1751. године, на делу ове територије војна управа је замењена цивилном. Основана је Царско-краљевска земаљска администрација у Темишвару, подређена Дворској комори у Бечу. На делу територије Тамишког Баната који је и даље остао под војном управом касније је формирана Банатска војна граница.
Током читавог овог периода Угарски сабор је настојао да Тамишки Банат врати Угарској, позивајући се на законски члан XVIII из 1741. године. Ова настојања су уродила плодом 1777-1778. године. Наиме, јуна 1778. године објављено је припајање Тамишког Баната Угарској. На већем делу његове територије никле су три жупаније (Торонталска, Тамишка и Крашовска), док су остали крајеви и даље остали под управом војне администрације Банатске војне границе.
Тамишка жупанија је формирана дипломом царице Марије Терезије од 23. априла 1779. године. До потпуног успостављања жупанијске власти надзор над њеном територијом је вршила Краљевска комисија у Темишвару. Установљење Тамишке жупаније је извршено 22. јуна 1779. године на конгрегацији (скупштини) одржаној у Темишвару.
Жупанија је обухватала источне делове Баната, а њено седиште се налазило у Темишвару. На северу се граничила са Арадском, на истоку са Крашовском, на западу са Торонталском жупанијом, а на југу са Војном границом. По свом формирању Жупанија је била подељена на четири среза: темишварски, сентандрашки, липовски и вршачки. Сва питања у Жупанији била су решавана на генералним и партикуларним конгрегацијама (скупштинама) које су одржаване у кратким временским размацима, углавном у Темишвару. На челу Жупаније налазио се велики жупан чији је задатак био да надзире политичку и судску администрацију. Заменик великог жупана био је поджупан који је био задужен за управни живот Жупаније и који је имао такође свог заменика. На челу сваког среза налазио се срески начелник који је обављао помоћне судске послове и спроводио жупанијске одлуке. Срески начелници су на располагању имали среске подначелнике, као и заклетнике и комесаре који су им помагали у среској управи (излазећи на терен, водећи истраге и саслушања, израђујући извештаје, итд.). Међу жупанијским чиновницима налазили су се, између осталих, и жупанијски бележник са својим замеником подбележником, жупанијски фишкал, главни благајник жупанијске благајне, рачуновођа, жупанијски лекар, џелат, жупанијски пандури, итд.
Известан прекид у раду жупанијске администрације наступио је за време владавине цара Јосифа II. Исти је 1786. године укинуо жупанијски систем и целу Угарску поделио на 10 дистриката. Територија Тамишка жупанија је припала Темишварском дистрикту. Међутим, већ 1790. године, пред крај своје владавине цар Јосиф II je вратио жупанијама аутономију. Нов прекид у раду жупанијске администрације наступио је 1849. године када је на основу царске уредбе од 18. новембра формирано Српско Војводство и Тамишки Банат. Овај прекид у раду жупанијске администрације трајао је до 1860. године када је царским патентом од 20. октобра и одлуком аустријске владе укинуто Српско Војводство, након чега је јануара 1861. поново успостављена Тамишка жупанија.
Историјат фонда/збирке:     Грађа некадашње Тамишке жупаније пренета је у Државни архив у Новом Саду крајем 1930-их и почетком 1940-их година делом из Градског музеја у Вршцу, а делом из данашњег Зрењанина. Преузета грађа обухватала је књиге и списе до 1918. године и у почетку је чинила једну целину, односно систематизована је у оквиру једног архивског фонда. Током 1970-их година вршен је преглед и сређивање ове грађе (подела на године а потом на групе предмета, односно организационе јединице), као и израда информативних и научно-информативних средстава. Грађа Тамишке жупаније је највероватније средином 1980-их подељена на два периода, односно два засебна архивска фонда. У први (Ф.10) су сврстане књиге и списи који се односе на период до 1849. године, односно успостављања Српског Војводства и Тамишког Баната. Други (Ф.423) обухвата грађу хронолошког оквира 1861-1918. године. Успостављени поредак након сређивање грађе (подела на године и у оквиру истих на групе предмета) није се мењао. У најновије време акценат је стављен на аналитичку обраду грађе фонда Ф.10, у току које је пак понекад нужно извршити и уклањање одређених грешака начињених у сређивању.
Преузимање грађе:     После Првог светског рата грађа некадашње Тамишке жупаније се делом налазила у Музеју града Вршца, а делом у данашњем Зрењанину. Крајем 1930-их и почетком 1940-их извршен је пренос наведене грађе у Државни Архив у Новом Саду. Део грађе, не велик по обиму, који представља саставни део фонда преузет је и у каснијем периоду од Историјског архива у Зрењанину (1965. и 1972. године).
У новије време од архивске грађе преузете од стране Архива Војводине, одређен број предмета и докумената је накнадно уложен у фонд (записник о примопредаји архивске грађе од стране Историјског архива града Новог Сада Архиву Војводине, од 03. марта 2006. године (број 031-5-2/1-06)).
