RS 002 F. 200 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА

Назив:     ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА
Сигнатура:     RS 002 F. 200
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1873-1972
Датуми постојања творца:     1945- с прекидом 1954-1955, нема података када је преста
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 90,37, књига: 199, кутија: 654, свежањ: 3
Назив/Име ствараоца(лаца):     Покрајински секретаријат за послове финансија
Преузимање грађе:     Архивска грађа и регистратурски материјал настали радом Покрајинског секретаријата за послове финансија примљени су у Архив Војводине у шест наврата. Прва примопредаја је извршена 27. маја 1964. године (Записник о примопредаји бр. 01-169/1-64, књига улазног инвентара Архива Војводине бр. 92), када је од Централне писарнице органа Извршног већа НС АП Војводине преузета и грађа фонда за период 1945-1954. година, и то 1345 књиге и 401 паковање разних часописа, брошура и дневне штампе. Друга примопредаја је извршена 16. априла 1968. године (Записник о примопредаји бр. 03-653/1, улазни инвентар Архива Војводине бр. 112) од Покрајинског секретаријата за организацију и општу управу, када је преузето 79 фасцикли и 7 књига грађе Покрајинског секретаријата за финансије за временски период 1956-1957. година. Трећа примопредаја је извршена 30. августа 1972. године (Записник о примопредаји бр. 031.5-8/1-72, улазни инвентар Архива Војводине бр. 147) када је од Писарнице ИВ НС АП Војводине преузето 305 фасцикли и 12 књига архивске грађе и регистратурског материјала Покрајинског секретаријата за послове финансија за период 1958-1961. година. Четврта примопредаја од стране Писарнице ИВ НС АП Вoјводине је извршена 17. септембра 1980. године (Записник о примопредаји бр. VII 031.5-4/80, улазни инвентар Архива Војводине бр. 186) и тада је Архив Војводине преузео 24 метра архивске грађе и регистратурског материјала фонда Ф. 200. Пета примопредаја је извршена 9. децембра 1986. године (Записник о примопредаји бр. VII 031.5-6/86, улазни инвентар Архива Војводине бр. 229) од Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа и тада је преузето 8,5 метара грађе. Последња примопредаја обављена је 29. априла 2013. године (Записник о примопредаји бр. II 031.5-59/2-13) када је од Покрајинског секретаријата за финансије, Одсека за финансијску оперативу и платни промет трезора као имаоца архивске грађе Покрајинског секретаријата за послове финансија, преузета финансијска документација (платни спискови, лични картони, завршни рачуни и М-4 обрасци) настала радом ствараоца до 1971. године у количини од 0,43 метара.
Оквир и садржај:     Архивска грађа фонда садржи податке о организацији и раду Секретаријата; преписку у вези са израдом нормативних прописа из области финансија; раду Финансијског инспектората; извештаје из области пореза и доприноса; преписку; решења; обавештења у вези национализације, експропријације, арондације и колонизације; ликвидацији новчаних установа; валоризацији и регистрацији предузећа; финансијским плановима предузећа; буџетима; друштвеним плановима места у АП Војводини; информације о оснивању и раду покрајинских фондова; укупним финансијским средствима НОО и привредних организација; банкарском систему и кредитној политици у Војводини; завршне рачуне и решења о сагласности на завршне рачуне Скупштине АП Војводине, организационих јединица Извршног већа АП Војводине, установа и предузећа чији је оснивач Покрајина, привредних организација на територији АП Војводине, среских, месних и народних одбора општина, индустријских предузећа, пољопривредних установа, пољопривредних добара, земљорадничких задруга, пољопривредних машинских станица, банака и штедионица, трговачких, здравствених установа и других организација и установа на територији Војводине; податке о полагању стручних испита финансијских службеника, порезника, пореских инспектора, рачунских референата и рачуновођа; финансијске планове; платне спискове; персонална документим радника Секретаријата и друго.
Допуне:     Очекују се допуне.
Систем сређивања:     Архивска грађа фонда је делом сређена регистратурски по принципу провенијенције, хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола, а делом су формиране тематске групе (серије). Архивска грађа примљена 2013. године је пописана али није обједињена са остатком фонда.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 169 ГЛАВНИ НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКИ ОДБОР ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 197 СКУПШТИНА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 293 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ (ФОНД)
RS 002 F. 295 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И БУЏЕТ (ФОНД)
RS 002 F. 179 ДИРЕКЦИЈА ЗА ДРЖАВНЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ У ВОЈВОДИНИ (ФОНД)
RS 002 F. 206 ПОКРАЈИНСКА ГЕОДЕТСКА УПРАВА (ФОНД)
RS 002 F. 184 ГЛАВНА КОМИСИЈА ЗА НАСЕЉАВАЊЕ БОРАЦА У ВОЈВОДИНИ (ФОНД)
RS 002 F. 185 ОДЕЉЕЊЕ ЗА АГРАРНУ РЕФОРМУ И КОЛОНИЗАЦИЈУ ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 321 ПОКРАЈИНСКА УПРАВА ЗА ЦЕНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 506 ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈУ ПОСЛОВАЊА ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (ФОНД)

 

Scroll to Top