RS 002 F. 17 БАЧКО – ПОТИСКА ЗАДРУГА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВЕ

Назив:     БАЧКО – ПОТИСКА ЗАДРУГА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 17
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     СЕНТА
Распон грађе:     1847-1945
Датуми постојања творца:     1846-1945
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 8,99, књига: 157, кутија: 57
Назив/Име ствараоца(лаца):     Бачко – потиска задруга за одбрану од поплаве
Преузимање грађе:     Реонски погон Хидросистема Дунав – Тиса – Дунав у Сенти предао је Пољопривредном архиву у Новом Саду 9. новембра 1967. године ( Записник о примопредаји Ф.285 03 – 94/1967 ) архивску грађу насталу радом Бачко – потиске задруге за одбрану од поплаве у временском раздобљу од 1898. до 1948 године. У књизи улазног инвентара пријем архивске грађе настале радом Бачко – потиске задруге за одбрану од поплаве је заведен под редним бројем 66
(напомена:Пољопривредни архив се фузионисао са Архивом Војводине 1968. године).
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда чине: нормативна акта, општа администрација;подаци о организацији и раду органа управљања; уговори, правила, изводи из записника, провере, наредбе, дописи, упутства; записници одборских и скупштинских седница; деловодни протоколи; уруџбени записници и регистри; главни дневници; главне књиге примања; главне књиге разреза доприноса; главна књига водоплавног доприноса; спискови водоплавног земљишта; грунтовна осигурања при среским судовима; искази о водоплавном земљишту; именици власника земљишта; дневници рада; инвентари одбранбеног материјала; упутства о омеђавању и коначном премеравању експроприсаног земљишта у сврху изградње железнице са једним и два колосека; подаци о уждужним и попречним профилима јарка; попречним пресецима одбранбених насипа; заштити насипа; уздужним пресецима; нацрти терена; планови подизања заштитних насипа; планови приватних телефонских мрежа; нацрти мостова; нацрти задружног подручја; подаци о изградњи хидротехничких објеката; ситуациони планови; подаци о уздижним и попречним пресецима; технички описи пројеката за развој водоплавног подручја; грађевински дневници; подаци о нивелисању канала; подаци о економско финансијском пословању и др.
Допуне:     Према тренутним подацима допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд је сређен према „ Упутству о сређивању водних задруга ” из 1961. године. Сређивање је извршено по следећим тематским групама: а) хидролошка документација (водостаји, кретања подземних вода, кретање леда, површинске воде); б) велике воде и борба против њих; ц) пројекти, цртежи, скице и преписи у вези с тим; д) изградња хидротехничких објеката; е) експлоатација хидротехничких објеката; ф) организациона питања, уредбе, наредбе, одлуке, записници са седница, разграничења, наименовања; г) економско финансијска питања. Архивска грађа је сређена тематски и хронолошки.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Aрхива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 365 СТАРОБЕЧЕЈСКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА (ФОНД)
RS 002 F. 452 ХОРГОШ – МАРТОНОШКА ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ И ОДВОЂЕЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА (ФОНД)
RS 002 F. 103 САВЕЗ ВОДНИХ ЗАДРУГА (ФОНД)
RS 002 F. 359 СЕНЋАНСКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА (ФОНД)
Сродне јединице описа ван архива:     Историјски архив Сента, Ф. 532. Бачко потиска водна управа – Стари Бечеј

 

Scroll to Top