Оквир и садржај:     Грађа фонда садржи различите рескрипте и наредбе владара, дописе, уредбе и упутства Угарског намесничког већа, Угарске дворске канцеларије, Дворске коморе, других Жупанија, војних команди и других органа и институција жупанијских и државних власти, упућених Жупанији као и извештаје и одговоре Жупаније, односно представника жупанијских среских власти и других жупанијских чиновника на упућене дописе. У грађи се налазе различите представке, молбе и жалбе појединаца, као и заједница места, статути вароши и удружења, односно предмети у вези са додељивањем или признавањем одређених права местима или појединцима, затим предмети који се односе на разрез и убирање пореза, смештај и давања за војску, регрутацију и друга војна питања, предмети у вези вршења јавних радова (поправке и изградње путева, мостова, итд.), предмети који се односе на различита верска и црквена питања, предмети судског карактера (саслушања, истраге, токови судских поступака), као и различити изводи, прикази и извештаји о прегледу жупанијске благајне, завршни рачуни, предрачуни, признанице, итд..
Допуне:     Не очекују се накнадне допуне.
Систем сређивања:     Књиге архивског фонда Тамишке жупаније су фрагментарно сачуване. Сређене су према врстама, а унутар сваке хронолошки. Књиге су пописане и изнумерисане у континуитету почев од редног броја један. У фонду се налази 137 инвентарисаних књига.
Део списа, не великог обима, који је ушао у састав фонда односи се на период пре успостављања Тамишке жупаније, и исти су (означени као предакта) сређени хронолошки. Списи који представљају производ рада жупанијске администрације подељени су на године а унутар година на групе предмета (организационе јединице). Групе предмета се, уз одређене изузетке, понављају у свакој години. Највећи део предмета у свакој години припада групи конгрегационих списа. У питању су предмети жупанијских генералних и партикуларних конгрегација (скупштина) завођени у записнике конгрегација. Ови предмети су сређени према бројевима под којима су завођени у записник, а у случају непостојања истог у обзир jе узиман датум одржавања конгрегације. Конгрегациони списи без сачуваног записничког броја и датума конгрегације, као посебна целина унутар групе конгрегационих списа су сређени хронолошки. И предмети других група (молбе решаване на конгрегацијама, грађанског суда, властелинског суда, урбаријалног суда) сређивани су по истом принципу, односно уз поштовање изворне сигнатуре (регистратурског броја), или хронолошки у случајевима да иста није очувана.
У фонду се налази 945 инвентарних јединица (кутија) са списима које су изнумерисане у континуитету почев од редног броја један. Списи су фрагментарно сачувани.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање законских одредби Закона о културним добрима РС, (1994).
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     мађарски (латиница), латински (латиница), славеносрпски (ћирилица), румунски (латиница), немачки (готица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру. Грађа је добро сачувана.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Аналитички инвентар
Геогрефски регистар
Именски регистар
Предметни регистар
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I, Сремски Карловци, 1977.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања оригинала:     Оригинали се чувају у Архиву Војводине.
Постојање и место чувања копија:     Копије не постоје.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 2 БАЧКО – БОДРОШКА ЖУПАНИЈА (ФОНД)
RS 002 F. 11 ТОРОНТАЛСКА ЖУПАНИЈА (ФОНД)
RS 002 F. 408 СУБАЛТЕРНИ СУД ЗА ТАМИШКУ, ТОРОНТАЛСКУ И КРАШОВСКУ ЖУПАНИЈУ (ФОНД)
RS 002 F. 423 ТАМИШКА ЖУПАНИЈА II (ФОНД)
RS 002 F. 422 ТОРОНТАЛСКА ЖУПАНИЈА II (ФОНД)
RS 002 F. 421 БАЧКО БОДРОШКА ЖУПАНИЈА II (ФОНД)
Сродне јединице описа ван архива:     Хрватски државни архив, Вировитичка жупанија, HR-HDA-33
Хрватски државни архив, Вараждинска жупанија, HR-HDA-32
Хрватски државни архив, Сријемска жупанија, HR-HDA-31
Хрватски државни архив, Крижевачка жупаније, HR-HDA-28
Хрватски државни архив, Пожешка жупанија, HR-HDA-29
Хрватски државни архив, Северинска жупанија, HR-HDA-30
Хрватски државни архив, Загребачка жупанија, HR-HDA-34
Напомена о објављивању:     Владислав М. Тодоровић, Тамишка жупанија (1779-1849). Аналитички инвентар (1731-1782), XIV/1, Архив Војводине, Нови Сад, 2005;
Митар М. Крејић, Тамишка жупанија (1779-1849). Каталог одабраних садржаја докумената (1782-1784), XIV/2, Архив Војводине, Нови Сад, 2008;
Загорка Авакумовић, Нека искуства у отклањању грешака у поретку грађе архивског фонда Тамишке жупаније, у: Архивски анали, број 6, Нови Сад, 2011, стр.11-21;
Загорка Авакумовић, Питање могућности унапређења праксе у изради научноинформативних средстава на примеру архивског фонда Тамишке жупаније, у: Годишњак Историјског архива града Новог Сада, број 6, Нови Сад, 2012, стр. 31-49;
Мр Дејан Јакшић, Едиција научно-информативних средстава о архивској грађи
посвећена Тамишкој жупанији, (приказ), у: Годишњак историјског архива града Новог Сада,
број 4, Нови Сад, 2010, стр. 219-228;
Дејан Јакшић, Судство у жупанијским фондовима до 1848, у Архивски анали бр.4, Нови Сад 2007, стр. 11–25;
Дејан Јакшић, Сређивање жупанијских фондова до 1848. године, у: Зборник радова са саветовања Зрењанин, 19–20. септембар 2011, Нови Сад 2012, стр. 181–195.
Scroll to Top