RS 002 F. 227 ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНСКА ИСТРАЖИВАЊА

Назив:     ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНСКА ИСТРАЖИВАЊА
Сигнатура:     RS 002 F. 227
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1946-1963
Датуми постојања творца:     1946-1972
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 1,93, књига: 15, кутија: 14
Назив/Име ствараоца(лаца):     Институт за медицинска истраживања
Преузимање грађе:     Грађа фонда 227. преузета је од Института за медицинска истраживања 1968. године у количини од 30 m. (Попис опште архиве бр. 02-453/1-68 од 10. априла 1968. године). У Књизи улазног инвентара АВ овај фонд заведен је под редним бројем 111.
Оквир и садржај:     Грађу фонда 227. чине: деловодни протоколи, индекс бројева за деловодни протокол, именски регистри, наредбе, упутства, објашњења и слична акта, документа са подацима о оснивању, задацима и организацији Института, обезбеђивање кадрова и њихово стручно усавршавање, буџети, завршни рачуни и друга документа о финансирању Института, набавке, пописи основних средстава и опремљеност Института, планови рада и развоја, извештаји о раду, рад на организацији и унапређењу стручног рада у Институту на стварању научног подмлатка, коришћење лабораторије од стране лекара запослених у другим установама, истраживање оштећења насталих дејством Ртг. зрака, обавештења о стручним и научним састанцима, набавка стручних књига и часописа, регистри, досијеи и друга персонална документа службеника и радника, и друго.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Грађа фонда 227. је делом сређена по принципу провенијенције, хронолошки, по годинама и бројевима деловодног протокола. Од 1958. године преписка је устројена по организационим јединицама. Други део фонда сређен је по принципу слободне провенијенције, тематски, а унутар тога хронолошки. Тематске групе чине: персонална документа службеника и радника, платни спискови, регистри радника и службеника, планови рада и извештаји о њиховом извршењу, буџети и завршни рачуни, пописи и процене инвентара и материјала, документа Комисије за медицинско-научна истраживања “КОМИС”, мање тематске групе и разно.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба “Закона о културним добрима” РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I I, Нови Сад, 1992.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.

 

Scroll to Top