RS 002 F. 115 САВЕЗ АГРАРНИХ ЗАДРУГА С.О.Ј.

Назив:     САВЕЗ АГРАРНИХ ЗАДРУГА С.О.Ј.
Сигнатура:     RS 002 F. 115
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1923-1948
Датуми постојања творца:     1923-1947
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 12,87, књига: 59, кутија: 97
Назив/Име ствараоца(лаца):     Савез аграрних задруга С.О. Ј
Историјат фонда/збирке:     Према подацима из историјата архивског фонда, архивску грађу насталу радом Савеза аграрних задруга С.О.Ј преузео је Задружни архив у Новом Саду 1952. године од Савеза земљорадничких задруга АПВ. Од 1963. до 1968. године фонд се налазио у Пољопривредном архиву а од 1968. године се чува у Архиву Војводине. У Архиву је извршена класификација и систематизација архивске грађе као и одабирање архивске грађе и излучивање безвредног регистратурског материјала са роковима чувања. Фонд Ф.115 је сређен по принципу слободне провенијенције, тематски. Архивска грађа је на српском и мађарском језику. Списи и књиге су већим делом сачувани. Од научно информативних средстава израђени су сумарни инвентар и белешка о фонду. Фонд је проглашен фондом од великог значаја и доступан је за коришћење.
Преузимање грађе:     Архивска грађа настала радом Савеза аграрних задруга С.О.Ј – Нови Сад преузета је од Задружног архива Војводине 1963. године.( напомена: није пронађен записник о примопредаји). У књизи улазног инвентара ( св.2, Привредно одељење)овај пријем је заведен под редним бројем 12.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда Ф.115 чине: записници скупштина, Управног и Извршног одбора ;списи о оснивању Савеза: записник са оснивачке скупштине, решење о убележавању фирме у трговачки регистар, правила Савеза, списак чланова Управног и Надзорног одбора, списак чиновника и службеника, преглед рачуна оснивачких трошкова, извештаји Управног одбора, пословник о раду, уредбе (о накнади путних трошкова, о службеницима Савеза, о мировини, мировинском фонду службеника, валоризацији дуговања савеза према држави); ревизија рада Савеза, преписка са појединим задругама у вези осигурања имовине; рад Савеза у време мађарске окупације; рад Савеза после ослобођења; статистички подаци; расписи; подаци о кредитирању; финансијска документација (биланси, платни спискови, спискови установљеног пореза, спискови обустављеног пореза); имовински предмети ( купородајни уговори, пријаве прихода од некретнина, осигурање некретнина, пореске књижице, факултативни откуп и грунтовни пренос некретнина општинског земљишта које је стављено под удар аграрне реформе); преписка са министраствима, органима влати и другим институцијама и појединим аграрним задругама; персонална документа; књиге евиденције и др.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд Ф.115 је сређен по принципу слободне провенијенције, тематски. Архивска грађа је у оквиру серија устројена по тематским целинама и годинама.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 111 ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЦЕНТРАЛНА КРЕДИТНА ЗАДРУГА КАО САВЕЗ НЕМАЧКИХ КРЕДИТНИХ И ПРИВРЕДНИХ ЗАДРУГА (ФОНД)
RS 002 F. 119 САВЕЗ АГРАРНИХ КРЕДИТНИХ ЗАДРУГА С.О.Ј. (ФОНД)
RS 002 F. 98 КОМИСИЈА ЗА ЛИКВИДАЦИЈУ АГРАРНЕ РЕФОРМЕ (ФОНД)
RS 002 F. 182 ЗАДРУЖНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
Scroll to Top