RS 002 F. 185 ОДЕЉЕЊЕ ЗА АГРАРНУ РЕФОРМУ И КОЛОНИЗАЦИЈУ ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Назив:     ОДЕЉЕЊЕ ЗА АГРАРНУ РЕФОРМУ И КОЛОНИЗАЦИЈУ ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 185
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1945-1972
Датуми постојања творца:     1945-1951
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 82,33, књига: 62, кутија: 720
Назив/Име ствараоца(лаца):     Одељење за аграрну реформу и колонизацију Главног извршног одбора Народне скупштине Аутономне Покрајине Војводине
Преузимање грађе:     Архивску грађу насталу радом Одељења за аграрну реформу и колонизацију ГИО НС АПВ, Архив Војводине преузео је у периоду 1964, 1971, 1985. и 2013. године. Први пријем архивске грађе настале радом Одељења за аграрну реформу и колонизацију ГИО НС АПВ био је 1964. године. У књизи улазног инвентара Архива Војводине пријем је заведен под редним бројем 57. Примљена архивска грађа је била у количини од 5 м. Писарница Покрајинског секретаријата за општу управу и буџет предала је Архиву Војводине 1971. године (Записник о примопредаји: VI 602-21/1971), архивску грађу овог фонда из периода 1945 – 1965. године у количини од 125 м. Овај пријем је у књизи улазног инвентара заведен под редним бројем 141. Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа предала је Архиву Војводине 1985. године (Записник о примопредаји: VII 031.5-5/1985), архивску грађу насталу радом Одељења за аграрну реформу и колонизацију ГИО НС АПВ, у временском периоду 1946-1949, у количини од 0,30 м. Овај пријем је у књизи улазног инвентара заведен под редним бројем 220. Господин Марјан Плешић предао је Архиву Војводине 2013. године (Записник о примопредаји: II 031.5-64/2013) 1 лист архивске грађе која припада фонду Ф.185.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда Ф.185 чине: подаци о оснивању, организацији, променама у организацији, раду Одељења и његовом укидању; наредбе, упутства, објашњења у погледу примене законских одредаба, спровођењу аграрне реформе и колонизације које су давали Министарство за аграрну реформу и колонизацију НР Србије и други органи; припремни радови за спровођенње аграрне реформе и унутрашње колонизације на подручју Војводине; поседовна структура пољопривредног земљишта и кућа; аграрни интересенти, субјекти и објекти аграрне реформе; колонизација и изградња нових насеља и друга питања око спровођења аграрне реформе и колонизације; прегледи, пописи и друга акта са статистичким подацима о спровођењу аграрне реформе и колонизације; подаци о коначној расподели земљишног фонда; подаци о земљишном фонду ; подаци о конфискованој имовини и колонистима; спискови решења о колонизацији; записници са седница код окружног аграрног суда; решења среских судова о конфискацији; промене код спољне колонизације; уверења МНО издавана аграрним интересентима; картотека аграрних субјеката; решења земљишно – књишких судова о преносу некретнина; књиге евиденције и др.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Део Фонда је сређен регистратурски по принципу провенијенције. Архивска грађа је устројена хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. Део архивске грађе је устројен тематски. Формирано је 2083 архивске јединице (предмета).
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС,1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Аналитички инвентар
Геогрефски регистар
Предметни регистар
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I I, Нови Сад, 1992.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 150 МАЂАРСКО КРАЉЕВСКО МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ИСПОСТАВА ЗА АГРАРНУ ПОЛИТИКУ ЈУЖНИХ КРАЈЕВА (ФОНД)
RS 002 F. 184 ГЛАВНА КОМИСИЈА ЗА НАСЕЉАВАЊЕ БОРАЦА У ВОЈВОДИНИ (ФОНД)
RS 002 F. 169 ГЛАВНИ НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКИ ОДБОР ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 200 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА (ФОНД)
RS 002 F. 201 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ (ФОНД)
RS 002 F. 295 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И БУЏЕТ (ФОНД)
RS 002 F. 215 КОМИСИЈА ЗА НАПЛАТУ РЕЖИЈСКИХ ТРОШКОВА ОД КОЛОНИСТА И АГРАРНИХ ИНТЕРЕСЕНАТА ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 198 ИЗВРШНО ВЕЋЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
Scroll to Top