RS 002 F. 316 КОМИСИЈА ЗА НАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ ИЗВРШНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Назив:     КОМИСИЈА ЗА НАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ ИЗВРШНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 316
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1959-1963
Датуми постојања творца:     1959-1963
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 4, књига: 12, кутија: 33
Назив/Име ствараоца(лаца):     Комисија за национализацију при Извршном већу Народне скупштине Аутономне Покрајине Војводине
Преузимање грађе:     Архивска и оперативна грађа фонда преузета је од писарнице Покрајинских органа управе, у Записнику о примопредаји сачињеном у Архиву Војводине 30. августа 1972. године под бројем VI 031.5/1-72 види се да је Архив преузео регистратурски материјал, архивску и оперативну грађу неколико Покрајинских органа управе, поред осталог и Покрајинске комисије за национализацију, укупно за овај фонд 19 књига и 33 фасцикле списа. У Књизи улазног инвентара ова грађа заведена је под бројем 147.
Оквир и садржај:     Грађу фонда 316. чине: записници са седница, деловодни протоколи, регистар, наредбе, упутства и објашњења виших органа подређеним нижим органима, записници са седница Комисије, резултати одвијања поступка национализације и проблеми који су се јављали у поступку национализације најамних зграда и грађевинског земљишта, представке и жалбе против општинских комисија за национализацију, решења Комисије за национализацију са подручја појединих среских народних одбора и Комисије за национализацију најамних зграда и грађевинског замљишта Извршног већа Народне скупштине Аутономне Покрајине Војводине и друга документа у вези са национализацијом.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Грађа фонда 316. сређена је по принципу провенијенције, с тим што су поједини срезови у деловоднику за 1959. годину добили основне бројеве, па су под тим основним бројем заведени сви предмети национализације из тог среза. По овом систему је сређена архивска грађа и израђен сумарни инвентар. Поред тога, једна кутија сређена је по принципу слободне провенијенције, а тематске групе унутар тога су: расписи, записници са седница Комисије, резултати одвијања поступка национализације, разно и друго.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I I, Нови Сад, 1992.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 198 ИЗВРШНО ВЕЋЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top