RS 002 F. 184 ГЛАВНА КОМИСИЈА ЗА НАСЕЉАВАЊЕ БОРАЦА У ВОЈВОДИНИ

Назив: ГЛАВНА КОМИСИЈА ЗА НАСЕЉАВАЊЕ БОРАЦА У ВОЈВОДИНИ
Сигнатура: RS 002 F. 184
Ниво описа: ФОНД
Седиште: НОВИ САД
Распон грађе: 1945-1965
Датуми постојања творца: 1945-1948
Обим и носач записа јединице описа: метара: 53,58, књига: 367, кутија: 419
Назив/Име ствараоца(лаца): Главна комисија за насељавање бораца у Војводини
Преузимање грађе: Предпоставља се да је Писарница Извршног већа НС АПВ предала Архиву Војводине 1964. године (Записник о примопредаји: 01-169/1964), архивску грађу насталу радом Главне комисије за насељавање бораца у Војводини, Нови Сад. Извршно веће је тада припремило за примопредају велике количине регистратурског материјала који се налазио на тавану зграде. Преузимање је требало да се изврши у што краћем року како би се зграда Извршног већа ослободила сувишног регистратурског материјала који се налазио у радним просторијама. Услед велике журбе и недостатка времена предпоставља се да је било немогуће предходно поделити сав регистратурски материјал на архивске фондове, а исто тако и сваки фонд унети у Записник о примопредаји. У књизи улазног инвентара Архива Војводине овај пријем је заведен под редним бројем 92.
Оквир и садржај: Архивску грађу фонда Ф.184 чине:подаци о оснивању, организацији и обезбеђивању услова за рад Главне комисије за насељавање бораца у Војводини, среских и месних комисија као и техничких секција за спровођење одлука о колонизацији; планови за колонизацију бораца и жртава фашизма у Војводини и ток колонизације; подаци о лицима која су поднела молбу за колонизацију, о борцима и њиховим породицама, жртвама фашизма и бившим колонистима са подручја Косова и Метохије и Македоније колонизираним у Војводини, њиховом националном и социјалном пореклу; проблеми прилагођавања колониста новим животним условима, њихово здравствено стање, враћање извесног броја колониста у родни крај; фондови колонизације: земљиште куће и остали фондови, формирање и расподела; брига органа народних власти око спровођења колонизације и помоћи колонистима; обезбеђивање семена и хране за људски живаљ и стоку, грађевинског материјала и других потреба; санитетске прилике и мере за побољшање здравственог стања; аграрна реформа; оснивање СРЗ, подаци о општим политичким приликама; књиге евиденције; именични регистри молби бораца и колониста са подручја република и покрајина; именични регистри колониста насељених у Војводини са подручја република; „спискови новог стања” – стање колонизације на подручју АП Војводине крајем априла 1948. године, по местима; спискови колонизираних домаћинстава по местима и др.
Допуне: Допуне се не очекују.
Систем сређивања: Сређивање фонда Ф.184 вршено је у периоду од 1965. до 1979. године. Фонд Ф.184 је сређен регистратурски по принципу провенијенције, хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. За део архивске грађе која није имала своју деловодну ознаку извршено је сређивање по принципу слободне провенијенције односно тематски. Формирано је 3777 архивских јединица (предмета).
Услови доступности: Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања: Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе: српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви: Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства: Сумарни инвентар
Аналитички инвентар
Геогрефски регистар
Предметни регистар
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I I, Нови Сад, 1992.
Постојање и место чувања копија: Нема копија.
Сродне јединице описа: RS 002 F. 169 ГЛАВНИ НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКИ ОДБОР ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 185 ОДЕЉЕЊЕ ЗА АГРАРНУ РЕФОРМУ И КОЛОНИЗАЦИЈУ ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 200 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА (ФОНД)
RS 002 F. 201 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ (ФОНД)
RS 002 F. 271 ПОВЕРЕНИШТВО ЗА ШУМАРСТВО (ГЛАВНА УПРАВА ЗА ШУМАРСТВО) (ФОНД)
RS 002 F. 180 ГЛАВНА ПОЉОПРИВРЕДНА КОМИСИЈА ЗА ВОЈВОДИНУ (ФОНД)
Scroll to Top