RS 002 F. 178 УПРАВА НАРОДНИХ ДОБАРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Назив:     УПРАВА НАРОДНИХ ДОБАРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 178
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1945-1947
Датуми постојања творца:     1945-1947
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 51,67, књига: 76, кутија: 438
Назив/Име ствараоца(лаца):     Управа народних добара Војводине
Преузимање грађе:     Претпоставља се да је Писарница Извршног већа АПВ предала Архиву Војводине 1964. године (Записник о примопредаји: 01-169/1964), архивску грађу насталу радом Управе народних добара Војводине. Извршно веће је тада припремило за примопредају велике количине регистратурског материјала који се налазио на тавану зграде. Преузимање је требало да се изврши у што краћем року како би се зграда Извршног већа ослободила сувишног регистратурског материјала који се налазио у радним просторијама. Услед велике журбе и недостатка времена предпоставља се да је било немогуће предходно поделити сав регистратурски материјал на архивске фондове, а исто тако и сваки фонд унети у Записник о примопредаји.У књизи улазног инвентара Архива Војводине овај пријем је заведен под редним бројем 92.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда Ф.178 чине: наредбе, упутства и објашњења виших савезних, републичких и покрајинских органа нижим органима у вези примене закона и уредаба из ове области; извештаји нижих органа вишим органима о проблемима организације и обезбеђивања услова за рад ових органа као и извештаји о резултатима и проблемима у раду на испитивању њихових задататка; примопредаја конфискованих занатских, трговачких и угоститељских радњи; подаци о предаји индустријских предузећа у надлежност среских и месних народних одбора; одлуке по члану 30. о конфискацији имовине; инвентари процене покретних ствари народне имовине код појединаца и установа; подаци о лицима осуђеним на конфискацију имовине као и лицима чија се имовина налазила под секвестром; подаци о индустријским предузећима под Управом народних добара; подаци о преносу конфисковане имовине у корист ФНРЈ код земљишно – књижних судова; спискови индустријских предузећа која су конфискована, секвестрирана или под управом народних добара; кривични предмети против лица која су нанела штету државној имовини; судске одлуке среских и окружних судова у споровима због конфискације имовине, подаци о осигуравајућим друштвима, трговачким радњама и пољопривредним добрима под управом народних добара, спискови занатских радњи; подаци о зградама под Управом одсека за народну имовину, биланси пословања предузећа народне имовине, процене конфисковане имовине; подаци о страном капиталу у локалним привредним предузећима Војводине, подаци о државним напуштеним кућама народне имовине и други подаци из области народне имовине ( народних добара); књиге евиденције; именични регистри одлука о конфискацији; регистар конфискованих радњи; регистар одлука о конфискацији среског суда Шид; Спискови парница УНДВ пред судовима на територији Војводине; Именични регистри судских предмета ВП Окружног суда Панчево; именични регистар кредитних установа на територији Војводине; именични регистар трговачких и угоститељских радњи , апотека и биоскопа на територији Војводине, регистар напуштене непокретне имовине у Бачкој Паланци; регистар аутоколониста и др.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд Ф.178 је сређен регистратурски по принципу провенијенције. Архивска грађа је устројена хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. Део архивске грађе која није имала своју деловодну ознаку сређена је по принципу слободне провенијенције, тематски и добила је архивске сигнатуре (архивске јединице).
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 175 КОМИСИЈА ЗА СЕТВУ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 169 ГЛАВНИ НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКИ ОДБОР ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 179 ДИРЕКЦИЈА ЗА ДРЖАВНЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ У ВОЈВОДИНИ (ФОНД)
RS 002 F. 183 КОМИСИЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЗЛОЧИНА ОКУПАТОРА И ЊИХОВИХ ПОМАГАЧА У ВОЈВОДИНИ (ФОНД)

 

Scroll to Top