RS 002 F. 28 ПОЛИТИЧКО-ОРГАНИЗАЦИОНА КОМИСИЈА У ТЕМИШВАРУ

Назив:     ПОЛИТИЧКО-ОРГАНИЗАЦИОНА КОМИСИЈА У ТЕМИШВАРУ
Сигнатура:     RS 002 F. 28
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     ТЕМИШВАР
Распон грађе:     1851-1852
Датуми постојања творца:     1851-1852
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0.9, кутија: 8, листова: 4187, предмет: 876
Назив/Име ствараоца(лаца):     Политичко-организациона комисија у Темишвару
Историјат творца:     Политичко организациона комисија у Темишвару (даље: Политичка комисија) је према једном од извора (Фердо Хауптман, „Југословенско-мађарски архивски преговори и њихови резултати”, у: „Гласник архивâ БиХ”, 1, Сарајево, 1961, стр. 81) почела са радом „у новембру 1851, а престала у фебруару 1852.” Директним увидом у фонд уочава се, ипак, да најстарији предмет (Архив Војводине, Нови Сад, „Ф.28 Политичко-организациона комисија у Темишвару (Politische Organisierungs Commission in Temesvar) – Темишвар (Temesvar) (1851-1852), 1851-1852”, а. ј. 1/1) носи датум 5. септембар 1851. године. Неколико почетних предмета су додуше насловљени на Земаљску владу (Landesregierung), односно на војног и цивилног гуврнера Српског Војводства и Тамишког Баната (даље: Војводство и Банат) подмаршала грофа Јохана фон Коронинија (Coronini), али и ови предмети носе сигнатуру Политичке комисије: o.ц. (о.с.) Први предмет који је директно насловљен на Комисију је датиран 9. септембром 1851. године (Исто, а. ј. 1/6), а последњи предмет у фонду 1. мартом 1852. године.
Чланови Политичке комисије су били велепоседници барон Јозеф Изденци (Josef Isdentzy), Георг фон Цако (Georg von Zako) и Базил фон Фогараш (Basilius von Fogarasch). Комисијом је руководио Коронини (Архив Војводине, „Ф.23 Српско Војводство и Тамишки Банат (Landesverwaltung der serbischen Woiwodschaft und des temescher Banat) – Темишвар (1849-1861), 1849–1861”, Президијални списи, а. ј. 1402, 1454).
У складу са царком одлуком Министарство унутрашњих послова је, 17. августа 1851. године, издало Наредбу о организацији политичке управе у Војвоству и Банату („Reichs-Gesetz- und Regierungsblatt…”, Jahrgang 1851, Wien, 1851, Stc. LIII, № 192; Ф.23, Исто, а. ј. 1384, 1698). Политичка комисија је имала задатак да спроведе ову наредбу, да реорганизује политичку власт у Војводству и Банату и да старе привремене органе власти замени сталним. Требало је укинути врховне дистриктске комесаријате (Districts Obercommissriat), владине комесаријате (Regierungscommissariat) и среске комесаријате (Bezirkscommissariat), као органе наслеђене из војне управе, и заменити их новим облицима.
Нова административно-територијална организација подразумевала је да се Војводство и Банат територијално подели на пет дистриката: Новосадски, Сомборски, Великобечкеречки, Темишварски и Лугошки и да се у сваком од дистриката уведе по један врховни дистриктски комесаријат, на челу са врховним дистиктским комесаром. У том смислу, одмах су укинути ранији Бачко-торонталски и Тамишко-крашовски дистрикт, као и Врховни дистриктски комесаријат за Бачку, Торонтал и Вршац и Врховни дистриктски комесаријат за Тамиш и Крашо. Такође је планирано да се владини комесаријати укину увођењем нових врховних дистриктских комесаријата, а исто тако да среске комесаријате замене нове среске службе (Bezirksamt). Почетак рада нове политичке управе планиран је за 1. фебруар 1852. године (Ф.28, а. ј. 4/115). Комисија је требала да изврши попуну персоналних места у новој управи. Службеничка места су попуњавана на основу конкурса објављеног и у осталим земљама Аустријског царства (Ф.28, а. ј. 1/3 и 1/25).
Међутим, врло брзо се одустало од постављања планиране организације политичке управе с обзиром на то да је у Бечу припремана општа шема политичке и судске администрације која би важила подједнако за све круновине Аустријског царства. Она је коначно утврђена Царском одлуком од 14. септембра 1852. године („Reichs-Gesetz-Blatt für Kaiserthum Oesterreich”, Jahrgang 1853, Wien, 1853, Stc. IV, № 10; Ф.23, Исто, а. ј. 3000). Наредба о организцији политичке управе од 17. августа 1851. године није била у складу са новопостављеном општом шемом, због чега она до краја није ни спроведена.
