RS 002 F. 320 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ

Назив:     ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 320
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1963-1991
Датуми постојања творца:     1961-1991 1961-1962, 1963-1991
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 10,04, књига: 19, кутија: 89
Назив/Име ствараоца(лаца):     Покрајински секретаријат за информације
Преузимање грађе:     Регистратурски материјал настао радом Покрајинског секретаријата за информације је у Архив Војводине примљен у више наврата:
– 22. фебруара и 26. септембра 1967. године, од ствараоца, бројеви записника о примопредаји 03-8/202-67 и 03-960/1-67, број у Улазном инвентару (само за први пријем) 104
– 2. фебруара и 20. новембра 1968. године, од ствараоца, број Записника о примопредаји (само за други пријем) 03-1375/1-68, бројеви у Улазном инвентару 109 и 115
– 14. октобра 1992. године, од ствараоца, број Записника о примопредаји II 031.5-18/92, број у Улазном инвентару 317
– 7. децембра 2005. године, од Службе за опште и заједничке послове Извршног већа АП Војводине, број Записника о примопредаји II 031.5-11/2-05, број у Улазном инвентару 358
– 29. априла 2013. године, од Одсека за финансијску оперативу и промет трезора Покрајинског секретаријата за финансије, број Записника о примопредаји II 031.5-53/2-13
– 6. децембра 2017. године, од Покрајинског секретаријата за финансије, број Записника о примопредаји II 031.5-11/2-17
Оквир и садржај:     Евиденције аката; записници са седница Радне заједнице и Збора радних људи Покрајинског секретаријата за информације; програми рада и годишњи извештаји о раду Покрајинског секретаријата за информације; извештаји о посетама страних новинара и одласцима домаћих новинара у иностранство; прегледи писања стране и домаће штампе о Војводини и Југославији уопште; извештаји о писању иностране штампе о домаћим дисидентима; анализе писања емигрантске штампе; предмети у вези са регистровањем новинских издања; дозволе за снимање телевизијских емисија и филмова на територији Војводине; организација конференција за штампу; извештаји о раду културно-информативних центара у иностранству; захтеви удружења грађана на привременом раду у иностранству за доставу различитих публикација; материјали у вези са организовањем исељеничких радио и телевизијских часова; Недељне информације Покрајинског секретаријата за информације; пројекти развоја и унапређивања информативне делатности на територији Војводине; предмети у вези са молбама страних држављана за снимање парних локомотива на територији Војводине; нацрти закона из области јавног информисања и мишљења релевантних установа и органа управе о истим; регистрације домаћих држављана запослених у иностраним културно-информативним представништвима; билтени о раду покрајинских органа управе; молбе различитих гласила за субвенционисање делатности; завршни рачуни; платни спискови, картони личних доходака и М-4 обрасци; решења о исплати аконтација и зарада; друго.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Грађа фонда је већим делом сређена по годинама и бројевима деловодног протокола, док су од мањег дела грађе образоване тематске групе, односно серије докумената. Преписка без ознаке поверљивости, настала после 1. јануара 1978. године, односно датума од ког је вођење канцеларијског пословања Секретаријата за информације преузела централна писарница Управе за опште послове покрајинских органа, закључно са преписком насталом 1985. године, налази се у Архиву Војводине у подфонду фонда 198 – Ф.198-II. Писарница органа управљања 1971 – 1985.
Регистратурски материјал који је Архив Војводине примио 2005. године је обухватао и материјал из периода од 1992. до 1999. године, који је издвојен и сређен у оквиру новог фонда: Ф.543. Покрајински секретаријат за информације – Нови Сад (1991 – 2011), 1992 – 1999. Такође, из Ф.320 је издвојена и грађа настала радом Покрајинског фонда за штампу, радио и телевизију, од које је формиран још један нови фонд – Ф.544. Покрајински фонд за штампу, радио и телевизију (1969 – 1978), 1969 – 1978.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 544 ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ЗА ШТАМПУ, РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈУ (ФОНД)
RS 002 F. 198 ИЗВРШНО ВЕЋЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 543 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ (ФОНД)
Scroll to Top