RS 002 F. 327 СИНДИКАТ РАДНИКА ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ ЈУГОСЛАВИЈЕ – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ

Назив:     СИНДИКАТ РАДНИКА ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ ЈУГОСЛАВИЈЕ – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ
Сигнатура:     RS 002 F. 327
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1963-1967
Датуми постојања творца:     1963- нема података о престанку са радом
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,16, књига: 2, кутија: 1
Назив/Име ствараоца(лаца):     Синдикат радника друштвених делатности Југославије – Покрајински одбор за Војводину
Историјат фонда/збирке:     Архив Војводине преузео је од Покрајинског одбора за АПВ Синдиката радника друштвених делатности Југославије, Нови Сад, 14.10.1968. године (према примопредајном записнику 03-1115/1-68) архивску грађу и регистратурски материјал у укупној количини од око 4 дужна метра. У Улазном инвентару Архива Војводине овај пријем заведен је под бројем 118.
Према подацима из белешке о фонду, преузета архивска грађа била је у великој мери оштећена, због лоших услова смештаја пре преузимања у Архив (грађа се налазила у подруму зграде Покрајинског већа Савеза синдиката, изложена влази). Као последица оваквог стања, велики део преузетог материјала излучен је као “трајно оштећен”. Поред влагом уништених докумената, излучена је и мања количина безвредних типских докумената и мултипликата.
Ревизија фонда урађена је 2001. године.
Сачувана и одабрана архивска грађа сређена је према принципу слободне провинијенције, односно по тематским групама и серијама докумената.
Архивска грађа фонда је на српском језику. Списи су фрагментарно сачувани. Од научно информативних средстава израђени су сумарни инвентар, белешка о фонду, и аналитички инвентар. Фонд је проглашен за културно добро и доступан је за коришћење.
Преузимање грађе:     Архив Војводине преузео је од Покрајинског одбора за АПВ Синдиката радника друштвених делатности Југославије, Нови Сад, 14.10.1968. године (према примопредајном записнику 03-1115/1-68) архивску грађу и регистратурски материјал у укупној количини од око 4 дужна метра. У Улазном инвентару Архива Војводине овај пријем заведен је под бројем 118. Према подацима из Примопредајног записника, том приликом примљена је грађа више твораца, од које је приликом сређивања формирано три архивска фонда: Ф.319, 317, 327.
Оквир и садржај:     Материјали са годишњих скупштина, пленума и седница председништва ПО Синдиката друштвених делатности Југославије, подаци о оснивању ПО, материјали анкете о друштвено-економском положају установа друштвених делатности у појединим општинама на подручју Војводине, материјали са годишњих и ванредних скупштина општинских одбора синдиката радника друштвених делатности у Војводини, организационе шеме, бројно стање општинских одбора и чланства у овом струковном синдикату и други статистички кадровски подаци, материјали Савезног и Републичког одбора овог Синдиката и друго.
Допуне:     Према подацима из Извештаја архивисте за заштиту архивске грађе ван архива (бр.031.6-134/1-08, од 9.12.2008. године) у регистратури Савез самосталних синдиката Војводине, Нови Сад, налази се 3,70 метара архивске грађе Синдиката радника друштвених делатности (Ф.327) за преузимање. Поменута грађа није сређена и уписана у архивску књигу и обухвата материјал настао у периоду 1967-1990. године.
Систем сређивања:     Сачувана и одабрана архивска грађа сређена је према принципу слободне провинијенције, односно по тематским групама и серијама докумената.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Аналитички инвентар
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 213 ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 279 СИНДИКАТ СЛУЖБЕНИКА ДРЖАВНИХ ОРГАНА И ДРУШТВЕНИХ СЛУЖБИ ЈУГОСЛАВИЈЕ – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ (ФОНД)
RS 002 F. 319 ФЕДЕРАЦИЈА СИНДИКАТА СЛУЖБЕНИКА И РАДНИКА ЈАВНИХ СЛУЖБИ ЈУГОСЛАВИЈЕ – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ (ФОНД)
Напомена :     Део књиге бр.1 која се налази у фонду Ф.319. (у распону 1965-1966) односи се на Ф.327.

 

Scroll to Top