Историјат фонда/збирке:     Фонд сачињава архивска грађа преузета реституцијом од архива из Мађарске 1960. године. Према попису реституисаног садржаја („Забелешка о састанку одржаном у Државном секретеријату за иностране послове (Служба за правне послове и међународне уговоре) на дан 15. јула 1960. године ради расподеле архивског материјала примљеног од НР Мађарске на основу Споразума од 3. јуна 1958. године, Државни секретеријат за иностране послoве и међународне уговоре”, пов. бр. 92232/2. Београд, 23. јули 1960. године) ова архивска грађа заведена је као „Архив Намесништва Српске Војводине и Тамишког Баната 1849-1861”. Збирни инвентар за реституисане фондове Српског Војводства („Српска Војводина и Тамишки Банат (Попис материјала примљеног из Мађарске)”, стр. [46]) показује да је архивска грађа која се односи на Политичко-организациону комисију имала 8 инвентарних јединица списа, које су означене бројевима 358-365 (Исто, стр. [45]).
Поменута архивска грађа је у регистру Архива Војводине даље заведена као „Ф.28 Политичко-организациона комисија у Темишвару (Politische Organisierungs Commission in Temesvar) – Темишвар (Temesvar) (1851-1852), 1851-1852”, а према сумарном инвентару састављеном 1989. године имала је 8 инвентарних јединица.
После ревизије фонда урађене 2009. године задржан је исти број инвентарних јединица. Фонд је сређен по редоследу регистратурских сигнатура, мада има случајева када је више изворних предмета обједињено у један, с обзиром на истоветност теме. Сређеним предметима су дати архивски бројеви. За комплетан фонд је урађен аналитички инвентар, а изабрани аналитички описи су публиковани 2011. године (Зоран Стевановић: „Комисије Српског Војводства и Тамишког Баната – Темишвар (1851-1861). Каталог одабраних садржаја докумената”, Архив Војводине, Нови Сад, 2011).
Преузимање грађе:     Архивска грађа која сачињава овај фонд преузета је реституцијом од архива из Мађарске 1960. године, а на основу мировног уговора из 1947. године и Споразума из 1958. године (Фердо Хауптман, „Југословенско-мађарски архивски преговори и њихови резултати”, у: „Гласник архивâ БиХ”, 1, Сарајево, 1961, стр. стр. 29-30, 47-50). Према попису реституисаног садржаја ова архивска грађа заведена је као Архив Намесништва Српске Војводине и Тамишког Баната 1849-1861, а збирни инвентар за реституисане фондове Српског Војводства („Српска Војводина и Тамишки Банат (Попис материјала примљеног из Мађарске)”, стр. [46]) показује да је тадашњем Државном архиву АПВ у Сремским Карловцима предата 17. јула 1960. године.
Оквир и садржај:     Подаци о административно-територијалној организацији Српског Војводства и Тамишког Баната, успостављању окружних и среских политичких и судских тела.
Допуне:     Не очекују се накнадне допуне.
Систем сређивања:     Фонд садржи једну серију докумената сређену по редоследу регистратурских сигнатура, мада има случајева када је више изворних предмета обједињено у један с обзиром на истоветност теме. Сређеним предметима су дати архивски бројеви.
Укупно има 8 инвентарних јединица (1-8).
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање законских одредби.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     немачки (готица), мађарски (латиница), латински (латиница), хрватски (латиница), румунски (ћирилица), чешки (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру и добро је сачувана, осим неколицине предмета за лечење.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Аналитички инвентар
Геогрефски регистар
Именски регистар
Предметни регистар
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I, Сремски Карловци, 1977.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања оригинала:     Оригинали се чувају у Архиву Војводине.
Постојање и место чувања копија:     Копије не постоје.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 33 СРПСКО-БАНАТСКА ЗЕМАЉСКА КОМИСИЈА ЗА ОРГАНИЗАЦИОНА ПИТАЊА (ФОНД)
RS 002 F. 34 МЕШОВИТА ЗЕМАЉСКА КОМИСИЈА ЗА СРПСКО ВОЈВОДСТВО И ТАМИШКИ БАНАТ (ФОНД)
RS 002 F. 23 ЗЕМАЉСКА УПРАВА ЗА СРПСКО ВОЈВОДСТВО И ТАМИШКИ БАНАТ (ФОНД)
RS 002 F. 22 ЗЕМАЉСКА ШКОЛСКА УПРАВА ЗА СРПСКО ВОЈВОДСТВО И ТАМИШКИ БАНАТ (ФОНД)
RS 002 F. 24 ЗЕМАЉСКА ГРАЂЕВИНСКА УПРАВА ЗА СРПСКO ВОЈВОДСТВО И ТАМИШКИ БАНАТ (ФОНД)
Напомена о објављивању:     Зоран Стевановић: „Нацрт историјске белешке могућег обједињеног фонда на основу истраживања у архивској мрежи Војводине и примера фондова из периода Српског Војводства и Тамишког Баната”, у: „Зборник радова са саветовања, Нови Сад, 17-18. децембар 2009. године”, Друштво архивских радника Војводине, Нови Сад, 2010.
Зоран Стевановић: „Комисије Српског Војводства и Тамишког Баната – Темишвар (1851-1861). Каталог одабраних садржаја докумената”, Архив Војводине, Нови Сад, 2011.
Зоран Стевановић: „Процес организације власти у Војводству Србија и Тамишки Банат”, у: „Споменица Историјског архива Срем”, бр. 12, Историјски архив Срем, Сремска Митровица, 2013.

 

Scroll to Top