RS 002 F. 350 ВИШИ ПРИВРЕДНИ СУД

Назив:     ВИШИ ПРИВРЕДНИ СУД
Сигнатура:     RS 002 F. 350
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1954-1978
Датуми постојања творца:     1954-1978
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 15,41, књига: 74, кутија: 104
Назив/Име ствараоца(лаца):     Виши привредни суд
Преузимање грађе:     Архивска грађа и регистратурски материјал настали радом Вишег привредног суда примљени су у Архив Војводине од Врховног суда Војводине 29. априла 1984. године у количини од 117,5 метара за период 1954-1976. година (Записник о примопредаји бр. VII 031.5-3/84) и заведени су у књигу улазног инвентара Архива Војводине под редним бројем 214.
Оквир и садржај:     Архивска грађа фонда садржи књиге евиденције; одабране предмете привредних спорова са подацима о: споровима већих привредних организација са државом СФР Југославијом око испуњавања уговора о испорукама или вршењу услуга већег обима и вредности, плаћања испоручене робе и услуга; споровима хидросистема ДТД са пољопривредним добрима и земљорадничким задругама око додељивања и коришћења инвестиционих зајмова за изградњу подсистема за наводњавање; тужбе грађевинских предузећа против друштвено-политичких заједница због одлагања наплате одштете за мобилисана возила или грађевинске машине за одбрану од поплава; споровима између заједница инвалидског и пензионог осигурања радника и радних организација чијом кривицом је дошло до погибије или повреде радника на раду; споровима индустријских предузећа око неизвршења или неплаћања компезационих послова веће вредности; споровима између великих трговачких и индустријских предузећа око плаћања испоручене робе; списи са подацима о пословној политици банака као кредитора привредних предузећа; споровима представништва великих иностраних фирми са нашим привредним организацијама око испоруке и плаћања испоручене робе; списи између научних института и научних радника око утврђивања носилаца патента и патентног права; списи са подацима о односу органа државних власти према појединим гранама привреде и друго.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Архивска грађа фонда је сређена регистратурски по принципу провенијенције. За поједине врсте докумената постоје деловодници, односно уписници (С, Су, Сл, И, Пк, Пкж, Сп, Р). Преписка је сређена хронолошки, по редним бројевима и следећим ознакама: П-привредни спорови, ПЖ-правни лекови, И-извршења, УРС-привредно рачунски спорови, ПК-девизни преступи, ПКЖ-привредни преступи-жалбе, Р-разно, УРЖ-привредно-рачунски спорови-жалбе, СУ-предмети судске управе и персонално-финансијски предмети. За део фонда су формиране тематске групе (серије) и чине их: нормативна акта, записници са седница, извештаји о раду окружних привредних судова, статистички подаци и финансијска документација.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I I, Нови Сад, 1992.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 244 ПОКРАЈИНСКА ДРЖАВНА АРБИТРАЖА (ФОНД)

 

Scroll to Top